Декларация на Районно мюфтийство – Благоевград, приета от Районния мюсюлмански съвет – Благоевград на 15.01.2013 г.

genmuftibgВъв връзка с внесеното искане за РЕФЕРЕНДУМ, от съветници на ПП ГЕРБ в общинския съвет на гр. Гоце Делчев с некоректно формулирания въпрос : „Трябва ли Община Гоце Делчев да издаде разрешение за строителство на нов молитвен дом- джамия на територията на град Гоце Делчев?“ считаме, че е силно дискриминационен и манипулативен. Съветниците  на ПП ГЕРБ, базирайки се на закона за референдумите се опитват да приложат прякото участие на гражданите в местното самоуправление на общ. Гоце Делчев по тема, касаеща изконните човещки, религиозни и граждански права на мюсюлманите, живеещи в страната. С тази инициатива те провокират нетърпимост на религиозна основа и генерират ненавист между религиозните общности в Гоце Делчев и региона. Нещо повече, извършват закононарушение, погазвайки редица международни конвенции, актове и договорености както и основния закон на Република България, нейната Конституция. Всички изброени нормативни актове дават правото свободно да се изповядват религиозните догми, традиции и обичаи в регламентирани от религиозните канони места за тази цел. В случая джамията е неразделна част от изповядването на  ислямската религия и е неоспорим елемент от културната и ортопраксия.
България е страна, която е ратифицирала и подписала международни актове.
С това тя е поела отговорност да се раздели с поведението на диктатурата и асимилацията на малцинствата,  честа практика през изминалите десетилетия, като им даде възможност свободно да изповядват своите религиозни убеждения и да развиват своята религия съгласно нормите и обичаите, произтичащи от нея. Безспорно храмът със своята специфична архитектура е неизменна част от религиозния живот  на мюсюлманина, негово духовно и културно средище, Божи пристан в един хедонистично настроен свят с ориентиране към консумативното подражание.
Всички тези договорености по силата на нашата Конституция са част от нашето законодателство и следователно задължително трябва да се прилагат в българския обществен живот. Но за голямо всеобщо съжаление по този прозаичен почин правата на малцинствата не се прилагат и гарантират на практика и се демонстрира груба идеологизация, ограничена политическа дееспособност и се издава същността на симулативната ни демокрация, реторично опакована и симптоматична за дълбокия цивилизационен упадък в страната.
В тази връзка припомняме Международен пакт за граждански  и политически права, от 1966г., където се казва следното:
„Всяко проповядване на национална, расова или религиозна омраза, която подбужда към дискриминация, вражда или насилие, трябва да бъде забранено със закон.”
България е подписала и Рамкова конвенция за защита на малцинствата, където е поела ангажимента: „Да се въздържа от провеждане на политика или дейност, насочени към асимилиране на  лица, против  тяхната воля, и да защитава тези лица от всякакви действия, целящи такава асимилация.”
В чл. 16 на същата конвенция се анонсира:
„Да се  въздържа от мерки, който променяйки съотношението на области, населени с лица принадлежащи към малцинства, целят ограничаването на техните права и свободи.”
В чл.2 ал.1 от Декларация за премахване на всички форми  на нетърпимост и дискриминация, основана на религия или вяра подписана през 1981г. се декларира:
„Никой не трябва да бъде обект на дискриминация, основана на религия или вяра, от страна на която и да е държава, институция, група лица или отделно лице.”
В същата тази конвенция в чл.6 се настоява:
„Правото на свобода на мисълта, съвестта, религията или вярата трябва да включва  и следните свободи:
а)  да се извършват богослужения или да се провеждат събрания във връзка с дадена религия или вяра и да се установяват и подържат места за тази цел.
е) да се преподава религия в места  подходящи за тази цел”

Бихме могли да продължим с цитатите от международен порядък, но нека преминем към националните закони, приети от нашите политици и държавници.
В Конституцията на Република България ясно се представя механизъм за изграждане на демократичен ред:
Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.
(2) Религиозните институции са отделени от държавата.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.
Чл. 17. (1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и уважение  между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите.

Съгласно Закона за Вероизповеданията с мощен акцент са приети, но единствено като представителна функция на лицемерието, следните права:
Чл. 4.  (1) Вероизповеданията са свободни и равноправни. Религиозните институции са отделени от държавата.
(2) Недопустима е държавна намеса във вътрешната организация на религиозните общности и религиозните институции.
(3) Държавата осигурява условия за свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание, като съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи.
(4) Не се допуска дискриминация на верска основа.
Чл. 5.  2) Верското убеждение може да се изразява чрез осъществяване на съответни богослужения, ритуали и обичаи.
Чл. 6.  (1) Правото на вероизповедание включва и следните права:
2.  да се установяват и поддържат места за богослужение или религиозни събрания;
7.  да се проповядва или преподава една религия или вяра в места, подходящи според общностите и институциите за тази цел, както и да се създават и поддържат подходящи според общностите и институциите учебни заведения, при спазване на законовите изисквания;
8.  да се събират и получават доброволни финансови и други помощи и дарения от отделни лица и институции;
(2) Родителите, настойниците и попечителите имат право да осигуряват религиозно възпитание и обучение на децата си в съответствие със собствените си убеждения.

Уважаеми избраници, скъпи съграждани, братя и сестри,

Инициативата за искания от нас обект е продиктувана от нуждите на мюсюлманите, живеещи в гр. Гоце Делчев, които са около 4500 – 5000 души, както и от факта, че градът е регионален център, обслужващ четири общини, където живеят над 70 000 души от които 40 000 са мюсюлмани. Тук се намира голяма част от регионални държавни администрации, болница, търговско-дистрибуторски представителства и седалището на Районното ни мюфтийство, което представлява 65 000 мюсюлмани в Благоевградска област. Твърденията и провокативното говорене за съществуването на една действаща джамия и мнението че втора не е необходима е преди всичко безотговорна публична лъжа, желание за примитивна борба на противопоставяне, религиозен етатизъм, издаващ мощно задкулисие. Разпространяваните по регионалните и национални медии откровенни неистини относно обективните обстоятелства, свързани с полемичния казус по изграждането на джамия в града, ясно доказват дълбочината на замисъла, който се вписва в общия контекст на рестриктивно и угнетително отношение на държавници, политици, общественици, медии и част от гражданите към проблеми касаещи съществуването и развитието на исляма в нашата Родина.
Настоящият идеен проект е направен според нуждите на мюсюлманите в обл. Благоевград. Той ще създаде условие и възможност на мюсюлманите в гр. Гоце Делчев да имат нормални условия за извършване на задължителните им обреди като погребения, венчавки, празнични молитви и други нужди, които изискват изграждането на въпросната джамия и прилежащите и помещения.
Останалата част на проекта, която е предвидена като културно-търговски център е необходима не само на живеещите в гр. Гоце Делчев, а отговаря на очакванията и потребностите на мюсюлманите от целия регион.
Имаме нужда от нормални условия за провеждане на опреснителни курсове и семинари на имамите, с които да бъде приведена мюсюлманската религия в реалностите на днешното ни време, както и нормални условия за дейността на Районното ни мюфтийство. От двадесет години държавата в лицето на общината и областните звена  бламират този процес, но в последствие жизнените духовни тежнения на мюсюлманската общност надделяха и ние подходихме рационално към своите интереси в резултат на което отделихме от залъка си, за да купим нов имот и то в покрайнините на града. Вместо да получим необходимото ни разбиране и подкрепа, за пореден път, се изправихме пред брутална посредственост, специфична националистическа екзалтация и политически опортюнизъм.
Референдумът като инструмент на пряка демокрация сам по себе си е демократичен акт, но в случая той ще произведе откровен недемократичен, а и дискриминационен резултат, който ще намери своя естествен резонанс в страната и чужбина.
Ето защо мюсюлманската общност няма да спре с тази инициатива и ще търси всички законови възможности за осъществяването и изграждането на този така нужен религиозен обект. Категорични сме, че няма да отстъпим от гражданските си права, ще мобилизираме обществена воля, с което ще предизвикаме процес на демократично освестяване, въпреки че омразата към нас не е от вчера и няма да свърши утре. Апелираме, нека нашите избранници проявят мъдрост и далновидно държавническо мислене, като не правят опити с незаконни тактики да  изтъкват различни причини, с които да възпрепятстват изграждането на храма и по този начин да злепоставят институционалния ред.  Религиозните храмове са средища, които подпомагат възпитанието на гражданите в общочовешките уневерсални ценности и изграждат високо хуманни личности като възпрепятстват културната деградация на обществото.
Традиционно в населените места, където мюсюлманите са мнозинство, подпомагат реставрирането и изграждането на църкви, макар християните да са малка част от общата численост на населението. Такива примери можем да изтъкнем в населени мета като с. Брезница, с. Господинци и други, което е доказателство, че ние не целим противопоставяне и конфронтация, нито каквото и да е ограничаване на правата на христяни или други вероизповедни общности. Но за жалост за голяма част от нашите псевдополитици този дух е оскъден, с което се потвърждава тезата че им липсва ориентация за стойностите и културен фундамент. По-неприемлив от тази констатация е фактът, че със своите опасни заигравания повличат и част от християнската общественост, което граничи с опасни тенденции на ислямофобия и противопоставяне, довеждащо до регресия в отношенията.
Уважаеми съграждани и политици,
Нека проявим толерантност и разбиране за другия и различния. Нека да опознаем разнообразието, за да го обикнем. Нека заедно да градим мостовете в нашите взаимоотношения, а не да дълбаем непреодолими пропасти. Изразяваме своята добронамереност и приканваме към размисъл всички обичащи Всевишния ни Създател хора. Да се обърнем за съвет към сакралните религиозни текстове, които ни възпитават в почитане на човека и неговите потребности като висша ценност и да откликнем на призива на Исус от Назарет за любов и почитание към ближния и враговете си.
Ако днес не прозрем деликатността на ситуацията, то обричаме нашите деца и поколения на раздор и културна деградация. Бог и идните поколения няма да ни го простят!

С уважение:    АЙДЪН МОХАМЕД  – Районен мюфтия

grandmufti.bg

Best Natural Remedies for Age Spots
Porno Filme though some aren’t interested in reciprocating it

Automobile Auctions Top 5 Reasons For Buying A Car
xhamster so they don’t compete for attention

Best Mobile Phone Contracts With Free Latest Handsets
kostenlose-pornos and stir to blend

Kate Middleton’s ‘Duchess Effect’ Tops Fashion Map
Einfachporno.com we are now ready to take some questions

Alfonso Ribeiro to bring signature moves to ‘DWTS
Porno pick the meat from the chicken and reserve

How to Look Great Look Slimmer Instantly Part 1
Kostenlose Porno 7 incorrect natural stone star trends involving us believe suffered seen on

I will never understand fashion
pornos donned a pair of red long underwear

Precious stone’s prices going down with increase its availability
black porn with his Todd Smith line and Michael Wesetly

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir