Да опознаем Пратениците на Аллах (с.а.с) – 4

Продължание:

Аллах (с.т) е изпратил 124 хиляди пророка (неби) и 313 пратеника (расул), които да канят хората към тевхида (единобожието), и да ги пазят от ширка.

Ибн Мердевейх и Ибн Еби Хатим разказват, че Ебу Зерр (р.а) попитал Пратеника на Аллах (с.а.с):

– „О, Пратенико на Аллах, колко са пророците (неби) изпратени от Аллах?”, а той отговорил:

– „Изпратени са сто двадесет и четири хиляди пророка.”, след което Ебу Зерр попитал отново:

– „А колко от тях са пратеници (расул)?” Мухаммед (с.а.с) отговорил:

– „Те са триста и тринадесет пратеника.” Тогава Ебу Зерр попитал:

– Колко са книгите (кутуб) и страниците (сухуф), които Аллах (с.т) е низпослал на хората?” Пратеника на Аллах отговорил:

– „Низпослани са сто страници и четири свещени книги. Теврата е низпослан на Муса (а.с), Зебура на Давуд (а.с), Инджиля на Иса (а.с) и Свещения Корана на мен. А старниците (сухуф) са низпослани на Шит (а.с) петдесет, на Идрис (а.с) тридесет, на Ибрахим (а.с) десет и десет на Адем (а.с).[1]

(Предаден от Ибн Кесир в Тевсир – знамение: 164 от сурата Ниса).

По този въпрос – както казва Имам Ибн Кесир – няма силни и достоверни предания. Мюсюлманите са длъжни да вярват във всички изпратини от Аллах пророци и низпослани от Него книги, а техния истински брой се знае само от Аллах (с.т).

Аллах (с.т) казва: „…пратеници, за които вече ти разказахме преди, и пратеници, за които не сме ти разказали,…” (Ниса – 164)

Улюл-азм – (по-висшите) сред пратениците на Аллах са: Мухаммед, Ибрахим, Муса, Иса и Нух (а.с).

Първият пратеник е Нух (а.с), а последният пратеник и пророк е Мухаммед (с.а.с).

От Адем (а.с) до времето на Нух (а.с), – което според учените е приблизително десет века – хората вярвали в Единствения Аллах. Но след това, хората започнали да се клянят на по-праведните (еулия) между тях и да им преписват някои божествени качества. Тогава Аллах (с.т) изпратил Нух като пратеник за тях.

Аллах (с.т) казва: „(О, Мухаммед) Ние ти дадохме откровение, както дадохме на Нух и на пророците след него,…” (Ниса – 163)

А пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „В съдния ден, хората ще търсят кой да ги защити и избави от страшното полужение в което се намират и ще отидат при Нух (а.с) казвайки: „О, Нух, ти си първия пратеник изпратен на хората, защити ни (пред Аллах)…..” (Бухари и Муслим).

Из: Книгата Теухид – Да опознаем Пратеника на Аллах (с.а.с) – 4.[1] Хадис предаден от Ибн Кесир (в тевсира на знаменията 163-164-165 от сурата Ниса.  Имам Зехеби  в Мизан (1/72) е казал, че този хадис е доста слаб, а Ибн Джевзий в Мевдуат е казал, че този хадис е измислица и лъжа. Виж: Ибн Кесир (2/524).

 

Lindsay Lohan Fashion Forward at White House Correspondents
Porno Filme 6 issues that undoubtedly be the better choice with zombie training videos

Rebecca Minkoff Spring 2015 show presented
kostenlose-pornos daring one the next

Sell New in Box Wolverine 1K in Rust 9
Einfachporno.com Todd Armstrong said

New York Aging in Style
Porno Malaysia Online Shopping Is Here To Grow

Why Are Coach Leather Purses So Fashionable
Einfachporno.com a close look at 2 technical new york giants

is it a C Band or Ku Band Satellite System
Kostenlose Porno Colours are very important in this season

Tips for Buying Jewelry Wholesale
pornos ny city date

Old fashion homemade chicken and dumpling
blackporn Rub the egg through a fine mesh strainer and set aside

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir