НАЧИНЪТ ПО КОЙТО СЕ КЛАНЯ ДЖЕНАЗЕ НАМАЗА

Сафът се подрежда, насочен към мъртвеца и към къбле, прави се възнамерение (нийет). Човекът, който е имам, вземайки текбир, връзва ръцете си както в намаза. Джаматът, вземайки текбир наум, също връзва ръцете си. Този текбир, от една страна, е стълб, а от друга – условие. След този текбир както имамът, така и джамаатът четат наум дуата “Субханекяллахумме”, прибавяйки на съответното място изречението “ве джелле сенаук”. След това се взема текбир наглас, казвайки Аллаху Екбер”, без да вдига ръцете.

Джемаатът също взема текбир наум, без да вдига ръцете. След това всички наум четат дувите “Алла-хумме салли и Аллахуммебарик”. Повторно по същия начин се взема текбир, казвайки Аллаху екбер. След този текбир наум се прави дуа за мъртвия и за останалите вярващи. Текста на дуата, която ще се прави според това дали мъртвият е мъж или жена, ще бъде посочен по-долу.

Понеже дженазе намазът по естество представлява една дуа, то четенето на тези дуй на арабски не е условие при Ебу Ханифе. Онзи, който желае, може да ги чете в този вид на арабски, а който желае, може да чете значенията на тези дуви на собствения си език или да прави други дуви с подобен смисъл. След тази дуа отново се казва “Ал-лаху екбер”, взема се текбир и след това първо на дясно, после на ляво се дава селям. Имамът дава селям с висок глас, а джемаатът с тих глас. По този начин намазът бива завършен. Когато се дава този селям, който е ваджиб, се възнамерява да се даде селям на мъртвия, на джемаата и на имама.


Понеже ханефиите приемат свойството на дженазе намаза като дуа за надделяващо, те са сметнали четенето на Фатиха с възнамере-ние за четене на Коран като техримен мекрух, но не виждат проблем, ако тя бъде четена с възнамерение за дуа. Четенето на Фатиха според шафиитите както при останалите намази, така и в дженазе намаза е стълб. По-достойно е четенето й след първия текбир. Според ханбе-литите Фатиха също е един рукун и четенето й след първия текбир е ваджиб. А според Маликиите нечетенето й е по-добро, а четенето й е тензихен мекрух.


а) Дуата в дженазе намаза за мъртъв мъж е; Аллахумме’гфир ли-хайина уе меййитина, уе шахидина уе гайбина, уе зекерина уе унсана, уе сатирика уе кебирина. Аллахумме мен ахйейтеху минна фехйихи але’л-Ислям, уе мен теуаффейтеху минна, фе теуеф-феху але’л-иман. Уе хусса хазе’л-меййите би’р-раухи уе’р-раха-ти уе’л-магфирети ye’p-ридван. Аллахумме ин-кяне мухсинен фе зид фии ихсанихи, уе ин-кяне мисйен фе теджауез анху уе лаккихи’л-емне уе’л-бушра уе’л-керамете уе’з-зулфа, би рахме-тике йа Ерхаме’р-рахимин. Значението й е следното:
“О, Аллах! 0 Аллах смили се, опрости и живите и умрелите ни и тези от нас, които се намират тук и тези, които не са тук, и мъжете и жените ни, малките ни и големите ни! Тези от нас, на които ще дадеш живот им дай живот върху исляма, а тези, на които ще отнемеш живота, го отнеми върху вярата! Дай улеснение и покой на този мъртвец, който лежи тук! Ако този човек е бил добър, увеличи неговата добрина. Ако се е държал лошо и е бил грешник, то не забелязвай тези неща със своята милост и милосърдие. Отвърни му със сигурност, блага вест, добър прием и близост! О, Аллах, Ти, Който си най-милости-вият сред милостивите”.


б) Ако загиналият човек е някой, който не е мукеллеф като дете и т.н, то на мястото на “уе мен фетеуаффейтеху минна фе теуеффе-ху але’л-иман” в изречението се прави дуа по следния начин: “Аллахумме’дж’алху лена фератен, Аллахумме’дж’алхулена еджран уе зухран, Аллахумме’дж’алху лена ша’фиан мушеффе’ан”. Тази дуа има следния смисъл:
“0, Аллах! Направи го Ти за нас повод за севаб, който е изпратен предварително, направи го повод за награда и отвъден запас, направи го за нас застъпник, чийто застъпничество се приема!”


в) Ако загиналият е жена, за да остане еднакъв главният текст и смисъл на дуата, след хусса местоименията се променят в женски род. Това става по следният начин: Уе хусса хазихи’л-меййите би’р-ра-ухи ye’p-рахати уе’л-магфирети ye’p-ридван. Аллахумме инкя-нет мухсинетен фе зид фи ихсаниха уе ин кянет мисйетен фе те-джауез анха уе лаккиха’л-емне.


Тези, които не знаят тези дуви, могат да четат други подходящи дуви, които са лесни за тях. Една от тези дуви е дуата “Раббена ати-на”. Освен това може да се прави дуа и казвайки следното: “0, Аллах! Опрости мен, този мъртвец и всички вярващи!”

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir