СТЪЛБОВЕТЕ (РУКУН) И УСЛОВИЯТА (ШАРТ) НА ОРУЧА

Думата “рукун” в ибадетите означава главните елементи, които задължително трябва да са налице, за да може този ибадет да се счита за изпълнен. Стълбът на оруча е “имсакът”, който означава стра-нене и въздържане от ядене, пиене и полов контакт. Възнамерение-то също, както ще се разясни по-долу според някои мезхеби, е било счетено за стълб. Темата в кои положения стълбът ще бъде нарушен ще бъде разгледана подробно по-нататък в обсъждането на условията на оруча и действията, които го развалят.


Причината за задължителността на ибадета, са показателите (аля-мет), за започването на задължителността на личното изпълнение на този ибадет от страна на мукеллефа. Например навлизането на времето е било сметнато за причината за задължителността на намаза, а богатството- за причина за задължителността на зекята.

А причината за задължителността на оруча е времето-тоест навлизането на месец Рамазан. Според това оказването в месец Рамазан от онзи, който притежава условията за отговорност, означава, че заповедта за оруч е практически насочена към него. Онова, което се има предвид с израза “причина за задължителност”, е това.
Впрочем айетът

“…Който от вас се окаже в този месец, да говее през него… “

(ел-Бакара, 2/185)

показва тази връзка за задължителност и причина.
Понеже времето в ибадета намаз е както причина за задължителност, така и условие за валидност, то отделно не се е спирало върху неговата причинна страна. А понеже месец Рамазан е само причината за задължителност на оруча, то има нужда отделно да се спре (м) върху него. Една друга причина, която прави темата важна, е отда-ващният спор по темата за това как ще се определи началото и краят на Рамазана. В литературата тази тема е наречена “Ру’йет-и хилял”, тоест виждането на луната.

ОЩТЕ ЗА ТЕМАТА…

ВИЖДАНЕТО НА ПОЛУМЕСЕЦА (ЛУНАТА)

УСЛОВИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ

УСЛОБИЯТА ЗА ВAЛИДНОСТ (ОРУЧ)

НЕЩАТА, КОИТО СА МУСТЕХАБ ЗА ГОВЕЕЩИЯ

ИАТИКЯФ (УЕДИНЕНИЕ)

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir