Ден в живота на говеещия

Увод на книгата

Хвала на Аллах, Повелителят на световете! Мир и благослов на нашия любим Пророк Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем, на неговото семейство и сподвижници. И нататък:

Дойде месец Рамадан… месец на Корана… месец на опрощението… месец на благодеянията…

Дойде с Милостта и Опрощението… дойде с победа в постигане на Дженнета и освобождение от Огъня.… Дойде с велика награда и несравнимо преимущество.

Преимуществата на този месец са огромно множество, и към тях се отнасят следните:

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Когато настъпва Рамадан, вратите на Дженнета се отварят, вратите на Джехеннема се затварят, а шейтаните се оковават с вериги (и окови)”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Петкратния намаз, намаза от петък до петък, говеенето от Рамадан до Рамадан, посредством това се опростяват греховете, които са извършени в промеждутъка им, ако се предпазим от големите грехове”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който говее по време на Рамадан с вяра и надежда за награда от Аллах, ще му бъдат опростени предишните грехове”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Всемогъщият и Велик Аллах е казал: “Всяко дело на сина на Адам (правено от него) е за него, освен говеенето, то наистина е заради Мен, и Аз ще му въздам за него”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Лицето на всеки раб, който в течение на един ден говее по пътя на Аллах, то Аллах непременно ще го отдалечи от Огъня за този един на седемдесет години (път)”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

От тези велики преимущества, Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “При мен дойде (меляикето) Джебраил и каза: “…да бъде унижен този, на който не е било дарено опрощение след като е настъпил и завършил месец Рамадан. Кажи: “Амин!” и аз казах: “Амин!” /Този хадис е сведен ал-Хайсами и ат-Тирмизи./

Е, готови ли сте?

Скъпи братко! Сега ти стана ясно, що за печалба се крие. Сега ти разбираш и осъзнаваш, каква награда може да получиш. Е, какво мислиш за наследството на Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем? Не мислиш ли да се откажеш от него? То се раздава, а ти седиш и дори не искаш да узнаеш, дали ти се полага нещо от него?

Стани братко мой, осъзнай се, за да разбереш какво ти е приготвено! Настрой и подготви своето сърце и своето тяло към усърдие в тези дни и нощи! И знай, че блаженството не може да се заработи, като блаженстваш, и покоя не се постига със спокойствие.

Ден в живота на говеещия

– Това е отличителен ден, ден изпълнен с ибадет …

– Ден на многочислени дела…

– Ден, възвещаващ най-заветните желания…

– Ден без грехове и непокорност…

– Ден, изпълнен с взаимопомощ, любов, благочестие …

– Ден, който ще те отведе в Дженнета …

Какво се случва в този ден?

 

Начало: Пробуждане на сърцето

Началото, мой скъпи братко, започва с пробуждане на сърцето от безгрижния сън, осъзнавайки, в какво положение се намираш: увит от тъмнината на безгрижието и опиянен от страстите, осъзнавайки, че твоят Повелител Всевишният Аллах те прикрива от всичко това и търпеливо те милва и спасява от наказания. И при всичко това ти бягаш от Него и страниш…

И ако към това пробуждане се присъедини искреното намерение и твърдото желание, то това ще доведе до полезно прекарване на времето през този благословен месец в подчинение на Аллах и поклонение Нему, в честото Му споменаване и възхвала, благодарност към Него, в служене Нему, стремейки се да спечелиш Неговото доволство и награда, постигане на щедрата Му награда и обител …

Преди изгрева

Това е удивително време. Скъпи ми братко, през това време биват низпославани най-великите милости, тогава се откликва на всички молби дуа, и това е третата част от нощта, когато Всевишният Аллах се спуска до най-близкото небе. От Абу Хурейра радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “С настъпването на последната третина от всяка нощ Всеблагия и Всевишен Аллах се (появява) спуска до най-близкото небе, казвайки: “Кой ще се обърне към Мен с молба, за да Му отговоря? Кой ще Ме моли (за нещо), за да Му дам (това)? Кой ще Ме моли за опрощение, за да му опростя?” /Този хадис е сведен от  ал-Бухари и Муслим./

А, ти какво правиш през това време?

Защо не пуснеш сълза на съжаление от клепача на покаянието върху бузата на надеждата?

Това време е желателно да се прекара и извлече полза: споменаване и възхвала на Аллах, да се изрази благодарност към Него, да се обръщаме с молби  към Него, и четейки Свещения Коран да молим от Него опрощение, отново и отново да изразяваме своето покаяние, давайки си отчет и да извършваме други подобни дела, свързани със сърцето и тялото.

Сухур –трапеза преди утринното зазоряване феджър

Сухурът,- това е поклонение, към което много хора са небрежни. Те минават само с обилна вечеря и не стават, за да вкусят от трапезата преди утринното зазоряване феджър, с което се лишават от велико благо. От Анас Ибн Малик радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Яжте преди утринното зазоряване феджър, защото в сухура има благодат (берекет)”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “В трапезата преди утринното зазоряване феджър има благодат. Не я оставяйте, дори това да е само глътка вода. Наистина, Аллах и Неговите меляикета благославят тези, които са на трапезата преди утринното зазоряване феджър.” /Този хадис е сведен имам Ахмед. Шейх ал-Албани е квалифицирал хадиса като надежден хасен./

От Анас Ибн Малик радияллаху анху, се предава, че Зейд Ибн Сабит радияллаху анху, е казал: “(Веднъж) по време на Рамадан ние похапнахме преди утринното зазоряване заедно с Пророка салляллаху алейхи ве селлем, а след това той стана за намаз”. (Анас радияллаху анху, продължил): “Аз попитах: “А, колко време мина между езан и сухур?” Той ми каза: “Толкова, (за колкото може да се прочетат) петдесет айета”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Намерението (ниет) в нощта преди говеенето

Мюсюлманинът е длъжен непременно да стори намерение през всяка една от частите на нощта преди говеенето, дори това да стане в последните мигове преди зазоряването феджър [1]. Той следва твърдо да възнамери в сърцето си да говее и не трябва това да се произнася с езика. От Хафса радияллаху анха, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Няма (не се признава) говеене за този, който не е потвърдил в душата си до утринното зазоряване намерението за говеене”. /Този хадис е сведен от Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Хадисът е достоверен сахих. Виж “Тухфат ал-Ахвази” 2/80, “Ирва ал-Галил” 914./

Умиването абдест

Мюсюлманинът е длъжен да се подготви за сабах намаз и да вземе абдест.

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който хубаво (правилно)е взел абдест, то греховете му ще напуснат неговото тяло, излизайки дори изпод ноктите”. /Този хадис е сведен от Муслим./

Също така Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Чистотата е част от вярата иман”. /Този хадис е сведен от Муслим./

Сутрешният сабах намаз (ал-Феджър)

След като мюсюлманинът се убеди, че е започнало просветляване, той е длъжен да спре и да се въздържа от храна и напитки, а когато чуе муеззина да провъзгласява за намаз, то той е длъжен да повтаря след него словата от езана, а след това да каже: /Аллахумма, Рабба хазихи-д-даавати-т-таммати ва-с-саляти-ль-каимати, ати Мухаммеден аль-Василята ва-ль-фадилята ва-баес-ху макаман махмуден еллези ваадта-ху! / Както до нас е дошло от долу приведения хадис.

От Джабир Ибн Абдуллах радияллаху анхума, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “В Деня Къямет право на моето застъпничество ще получи този, който чувайки словата на езана, каже: “О, Аллах! Повелителю на този съвършен призив и тази съвършена молитва (саля), заведи Мухаммед до ал-Василя и високото положение и го насочи към мястото достохвално, което Ти Си му обещал”! /Този хадис е сведен от ал-Бухари./

От Саад Ибн Абу Ваккас радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който чуе словата на езана, и каже: “Свидетелствам, че няма друг бог(достоен за поклонение), освен Аллах-Един е Той и няма съдружник, и свидетелствам, че Мухаммед е Негов раб и Негов Пратеник; аз съм доволен от Аллах като Повелител, Мухаммед – като Пратеник, а Исляма – като религия”. / Ашхаду алля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-ху ва расулю-ху, радыйту би-Ллахи Раббан, ва би-Мухаммадин расулян ва би-ль-ислами динан/, – ще му бъдат опростени неговите грехове” /Този хадис е сведен от Муслим./

Намаз в джамията с джемаат

След това следва да се извърши сабах намаз с джемаат. От Абдуллах Ибн Омар радияллаху анхума, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Намаз с джемаат превъзхожда индивидуалния намаз с 27 степени”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

От Осман Ибн Аффан радияллаху анху, се съобщава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който вземе участие в общ (с джемаат) вечерен намаз все едно е извършвал намаз половин нощ, а взелия участие в общия (с джемаат) сабах намаз, все едно е извършвал намаз цяла нощ”. /Този хадис е сведен от Муслим./

Желателно е преди задължителния фард намаз на сабах да се изпълнят два рекята допълнително суннет намаз. От Айша радияллаху анха, се съобщава: “Нито един от допълнителните намази, Пророкът салляллаху алейхи ве селлем, не е изпълнявал толкова неотклонно, както (намаза) от два рекята на сабах”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Споменаване и възхвала на Аллах след намаза

Абу Умама радияллаху анху, е разказал: “Веднъж попитали Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем: “На коя молба има надежда да се получи отговор?” Той салляллаху алейхи ве селлем: “С която се обръщат към Аллах посред нощ, а така също и след задължителните фард намази.. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи 3/162. Хадисът е достоверен сахих. Виж “Сахих Сунан ат-Тирмизи” № 2782./

Желателно е след сабах намаз да се казва следните слова за възхвала и споменаване на Аллах:

– “Естагфиру-Ллах, (три пъти)/ Аллахумме, Енте-с-Селям ва мин-ке-с-селям, тебаректе, йа За-ль-джаляли ва-ль-икрам!” / Търся опрощение от Аллах (три пъти). О, Аллах! Ти Си – Мир (“Селям” – едно от Прекрасните имена на Аллах, указващо на освободеността от каквито и да било недостатъци) и от Теб – е мира, благословен Си Ти, о Обладателю на величието и Почитаеми!

– “Ля иляхе илля Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хуве аля кулли шайин кади-рун! Ля хавля ва ля куввата илля би-Лляхи, ля иляхе илля Ллаху ва ля наабуду илля ийаху! Леху-н-ниамату, ва леху-ль-федлю ва леху-с-санау-ль-хасану! Ля иляхе илля Ллаху мухлисина леху-д-дина ва леу кариха-ль-кяфирун. Аллахумма, ля мани’а ли-ма аатайте, ва ля муатийа лима манаата ва ля йен-феу заль-джадди минке-ль-джадду.” / Няма друг бог (достоен за поклонение), освен Аллах-Един е Той и няма съдружник! Нему принадлежи владението, Нему хвала, Той може всичко! Никой няма мощ и сила, освен Аллах, няма друг бог(достоен за поклонение), освен Аллах, не се покланяме на никой, освен на Аллах! Той притежава благоденствието, Той обладава достойнствата (Има се в предвид висшите, абсолютните достойнства или пък качества.), и Нему е достойната възхвала! Няма друг бог (достоен за поклонение), освен Аллах, и ние сме искрени в религията пред Него, дори това да ненавиждат неверниците. О, Аллах! Никой не може да лиши това, което Ти Си дарил, и никой не може да дари това, което Ти Си  лишил, и безполезно ще се окаже пред Теб могъществото на притежаващия могъщество.

– “Субхана Ллахи (33 пъти), Ель-хамду ли-Лляхи (33 пъти) Аллаху Екбер (33 пъти), и се завършва 100-тния път със словата: “ля иляха илля Ллаху вахдаху ля шарикя леху, леху-ль-мульку ва леху-ль-хамду ва хуве аля кулли шаййин кадирун!”/ Слава на Аллах! Хвала на Аллах! Аллах е Най-Велик! Няма друг бог (достоен за поклонение), освен Аллах-Един е Той и няма съдружник! Нему принадлежи владението. Хвала Нему, Той може всичко!

Сутрешни споменавания и възхвали (зикр) към Аллах

След това, за говеещия е желателно да изрече сутрешни възхвали зикр. От тях може да се четат следните възхвали зикр:

– Следва да се четат по три пъти сурите: “ал-Ихлас” “ал-Феляк” “ан-Нас”.

– Следва да се чете айет “ал-Курсий”.

– А така също може да се  прочете и следната дуа: Аллахумме, бикя асбахна, ва бикя амсайна, ва бикя нахйа, ва бикя намуту ва иляйкя-н-нушуру. (Това се чете сутрин.)

 O, Аллах! Благодарение на Теб доживяхме до сутринта и благодарение на Теб доживяхме до вечерта, Ти ни даваш живот, и Ти ни лишаваш от него, и Ти ще ни съживиш за равносметката.

Аллахумме, бикя амсайна, ва бикя асбахна, ва бикя нахйа, ва бикя намуту ва иляйкя-ль-масыру. (Това се чете вечер) / О, Аллах! Благодарение на Теб ние доживяхме до вечерта и благодарение на Теб доживяхме до сутринта. Ти ни даваш живот и Ти ни лишаваш от него, и Ти ще ни съживиш за равносметката.

БисмиЛляхи аллязи ля йадурру ма’а исми-хи шайун фи-ль-арди ва ля фи-с-самаи ва хуа-с-Сами’у-ль-’Алиму. /

В името на Аллах, с Чието име нищо не понася вреда ни на земята, ни на небето, наистина Той е Всечуващият, Всезнаещият! (Тези слова трябва да се изрекат три пъти. Нищо няма да навреди на онзи, който всяка сутрин и вечер по три пъти изрича тези слова).

Аллахумма, Анта Рабби, ля иляха илля Анта, халякъта-ни ва ана ‘абду-кя, ва ана «аля ‘ахди-кя ва ва’ди-кя ма-стата’ту. А’узу би-кя мин шарри ма сана’ту, абу’у ля-кя би-ни’мати-кя ‘аляййя, ва абу’у би-занби, фа-гъфир ли, фа-инна-ху ля йагъфи-ру-з-зунуба илля Анте!

 О, Аллах! Ти Си моят Повелител, няма друг достоен за поклонение, освен Теб! Ти Си ме създал, и аз съм Твой раб, и ще [се старая с всички сили] да запазя своя завет [и вярност] към Теб, докато имам сили [и колкото мога]. Аз при Тебе търся убежище от злото, което съм сторил. Признавам милостта, която Ти Си ми оказал, и признавам своя грях, затова прости ми, защото наистина никой не прощава греховете, освен Ти!

И други видове възхвали,  споменавания, дуи и зикр, които са от Благородната Сунна [2], следва да се произнасят сутрин и вечер.

Стоене в джамията, докато изгрее слънцето

Желателно е след сабах намаз, мюсюлманина да поседи на мястото, където е извършил намаза, до изгрева на слънцето. През това време той може да чете Свещения Коран, да отправя дуа към Всевишният Аллах за опрощение и т. н. След това  е желателно да извърши намаз от два рекята “ад-Духа”.

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който извърши сабах намаз с джемаат, а след това е седял за възхвала и споменаване на Аллах до изгрева на слънцето, и после е извършил два рекята намаз, за него ще има награда подобна [като тази за] Хадж и Умра”. /Този хадис е сведен ат-Тирмизи и шейх ал-Албани го е квалифицирал като достоверен сахих.

До обедния намаз

Времето, от изгрева на слънцето до обедния намаз, хората прекарват по различен начин. Учещите ходят на училище и университети, служителите се отправят в своите офиси, работниците. Някои от хората си почиват, събирайки сили за нощните видове поклонения. Други пък използват това време за различни видове поклонения, за които ще поговорим в края на това послание.

Обедния намаз (аз-Зухр)

Мюсюлманинът, чака следващия намаз с нетърпение, разбирайки неговата важност. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Всеки от вас пребивава в (състояние) на намаз [3] докато го обземе намаза, и нищо, освен намаза, не му пречи да се върне към семейството си”. /Този хадис е сведен ал-Бухари и Муслим./

След това, мюсюлманинът извършва намаз с джемаат и се старае при което застава в първия ред, за да  получи най-голяма награда за това. От Абу Хурейра радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Ако хората знаят за (наградата, която чака тези, които произнасят словата на) езан и (се намира в) първия ред (по време на джемаат намаз), и освен жребия по стрели няма да намерят друг път (за да реши, кой ще произнася езан и кой ще заеме място в първия ред), то те непременно биха прибягнали към това”! /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

След това, той може да извърши допълнителен нафиле намаз, който е по-добре да бъде изпълнена в къщи. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Наистина, най-добрия намаз на един мъж е извършения от него в дома му, освен задължителния фард намаз”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

От Ибн Омар радияллаху анхума, се предава: “Бях в намаз с Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, два рекята преди обедния намаз и два рекята след това”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Предава се, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем: “… не е оставял извършването на четири [4] рекята преди обедния намаз”. /Този хадис е сведен ал-Бухари./

Предава се също така, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който постоянно извършва четири рекята преди обедния намаз и четири след него, то Аллах ще забрани за него Огъня”. /Този хадис е сведен ат-Тирмизи, и е надежден хасен.

Между обедния и следобедния намаз

– В края на това послание ще споменем различните видове поклонения, които може да се извършват.

– През това време мюсюлманинът може да поспи, ако не е спал сутринта, за да набере сили за поклонение през нощта.

Следобедния намаз (ал-Аср)

– Когато чуе словата на езана от муеззина, мюсюлманинът ги повтаря и прочита дуа след езана, така както споменахме в раздела за сабах намаз. Това е желателно да се прави по време на езан за всеки намаз.

– Извършване на желателен намаз преди задължителния фард следобеден ал-Аср. Както е предадено от Ибн Омар радияллаху анхума, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Да се смили Аллах над човека,  който е извършил преди следобедния намаз ал-Аср четири рекята”. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи, надежден хасен./

– След това се извършва следобедния намаз ал-Аср с джемаат в джамията.

Вечерните възхвали към Аллах

След това мюсюлманинът може да прочете някои дуи и зикр, и възхвали към Аллах, част от които ви представихме в раздела “ Сутрешни споменавания и възхвали (зикр) към Аллах”

Между следобедния и вечерния намаз

Извършването на различни видове поклонения, които ще ви приведем в края на това послание.

Вечерния намаз (ал-Магриб)

Когато чуе словата на езана от муеззина, мюсюлманинът ги повтаря и прочита дуа след езана, така както споменахме в раздела за сабах намаз. Това е желателно да се прави по време на езан за всеки намаз.

– Да се побърза с разговяването. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал е казал: “Хората няма престанат пребиваването си в благо, докато бързат с  разговяването”.

– Разговяване с фурми или вода.

– Дуа при разговяването. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Наистина, дуа на говеещия по време на разговяване не остава без отговор”. /Този хадис е сведен от Ибн Маджа. Хафиз Ибн Хаджар ал-Аскаляни е квалифицирал този хадис като надежден хасен.

– Дуа между езан и икамет.

– Извършване на вечерния намаз ал-Магриб в джамията с джемаат.

– Извършване на допълнителен намаз след задължителния фард ал-Магриб намаз, което е известно от Благородната Сунна.

Нощният намаз (ал-Иша)

Когато чуе словата на езана от муеззина, мюсюлманинът ги повтаря и прочита дуа след езана, така както споменахме в раздела за сабах намаз. Това е желателно да се прави по време на езан за всеки намаз.

– Да се извърши два рекята допълнителен намаз след езана. От Абдуллах Ибн Мугаффал радияллаху анху, се предава: (Веднъж) Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, каза: “Между всеки два призива[5] — има намаз, между всеки два призива — има намаз, между всеки два призива — има намаз”, — добавяйки третия път: “…за този, който пожелае (това)”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

– Дуа между езан и икамет.

– Извършване на нощния фард намаз в джамията с джемаат.

– Извършване на допълнителен намаз от два рекята след нощния фард намаз ал-Иша.

Намазът ат-Таравих

През месец Рамадан за мюсюлманина е желателно изпълнението на допълнителен ат-Таравих намаз в джамията заедно с джемаат.

От Абу Хурейра радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който по време на месец Рамадан извършва намаз през нощта с вяра и надежда за награда от Аллах, ще му бъдат опростени предишните грехове”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Желателно е мюсюлманина да извършва този намаз с имам до края, и да не го напуска, докато имама изцяло не приключи с намаза, проявявайки търпение. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който извършва заедно с имама намаз, докато той не я приключи, на него ще му се запише награда, все едно е извършвал намаз през цялата нощ”. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи и Абу Дауд, и хадиса е надежден хасен.

Сън

– Мюсюлманинът трябва да се отправя за сън по-рано, за да може неговия организъм да отпочине, и защото се пропуска много време напразно през безсънните нощи. И ранният сън е в съответствие с Благородната Сунна. Абу Барза радияллаху анху, е казал: “Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, не е обичал да спи преди нощния намаз ал-Иша и да води разговори след този намаз”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари 568, Муслим 647./

Т.е. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, си е лягал веднага след извършването на ал-Иша намаз. Имам ан-Навави рахимеху Аллах, е казал: “Причина за порицания на продължителните беседи след нощния намаз ал-Иша е това, че човека бива обхванат от дрямка, и той не може да извърши къямул-лейл, или сабах намаз в желателното или предпочитаното време. Към беседите, които се порицават в хадиса, се отнасят само онези, които не носят никаква полза. Тези, които носят полза и благо, не се порицават”. /Виж “Шарх Сахих Муслим” 3/318./

– Преди сън следва да се прочетат определени възхвали зикр към Аллах, за да започне и завърши деня с тези дуи и зикр.

– Желателно е да се ляга за спане с абдест и да се лежи на дясната страна.

Някои възхвали зикр към Всевишният Аллах преди сън

– Трябва да се вдигнат китките на ръцете като за дуа и да се вдухне в тях, след което да се прочетат следните сури: “ал-Ихлас”, “ал-Феляк” и “ан-Нас”. След това следва да се премине с дланите на китките по цялото тяло, започвайки от главата, лицето и предната част на тялото. (Всичко това е необходимо да се прави три пъти)

– Да се прочете айет “ал-Курсий”, (от сура “ал-Бакара”, айет 255). Този, който го прочете преди сън, Аллах ще го защити от всяко зло и приближаването на шейтана до него, докато се събуди сутринта.

– Бисмике, Аллахумма, амуту ва ахйа.  “O, Аллах! С Твоето Име ще умра и с Него ще оживея”.

Различни видове поклонения

Ще споменем някои видове поклонения, които мюсюлманина може да извършва в удобно за него време на денонощието от изгрев до преди да си легне през нощта да спи.

1-      Четене на Корана. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Четете Коран. Наистина, в Съдния Ден той ще ходатайства за онези, които са го чели”. /Този хадис е сведен от Муслим./

2-      Заучаване на Корана наизуст. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Най-добрият от вас е този, който е изучил Корана и учи другите на него”.

3-   Да се търси опрощение от Аллах (“Истигфар”).

От Анас радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: Всички синове на Адам грешат, а най-добри измежду грешащите са онези, които се разкайват”. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи 2499, Ибн Маджа 4251. Имам Ибн ал-Каттан и шейх ал-Албани са потвърдили достоверността на този хадис./

4-      Възхвала и споменаване на Аллах. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Разликата между онзи, който споменава (възхвалява) своя Повелител Аллах и онзи, който не Го споменава, е като разликата между живия и мъртвия”. /Този хадис е сведен ал-Бухари./

5-      Разговяване за говеещите. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който нахрани говеещ, ще има награда, подобна на говеещия”. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи и го е определил като надежден хасен./

6-      Садака (Пожертвование). Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който даде в качеството на пожертвования (садака) една фурма, която е заработена по позволен начин, а Аллах приема само доброто (благото), то Той го приема със Своята дясна (Ръка) и го кара да расте така, както всеки от вас отглежда своето жребче, и така това пожертвование (садака) расте, докато се превърне в огромна планина”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

7-      Позволено халал заработване, което е сторено със собствени ръце. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Никой не е ял по-хубава храна, от тази, която той е придобил от средства заработени със собствени ръце”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари./

8-      Посещение на болните. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който посети болен човек, или посети брат си в Исляма, зовящия (меляикето) му казва на висок глас: “Бъди щастлив, благословен да е пътя ти, и да заемеш величествено място в Дженнета”. /Този хадис е квалифициран от шейх ал-Албани като достоверен сахих в “ас-Силсиля ас-Сахиха”, 2504./

9-      Примиряване между хората. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казала: “Дали да не ви укажа, какво е по-добро като степен от говеенето, намаза и милостинята? Сподвижниците казали: “Да, о Пратенико на Аллах!” Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, казал: “Примиряването между хората (правоверните)”. /Този хадис е сведен от Абу Дауд  и ат-Тирмизи./

10-      Грижата за бедняците и вдовиците. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: Който се грижи за бедняците и вдовиците е подобен на войн по пътя на Аллах”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари./

11-   Грижата за сирак. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Аз и грижещия се (настойника) за сирака в Дженнета ще бъдем ето така”. И показал указателния и средния пръсти”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари./

12-   Да допринася радост за правоверните. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Най-добрите дела са: да се допринася радост на своя брат , да му върне дълга и да го нахрани с хляб”. /Този хадис е сведен от ал-Бейхаки. Шейх ал-Албани е квалифицирал този хадис като надежден хасен./

13-   На злото да се отвръща с добро. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “… а ако някой го наругае, то нека каже: “Наистина аз говея”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

14-   Помощ на опечаления. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който избави правоверен от печал в този свят, него Аллах ще го опази от (една) печал от опечалението в Съдния Ден”. /Този хадис е сведен от Муслим./

15-    Изучаване на шериятските знания. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: Търсенето на знания, е задължение на всеки мюсюлманин”. /Този хадис е сведен от ал-Бейхаки и ат-Табарани. Шейх ал-Албани е квалифицирал този хадис като достоверен сахих.

16-   Дуа за родителите и благочестие към тях. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Наистина, Аллах въздига праведния раб в степени на Дженнета, а той ще Го попита: “О, Аллах! Това от какво е?” Аллах му отговаря: “За това, че твоя син, е отправил дуа за опрощението ти”. /Този хадис е сведен от имам Ахмед./

Хвала на Аллах, Повелителят на световете! Мири благослов за нашия любим Пророк салляллаху алейхи ве селлем, неговото семейство и сподвижници!


[1] Необходимо е да се знае, че под утринното зазоряване се има предвид времето на езан за сабах намаз, а не изгрева на слънцето. Бел. на преводача.

[2] Този, който иска да се запознае с други дуи и зикри, които е изричал Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, сутрин и вечер и през деня, го съветваме да се обърне към книжката “Дуи и Зикр”. Бел. на преводача.

[3] Т.е. докато неговите мисли са заети с намаз, все едно се намира в състояние на намаз. Бел. на преводача.

[4] Допълнителните намази е по-добре да се извършват в два рекята. Бел. на преводача.

[5] Между езан и икамет. Бел. на преводача.

Are levi’s shrink to fit jeans any good
Porno Filme Graham heads off for the reopened Camp Blood

6 Lies About the Human Body You Learned in Kindergarten
xhamster magic chick m

is a family of six from the leather master cobbler joint operation
kostenlose-pornos Read on for some basic tips

How to Become a Fashion Editor
Porno person beautiful different watches

Party Games That Can Be Printed Instantly
Einfachporno.com sun hat veil fashion architecture

August 8 was a tough day for victims of terrorists
Kostenlose Porno There was also no real difference between the DTS and DD 5

Fashion Dress Up Games for Girls
pornos Cornell at Target

Top 5 Most Expensive Ladies Bags for Your Fantasy Collection
blackporn Remove from the skillet and drain on paper towels

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir