ИНДУСТРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ, ИВЕСТИЦИИ
И ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

Когато бъдат изследвани имуществата, от които се е взимало зекят по времето на Пратеника (с.а.с.), се вижда, че те имат свойството нами (увеличаващи се, носещи приходи). Едно отусловията, необходимо при имуществата, които подлежат на зекят, е то да бъде извън основните и належащи нужди на човека. Това се нарича хавай-дж-и аслийе (основни потребности). Пратеникът ни е повелил, че зекят трябва да се дава от излишъка (Бухари, Зекят, 18) и е наставлявал сподвижниците си да раздават първо на близките и семействата си, а после на другите (Бухари, Зекят, 19).


След като установихме две от основните свойства на имуществата, които подлежат на зекят, то в тази светлината можем да разгледаме темата за зекята на имуществата, които носят печалба, като сгради, превозни средства, и зекята за производствените машини в индустриалния сектор.


Както е известно, след индустриалната революция и последвало то я социалното и техническо развитие са възникнали нов вид имущество като ателиета, фабрики и машини. Чрез използването им е производството те са източник на приход и следователно притежават свойството нами. Не е възможно тези имущества да бъдат причислени към основните потребности и професионалните интрумен-ти и комплектния тезгях. Следователно, понеже ги е нямало по време на мезхебските муджтехиди, е ясно, че за тях няма разяснения в класическите източници, но трябва да подлежат на зекят. Съвреме-ните ислямски учени също са стигнали до съгласие, че тези нови носещи приходи имущества подлежат на зекят, но по въпроса за размера и как ще се взима зекят от тях, съществуват различни виждания и методи.


Факихите са единодушни в това, че основните религиозни източници, които разглеждат зекятските имущества, не са теаббуди становища, които могат да бъдат възприети с разума, а муаллел – имащи мотив, тоест качеството, на което се базира стовището, може да бъде узнато. Те са стигнали до общото мнение, че свойството, което е причината за задължителността на зекята при имуществата, от които Пратеникът е получавал зекят, е нами. Факихите, взимайки предвид мъдростта в закона и целта на зекята, са подложили на зекят и други имущества, които притежават същата причина, тоест да притежават свойството нами – т.е. да се увеличават.


Освен това факихите са освободили от зекят ръчните инструменти на занаятчиите като тези на дърводелеца, ковача, техните комплекти и инструменти и къщите, които обитават, които са от основните им потребности.


След тези заключения, взимайки под внимание гореспоменатото свойство имуществото да бъде нами, е възникнало следното разделение:

  1. Жилището, ръчните инструменти на занаятчиите, които се считат за част от основните потребности на човек, не подлежат на зекят.
  2. Онези имущества, които притежават качеството нами и са придобити, за да носят приход, подлежат на зекят.
  3. Що се отнася до имуществата, които се считат за част от основните потребности, притежават и свойството нами като украшенията на жените и използваните в работа животни, сред факихите са е възникнал спор дали трябва да подлежи на зекят или не. Тези, които им признават свойството да се увеличават, са ги подложили на зекят, а онези, които са ги причислили към групата на основните подреб-ности, са ги освободили от зекят.

Гореспоменатото тройно разделение на зекятските имущества и практиката съобразно това разделение, е направило неизбежно присъединяването на имуществата, които в периода на кодификацията – образуването на фъкъха не са били познати като увеличаващи се и носещи приход, но които в наши дни са придобили свойството да бъдат увеличаващи се и източник на приходи към групата на имуществата, които подлежат на зекят.


Машините, които се използват в индустрията са носещи приход и се считат нами имущество. Не може да се прави аналогия между тези машини и ръчните инстументи, които използват дърводелецът и ковачът.


Това е така, защото дърводелецът и ковачът произвеждат за лични нужди, работейки със своите ръчни инструменти, комплекти и тез-гяхи. Имамите муджтехиди с право са освободили от зекят инструментите на занаятчиите, защото те имат нужда от тях за своето препитание.


Ислямските прависти, изхождайки от тези и подобни мотиви, част от които по-горе беше спомената, са се разделили на две групи по отношение на критериите за подлагане на зекят на инвестициите в индустриалния сектор.


Според една група от съвременните ислямски прависти, размерът на зекята за инсдустриалните машини и подобни имущества, се определя чрез аналогията им със земеделската земя, а приходите им -с продуктите от земята. Зекятът не се взима от тези имущества, а от приходите им. След като е така, размерът на зекята от чистия приход трябва да бъде 10%, а от брутния – 5%.


Виждането за подлагането на зекят на приходите от машините и фабриките, които са производствени съоръжения с 10% или 5%, взимайки под внимание и лесната му приложимост, е спечелило доста привърженици сред съвремените мюсюлмански учени.
Второто мнение, което се приема от ислямските учени на нашия век, е следното: фабричните приходи се съпоставят с парите и търговските стоки, които са притежание на собственика на прихода, и се подлагат на зекят в размер на 2,5%.

Но и сред мненията на включените в тази група съществуват някои различия в подробностите.
В конферентните решения, които са взети в Кайро (Кахира) през 1965 г. и в Кувейт през – 1984 г.,се препоръчва да се взима зекят в размер на 2.5% от чистия приход на индустриалните машини.


Една група, чието мнозинство съставляват съвременни египетски учени, пък са защитили тезата, че капиталът, който се върти в индустриалния сектор, плюс прихода, трябва да подлежат на зекят в размер на 2.5 %. Казано по друг начин, да се дава зекят в размер на 2.5% на оборотния капитал и печалбата, правейки финансови изчисления на всеки вид разходи извън производствените машини в индустриалния сектор и останалия необоротен капитал.


Авторите на тези схващания са изхождали от следните мотиви:

  1. Понеже производствените машини в индустриалния сектор и се различават много от земеделските земи не е уместно последните да се подлагат на зекят от 10% или 5%, съпоставяйки приходите от индустриалния и земеделския сектор. Индустриалните машини, за разлика от земята, след време остаряват, износват се и се налага частите им да бъдат сменяни в кратки промеждутъци. И технологията на тези машини, които в наши дни бързо се развива, прави неизбежно тяхното пълно обновяване. След като новите машини са с по-голям производствен капацитет с по-малко разходи и работна сила, за да можеш да се задържиш на пазара, смяната на старите машини е станала необходимост. Приспадането на сумата за амортизация за една година от основата за данъка показва, че той не може да бъде съпоставен със земята. Днес, както ще разясним и по-долу от една страна, законът признава сумата за амортизация, а от друга, при условие, че една машина работи с определен капацитет, тя има и продполагаем за изхабяване. Към тези два елемента не се включва внезапно счупване, повреда и необходимостта от смяна с нова машина. Освен това, както освобождаваме индустриалните инвестиции от зекят, така оставяме и доза предпазливост за повторно закупуване на машини.
  1. Земеделските продукти, от гледна точка на зекята, не приличат на останалите приходи. Когато веднъж се даде зекятът за земеделската продукция по време на прибирането й, докато не стане търговска стока, и години наред да остане в хранилището, повече не подлежи на зекят. В индустрията съществуват и такива фабрики, които за една година дават прозиводство по 10-15 пъти. Според тази съпоставка, за всяко едно производство ще трябва да се плаща зекят.
  2. В ислямската история има случаи, в когато къщите, хановете, хамамите и животните са били давани под наем и от спечелен ия приход се е давал зекят. Предава се, че лично Ахмед ибн Ханбел дал своята къща под наем и дал зекята от прихода.
  3. В наши дни съпоставянето на инвестициите в индустриалния сектор с търговските инвестиции и дейности изглежда по-уместно. Днес индустриалният сектор, надделяйвайки винаги над търговската страна, върви редом с търговския сектор. За да бъдат произведените стоки продадени при най-добрите условия, се отделя голяма част от приходите за представяне, реклама, опаковане и амбалаж. Всички те са все търговски дейности. Изравняването на индустриалния сектор със земята не дава добри резултати.

Привържениците на това мнение в крайна сметка съпоставят дейностите в индустриалния сектор с търговските дейности, и взаимс-вайки установените правила в класическата зекятска практика, казват следното: след като се направят финансови разчети на разходите като дългове, материал, изработка, производство, продажба, ръководство, финансиране и се извадят, основният капитал се освобождава от зекят, а оборотът и чистата печалба подлежат на зекят в размер на 2,5%.

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir