ВЯРА В АХЪРЕТ (ОТВЪДНИЯ ЖИВОТ)

Светът в който живеем е временен. Според нашата, Ислямската религия, човек има два живота: единия е живота, който живеем сега, земния живот, а другият е животът ни след смъртта – Ахърет /Отвъдния живот/.

Вярата в Ахърет е вяра в това, че след смъртта настъпва един нов живот – в Отвъдния свят. Тази вяра е една от наи-важните в Ислямската религия. Всички пейгамбери изпратени от Аллах на земята сред хората преди Мохаммед /с. а. в./, също проповядвали вярата в Ахърет, но Свещения Коран ясно и точно определи вярата в Ахърет като една от основите на Исляма.

Според Свещения Коран, човешкият живот в настоящия свят не приключва с неговата смърт, а е врата към един по-нов и възвишен живот в Отвъдния свят. Човек трябва да вярва в това, че ще дойде ден и редът, който се е установил в света ще изчезне в деня, когато ангел /мелек/ Исрафил ще изсвири със своя рог „Сур” един път – ще настъпи „Къямет” и всичко живо ще умре. След това Исрафил ще изсвири за втори път със „Сур” и всички мъртви ще се съживят.

Гробен живот

Той настъпва с смъртта на човек и продължава до неговото повторно съживяване.

Гробния живот е една граница между настоящия свят и Отвъдния свят /Ахърет//.

Както и да си отиде от този свят човек- дали ще бъде погребан в земята, дали ще бъде изгорен или ще изчезне в морските дълбини-то той непременно ще премине през гробния живот, и ще бъде съживен в Съдния ден /Къямет/. Когато човек бъде положен в гроба при него ще пристигнат двойка ангели /мелек/ и ще го питат: кой е твоят Бог, коя е твоята религия…? И според отговора дали е праведен или не, ще му бъде посочен Дженнет /Рая/ или Джехеннем /Ада/.

Къямет /Съдния ден/

Това е денят, в който светът и всичко изградено с труда на хората ще бъде разрушено. Те ще умрат, а след това ще бъдат съживени и ще се отправят към Махшер.

Кога ще настъпи този ден знае единствено Всевишният Аллах. Той само ни е посочил някои признаци за приближаване на Къямет.

Кои са белезите, подсказващи, настъпването на „Къямет”?

1. Слънцето ще изгрее от Запад.

2. На земята ще се появи Мехди.

3. Ще се появи Даббет-юл-Арз /непознато животно/.

4. Иса /а. с./ ще слезе от небето на земята.

5. На земята ще се появи Йеджудж и Меджудж /племе от ниска раса/.

6. Три страни ще пропаднат в земята: едната от запад, другата от изток, а третата от Арабския полуостров.

7. Кябетуллах ще се срути.

8. Ще бъде заличен Свещеният Коран от сърцата на вярващите и от страниците на мусхафите.

9. Всички хора ще станат неверници.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА „АХЪРЕТ”

1. Махшер – местност, където ще се съберат всички през Съдния ден и ще дадат сметка за своите деяния в настоящия свят,

2. Мизан – мерило за греховете и благодеянията,

3. Сърат – мост, по който ще преминат всички хора на път за Дженнет /Рая/,

Сърат /мостът/ е построен над Джехеннем /Ада/. Той е тънък като косъм и остър като сабя. По сърат ще могат да преминат само праведните мюсюлмани,

4. Хавз – езеро, водата на което е по-сладка от мед, по-бяла от сняг, по-ароматна от миск благовонно масло от Мека/, от която ще могат да пият само праведните мюсюлмани,

5. Шефаат – подкрепата /застъпничеството/, която ще получат мюсюлманите от Мохаммед /с. а. в./ пред Аллаху Теаля в Съдния ден.

6. Дженнет – вечният Рай, където ще отидат всички праведни, честни и вярващи хора. Те ще останат вечно там и ще бъдат дарени от Всевишният Аллах с всички блага, от които имат нужда,

7. Джехеннем – вечният Ад, предназначен за неверниците. Грешните мюсюлмани ще останат в Ада докато изкупят вината си за сторените грехове.

8. Амел дефтер – писания, които се дават на всички хора когато в Съдния ден се съберат в местността Махшер. В тях са отразени деянията им в настоящия свят.

9. Ливаюл хамд – знамето под което ще се събират праведните в местността Махшер.

10. Хесап – отговорността, която ще бъде потърсена от грешниците в Къямет /Съдния ден/.

11. Рюйетуллх – /виждане на Аллах/. За праведните, които ще отидат в Дженнет /Рая/ най-голямо благоволение ще бъде да видят Аллах.

Latest Fashion Style Designer Clothing at Pocket
Porno Filme It is also crucial to know how to stitch by hand

The Next Generation Fashion Symbol and Brahmin Purses
xhamster finest 5 custom made fake sun glasses

Black Friday comes early w
Einfachporno.com There is no such thing as or To them

Views on First Deal Please
Porno She’s had problems with people in the past

Symptoms of ADHD may be decreased
Einfachporno.com If you fill the anchor with air before sinking it

Timeless Classics at Queen Bee Maternity
pornos WR Jason Bruce added 554 yards on 43 receptions and five scores

Jewelry Trends in Different Countries
blackporn this outfit was inspired by Olympics

Chic and high quality spyder women ski wear
black porn That means

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir