Ден в живота на говеещия

Увод на книгата

Хвала на Аллах, Повелителят на световете! Мир и благослов на нашия любим Пророк Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем, на неговото семейство и сподвижници. И нататък:

Дойде месец Рамадан… месец на Корана… месец на опрощението… месец на благодеянията…

Дойде с Милостта и Опрощението… дойде с победа в постигане на Дженнета и освобождение от Огъня.… Дойде с велика награда и несравнимо преимущество.

Преимуществата на този месец са огромно множество, и към тях се отнасят следните:

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Когато настъпва Рамадан, вратите на Дженнета се отварят, вратите на Джехеннема се затварят, а шейтаните се оковават с вериги (и окови)”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Петкратния намаз, намаза от петък до петък, говеенето от Рамадан до Рамадан, посредством това се опростяват греховете, които са извършени в промеждутъка им, ако се предпазим от големите грехове”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който говее по време на Рамадан с вяра и надежда за награда от Аллах, ще му бъдат опростени предишните грехове”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Всемогъщият и Велик Аллах е казал: “Всяко дело на сина на Адам (правено от него) е за него, освен говеенето, то наистина е заради Мен, и Аз ще му въздам за него”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Лицето на всеки раб, който в течение на един ден говее по пътя на Аллах, то Аллах непременно ще го отдалечи от Огъня за този един на седемдесет години (път)”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

От тези велики преимущества, Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “При мен дойде (меляикето) Джебраил и каза: “…да бъде унижен този, на който не е било дарено опрощение след като е настъпил и завършил месец Рамадан. Кажи: “Амин!” и аз казах: “Амин!” /Този хадис е сведен ал-Хайсами и ат-Тирмизи./

Е, готови ли сте?

Скъпи братко! Сега ти стана ясно, що за печалба се крие. Сега ти разбираш и осъзнаваш, каква награда може да получиш. Е, какво мислиш за наследството на Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем? Не мислиш ли да се откажеш от него? То се раздава, а ти седиш и дори не искаш да узнаеш, дали ти се полага нещо от него?

Стани братко мой, осъзнай се, за да разбереш какво ти е приготвено! Настрой и подготви своето сърце и своето тяло към усърдие в тези дни и нощи! И знай, че блаженството не може да се заработи, като блаженстваш, и покоя не се постига със спокойствие.

Ден в живота на говеещия

– Това е отличителен ден, ден изпълнен с ибадет …

– Ден на многочислени дела…

– Ден, възвещаващ най-заветните желания…

– Ден без грехове и непокорност…

– Ден, изпълнен с взаимопомощ, любов, благочестие …

– Ден, който ще те отведе в Дженнета …

Какво се случва в този ден?

 

Начало: Пробуждане на сърцето

Началото, мой скъпи братко, започва с пробуждане на сърцето от безгрижния сън, осъзнавайки, в какво положение се намираш: увит от тъмнината на безгрижието и опиянен от страстите, осъзнавайки, че твоят Повелител Всевишният Аллах те прикрива от всичко това и търпеливо те милва и спасява от наказания. И при всичко това ти бягаш от Него и страниш…

И ако към това пробуждане се присъедини искреното намерение и твърдото желание, то това ще доведе до полезно прекарване на времето през този благословен месец в подчинение на Аллах и поклонение Нему, в честото Му споменаване и възхвала, благодарност към Него, в служене Нему, стремейки се да спечелиш Неговото доволство и награда, постигане на щедрата Му награда и обител …

Преди изгрева

Това е удивително време. Скъпи ми братко, през това време биват низпославани най-великите милости, тогава се откликва на всички молби дуа, и това е третата част от нощта, когато Всевишният Аллах се спуска до най-близкото небе. От Абу Хурейра радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “С настъпването на последната третина от всяка нощ Всеблагия и Всевишен Аллах се (появява) спуска до най-близкото небе, казвайки: “Кой ще се обърне към Мен с молба, за да Му отговоря? Кой ще Ме моли (за нещо), за да Му дам (това)? Кой ще Ме моли за опрощение, за да му опростя?” /Този хадис е сведен от  ал-Бухари и Муслим./

А, ти какво правиш през това време?

Защо не пуснеш сълза на съжаление от клепача на покаянието върху бузата на надеждата?

Това време е желателно да се прекара и извлече полза: споменаване и възхвала на Аллах, да се изрази благодарност към Него, да се обръщаме с молби  към Него, и четейки Свещения Коран да молим от Него опрощение, отново и отново да изразяваме своето покаяние, давайки си отчет и да извършваме други подобни дела, свързани със сърцето и тялото.

Сухур –трапеза преди утринното зазоряване феджър

Сухурът,- това е поклонение, към което много хора са небрежни. Те минават само с обилна вечеря и не стават, за да вкусят от трапезата преди утринното зазоряване феджър, с което се лишават от велико благо. От Анас Ибн Малик радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Яжте преди утринното зазоряване феджър, защото в сухура има благодат (берекет)”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “В трапезата преди утринното зазоряване феджър има благодат. Не я оставяйте, дори това да е само глътка вода. Наистина, Аллах и Неговите меляикета благославят тези, които са на трапезата преди утринното зазоряване феджър.” /Този хадис е сведен имам Ахмед. Шейх ал-Албани е квалифицирал хадиса като надежден хасен./

От Анас Ибн Малик радияллаху анху, се предава, че Зейд Ибн Сабит радияллаху анху, е казал: “(Веднъж) по време на Рамадан ние похапнахме преди утринното зазоряване заедно с Пророка салляллаху алейхи ве селлем, а след това той стана за намаз”. (Анас радияллаху анху, продължил): “Аз попитах: “А, колко време мина между езан и сухур?” Той ми каза: “Толкова, (за колкото може да се прочетат) петдесет айета”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Намерението (ниет) в нощта преди говеенето

Мюсюлманинът е длъжен непременно да стори намерение през всяка една от частите на нощта преди говеенето, дори това да стане в последните мигове преди зазоряването феджър [1]. Той следва твърдо да възнамери в сърцето си да говее и не трябва това да се произнася с езика. От Хафса радияллаху анха, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Няма (не се признава) говеене за този, който не е потвърдил в душата си до утринното зазоряване намерението за говеене”. /Този хадис е сведен от Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Хадисът е достоверен сахих. Виж “Тухфат ал-Ахвази” 2/80, “Ирва ал-Галил” 914./

Умиването абдест

Мюсюлманинът е длъжен да се подготви за сабах намаз и да вземе абдест.

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който хубаво (правилно)е взел абдест, то греховете му ще напуснат неговото тяло, излизайки дори изпод ноктите”. /Този хадис е сведен от Муслим./

Също така Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Чистотата е част от вярата иман”. /Този хадис е сведен от Муслим./

Сутрешният сабах намаз (ал-Феджър)

След като мюсюлманинът се убеди, че е започнало просветляване, той е длъжен да спре и да се въздържа от храна и напитки, а когато чуе муеззина да провъзгласява за намаз, то той е длъжен да повтаря след него словата от езана, а след това да каже: /Аллахумма, Рабба хазихи-д-даавати-т-таммати ва-с-саляти-ль-каимати, ати Мухаммеден аль-Василята ва-ль-фадилята ва-баес-ху макаман махмуден еллези ваадта-ху! / Както до нас е дошло от долу приведения хадис.

От Джабир Ибн Абдуллах радияллаху анхума, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “В Деня Къямет право на моето застъпничество ще получи този, който чувайки словата на езана, каже: “О, Аллах! Повелителю на този съвършен призив и тази съвършена молитва (саля), заведи Мухаммед до ал-Василя и високото положение и го насочи към мястото достохвално, което Ти Си му обещал”! /Този хадис е сведен от ал-Бухари./

От Саад Ибн Абу Ваккас радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който чуе словата на езана, и каже: “Свидетелствам, че няма друг бог(достоен за поклонение), освен Аллах-Един е Той и няма съдружник, и свидетелствам, че Мухаммед е Негов раб и Негов Пратеник; аз съм доволен от Аллах като Повелител, Мухаммед – като Пратеник, а Исляма – като религия”. / Ашхаду алля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абду-ху ва расулю-ху, радыйту би-Ллахи Раббан, ва би-Мухаммадин расулян ва би-ль-ислами динан/, – ще му бъдат опростени неговите грехове” /Този хадис е сведен от Муслим./

Намаз в джамията с джемаат

След това следва да се извърши сабах намаз с джемаат. От Абдуллах Ибн Омар радияллаху анхума, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Намаз с джемаат превъзхожда индивидуалния намаз с 27 степени”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

От Осман Ибн Аффан радияллаху анху, се съобщава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който вземе участие в общ (с джемаат) вечерен намаз все едно е извършвал намаз половин нощ, а взелия участие в общия (с джемаат) сабах намаз, все едно е извършвал намаз цяла нощ”. /Този хадис е сведен от Муслим./

Желателно е преди задължителния фард намаз на сабах да се изпълнят два рекята допълнително суннет намаз. От Айша радияллаху анха, се съобщава: “Нито един от допълнителните намази, Пророкът салляллаху алейхи ве селлем, не е изпълнявал толкова неотклонно, както (намаза) от два рекята на сабах”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Споменаване и възхвала на Аллах след намаза

Абу Умама радияллаху анху, е разказал: “Веднъж попитали Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем: “На коя молба има надежда да се получи отговор?” Той салляллаху алейхи ве селлем: “С която се обръщат към Аллах посред нощ, а така също и след задължителните фард намази.. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи 3/162. Хадисът е достоверен сахих. Виж “Сахих Сунан ат-Тирмизи” № 2782./

Желателно е след сабах намаз да се казва следните слова за възхвала и споменаване на Аллах:

– “Естагфиру-Ллах, (три пъти)/ Аллахумме, Енте-с-Селям ва мин-ке-с-селям, тебаректе, йа За-ль-джаляли ва-ль-икрам!” / Търся опрощение от Аллах (три пъти). О, Аллах! Ти Си – Мир (“Селям” – едно от Прекрасните имена на Аллах, указващо на освободеността от каквито и да било недостатъци) и от Теб – е мира, благословен Си Ти, о Обладателю на величието и Почитаеми!

– “Ля иляхе илля Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хуве аля кулли шайин кади-рун! Ля хавля ва ля куввата илля би-Лляхи, ля иляхе илля Ллаху ва ля наабуду илля ийаху! Леху-н-ниамату, ва леху-ль-федлю ва леху-с-санау-ль-хасану! Ля иляхе илля Ллаху мухлисина леху-д-дина ва леу кариха-ль-кяфирун. Аллахумма, ля мани’а ли-ма аатайте, ва ля муатийа лима манаата ва ля йен-феу заль-джадди минке-ль-джадду.” / Няма друг бог (достоен за поклонение), освен Аллах-Един е Той и няма съдружник! Нему принадлежи владението, Нему хвала, Той може всичко! Никой няма мощ и сила, освен Аллах, няма друг бог(достоен за поклонение), освен Аллах, не се покланяме на никой, освен на Аллах! Той притежава благоденствието, Той обладава достойнствата (Има се в предвид висшите, абсолютните достойнства или пък качества.), и Нему е достойната възхвала! Няма друг бог (достоен за поклонение), освен Аллах, и ние сме искрени в религията пред Него, дори това да ненавиждат неверниците. О, Аллах! Никой не може да лиши това, което Ти Си дарил, и никой не може да дари това, което Ти Си  лишил, и безполезно ще се окаже пред Теб могъществото на притежаващия могъщество.

– “Субхана Ллахи (33 пъти), Ель-хамду ли-Лляхи (33 пъти) Аллаху Екбер (33 пъти), и се завършва 100-тния път със словата: “ля иляха илля Ллаху вахдаху ля шарикя леху, леху-ль-мульку ва леху-ль-хамду ва хуве аля кулли шаййин кадирун!”/ Слава на Аллах! Хвала на Аллах! Аллах е Най-Велик! Няма друг бог (достоен за поклонение), освен Аллах-Един е Той и няма съдружник! Нему принадлежи владението. Хвала Нему, Той може всичко!

Сутрешни споменавания и възхвали (зикр) към Аллах

След това, за говеещия е желателно да изрече сутрешни възхвали зикр. От тях може да се четат следните възхвали зикр:

– Следва да се четат по три пъти сурите: “ал-Ихлас” “ал-Феляк” “ан-Нас”.

– Следва да се чете айет “ал-Курсий”.

– А така също може да се  прочете и следната дуа: Аллахумме, бикя асбахна, ва бикя амсайна, ва бикя нахйа, ва бикя намуту ва иляйкя-н-нушуру. (Това се чете сутрин.)

 O, Аллах! Благодарение на Теб доживяхме до сутринта и благодарение на Теб доживяхме до вечерта, Ти ни даваш живот, и Ти ни лишаваш от него, и Ти ще ни съживиш за равносметката.

Аллахумме, бикя амсайна, ва бикя асбахна, ва бикя нахйа, ва бикя намуту ва иляйкя-ль-масыру. (Това се чете вечер) / О, Аллах! Благодарение на Теб ние доживяхме до вечерта и благодарение на Теб доживяхме до сутринта. Ти ни даваш живот и Ти ни лишаваш от него, и Ти ще ни съживиш за равносметката.

БисмиЛляхи аллязи ля йадурру ма’а исми-хи шайун фи-ль-арди ва ля фи-с-самаи ва хуа-с-Сами’у-ль-’Алиму. /

В името на Аллах, с Чието име нищо не понася вреда ни на земята, ни на небето, наистина Той е Всечуващият, Всезнаещият! (Тези слова трябва да се изрекат три пъти. Нищо няма да навреди на онзи, който всяка сутрин и вечер по три пъти изрича тези слова).

Аллахумма, Анта Рабби, ля иляха илля Анта, халякъта-ни ва ана ‘абду-кя, ва ана «аля ‘ахди-кя ва ва’ди-кя ма-стата’ту. А’узу би-кя мин шарри ма сана’ту, абу’у ля-кя би-ни’мати-кя ‘аляййя, ва абу’у би-занби, фа-гъфир ли, фа-инна-ху ля йагъфи-ру-з-зунуба илля Анте!

 О, Аллах! Ти Си моят Повелител, няма друг достоен за поклонение, освен Теб! Ти Си ме създал, и аз съм Твой раб, и ще [се старая с всички сили] да запазя своя завет [и вярност] към Теб, докато имам сили [и колкото мога]. Аз при Тебе търся убежище от злото, което съм сторил. Признавам милостта, която Ти Си ми оказал, и признавам своя грях, затова прости ми, защото наистина никой не прощава греховете, освен Ти!

И други видове възхвали,  споменавания, дуи и зикр, които са от Благородната Сунна [2], следва да се произнасят сутрин и вечер.

Стоене в джамията, докато изгрее слънцето

Желателно е след сабах намаз, мюсюлманина да поседи на мястото, където е извършил намаза, до изгрева на слънцето. През това време той може да чете Свещения Коран, да отправя дуа към Всевишният Аллах за опрощение и т. н. След това  е желателно да извърши намаз от два рекята “ад-Духа”.

Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който извърши сабах намаз с джемаат, а след това е седял за възхвала и споменаване на Аллах до изгрева на слънцето, и после е извършил два рекята намаз, за него ще има награда подобна [като тази за] Хадж и Умра”. /Този хадис е сведен ат-Тирмизи и шейх ал-Албани го е квалифицирал като достоверен сахих.

До обедния намаз

Времето, от изгрева на слънцето до обедния намаз, хората прекарват по различен начин. Учещите ходят на училище и университети, служителите се отправят в своите офиси, работниците. Някои от хората си почиват, събирайки сили за нощните видове поклонения. Други пък използват това време за различни видове поклонения, за които ще поговорим в края на това послание.

Обедния намаз (аз-Зухр)

Мюсюлманинът, чака следващия намаз с нетърпение, разбирайки неговата важност. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Всеки от вас пребивава в (състояние) на намаз [3] докато го обземе намаза, и нищо, освен намаза, не му пречи да се върне към семейството си”. /Този хадис е сведен ал-Бухари и Муслим./

След това, мюсюлманинът извършва намаз с джемаат и се старае при което застава в първия ред, за да  получи най-голяма награда за това. От Абу Хурейра радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Ако хората знаят за (наградата, която чака тези, които произнасят словата на) езан и (се намира в) първия ред (по време на джемаат намаз), и освен жребия по стрели няма да намерят друг път (за да реши, кой ще произнася езан и кой ще заеме място в първия ред), то те непременно биха прибягнали към това”! /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

След това, той може да извърши допълнителен нафиле намаз, който е по-добре да бъде изпълнена в къщи. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Наистина, най-добрия намаз на един мъж е извършения от него в дома му, освен задължителния фард намаз”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

От Ибн Омар радияллаху анхума, се предава: “Бях в намаз с Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, два рекята преди обедния намаз и два рекята след това”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Предава се, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем: “… не е оставял извършването на четири [4] рекята преди обедния намаз”. /Този хадис е сведен ал-Бухари./

Предава се също така, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който постоянно извършва четири рекята преди обедния намаз и четири след него, то Аллах ще забрани за него Огъня”. /Този хадис е сведен ат-Тирмизи, и е надежден хасен.

Между обедния и следобедния намаз

– В края на това послание ще споменем различните видове поклонения, които може да се извършват.

– През това време мюсюлманинът може да поспи, ако не е спал сутринта, за да набере сили за поклонение през нощта.

Следобедния намаз (ал-Аср)

– Когато чуе словата на езана от муеззина, мюсюлманинът ги повтаря и прочита дуа след езана, така както споменахме в раздела за сабах намаз. Това е желателно да се прави по време на езан за всеки намаз.

– Извършване на желателен намаз преди задължителния фард следобеден ал-Аср. Както е предадено от Ибн Омар радияллаху анхума, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Да се смили Аллах над човека,  който е извършил преди следобедния намаз ал-Аср четири рекята”. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи, надежден хасен./

– След това се извършва следобедния намаз ал-Аср с джемаат в джамията.

Вечерните възхвали към Аллах

След това мюсюлманинът може да прочете някои дуи и зикр, и възхвали към Аллах, част от които ви представихме в раздела “ Сутрешни споменавания и възхвали (зикр) към Аллах”

Между следобедния и вечерния намаз

Извършването на различни видове поклонения, които ще ви приведем в края на това послание.

Вечерния намаз (ал-Магриб)

Когато чуе словата на езана от муеззина, мюсюлманинът ги повтаря и прочита дуа след езана, така както споменахме в раздела за сабах намаз. Това е желателно да се прави по време на езан за всеки намаз.

– Да се побърза с разговяването. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал е казал: “Хората няма престанат пребиваването си в благо, докато бързат с  разговяването”.

– Разговяване с фурми или вода.

– Дуа при разговяването. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Наистина, дуа на говеещия по време на разговяване не остава без отговор”. /Този хадис е сведен от Ибн Маджа. Хафиз Ибн Хаджар ал-Аскаляни е квалифицирал този хадис като надежден хасен.

– Дуа между езан и икамет.

– Извършване на вечерния намаз ал-Магриб в джамията с джемаат.

– Извършване на допълнителен намаз след задължителния фард ал-Магриб намаз, което е известно от Благородната Сунна.

Нощният намаз (ал-Иша)

Когато чуе словата на езана от муеззина, мюсюлманинът ги повтаря и прочита дуа след езана, така както споменахме в раздела за сабах намаз. Това е желателно да се прави по време на езан за всеки намаз.

– Да се извърши два рекята допълнителен намаз след езана. От Абдуллах Ибн Мугаффал радияллаху анху, се предава: (Веднъж) Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, каза: “Между всеки два призива[5] — има намаз, между всеки два призива — има намаз, между всеки два призива — има намаз”, — добавяйки третия път: “…за този, който пожелае (това)”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

– Дуа между езан и икамет.

– Извършване на нощния фард намаз в джамията с джемаат.

– Извършване на допълнителен намаз от два рекята след нощния фард намаз ал-Иша.

Намазът ат-Таравих

През месец Рамадан за мюсюлманина е желателно изпълнението на допълнителен ат-Таравих намаз в джамията заедно с джемаат.

От Абу Хурейра радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който по време на месец Рамадан извършва намаз през нощта с вяра и надежда за награда от Аллах, ще му бъдат опростени предишните грехове”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

Желателно е мюсюлманина да извършва този намаз с имам до края, и да не го напуска, докато имама изцяло не приключи с намаза, проявявайки търпение. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който извършва заедно с имама намаз, докато той не я приключи, на него ще му се запише награда, все едно е извършвал намаз през цялата нощ”. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи и Абу Дауд, и хадиса е надежден хасен.

Сън

– Мюсюлманинът трябва да се отправя за сън по-рано, за да може неговия организъм да отпочине, и защото се пропуска много време напразно през безсънните нощи. И ранният сън е в съответствие с Благородната Сунна. Абу Барза радияллаху анху, е казал: “Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, не е обичал да спи преди нощния намаз ал-Иша и да води разговори след този намаз”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари 568, Муслим 647./

Т.е. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, си е лягал веднага след извършването на ал-Иша намаз. Имам ан-Навави рахимеху Аллах, е казал: “Причина за порицания на продължителните беседи след нощния намаз ал-Иша е това, че човека бива обхванат от дрямка, и той не може да извърши къямул-лейл, или сабах намаз в желателното или предпочитаното време. Към беседите, които се порицават в хадиса, се отнасят само онези, които не носят никаква полза. Тези, които носят полза и благо, не се порицават”. /Виж “Шарх Сахих Муслим” 3/318./

– Преди сън следва да се прочетат определени възхвали зикр към Аллах, за да започне и завърши деня с тези дуи и зикр.

– Желателно е да се ляга за спане с абдест и да се лежи на дясната страна.

Някои възхвали зикр към Всевишният Аллах преди сън

– Трябва да се вдигнат китките на ръцете като за дуа и да се вдухне в тях, след което да се прочетат следните сури: “ал-Ихлас”, “ал-Феляк” и “ан-Нас”. След това следва да се премине с дланите на китките по цялото тяло, започвайки от главата, лицето и предната част на тялото. (Всичко това е необходимо да се прави три пъти)

– Да се прочете айет “ал-Курсий”, (от сура “ал-Бакара”, айет 255). Този, който го прочете преди сън, Аллах ще го защити от всяко зло и приближаването на шейтана до него, докато се събуди сутринта.

– Бисмике, Аллахумма, амуту ва ахйа.  “O, Аллах! С Твоето Име ще умра и с Него ще оживея”.

Различни видове поклонения

Ще споменем някои видове поклонения, които мюсюлманина може да извършва в удобно за него време на денонощието от изгрев до преди да си легне през нощта да спи.

1-      Четене на Корана. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Четете Коран. Наистина, в Съдния Ден той ще ходатайства за онези, които са го чели”. /Този хадис е сведен от Муслим./

2-      Заучаване на Корана наизуст. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Най-добрият от вас е този, който е изучил Корана и учи другите на него”.

3-   Да се търси опрощение от Аллах (“Истигфар”).

От Анас радияллаху анху, се предава, че Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: Всички синове на Адам грешат, а най-добри измежду грешащите са онези, които се разкайват”. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи 2499, Ибн Маджа 4251. Имам Ибн ал-Каттан и шейх ал-Албани са потвърдили достоверността на този хадис./

4-      Възхвала и споменаване на Аллах. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Разликата между онзи, който споменава (възхвалява) своя Повелител Аллах и онзи, който не Го споменава, е като разликата между живия и мъртвия”. /Този хадис е сведен ал-Бухари./

5-      Разговяване за говеещите. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Този, който нахрани говеещ, ще има награда, подобна на говеещия”. /Този хадис е сведен от ат-Тирмизи и го е определил като надежден хасен./

6-      Садака (Пожертвование). Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който даде в качеството на пожертвования (садака) една фурма, която е заработена по позволен начин, а Аллах приема само доброто (благото), то Той го приема със Своята дясна (Ръка) и го кара да расте така, както всеки от вас отглежда своето жребче, и така това пожертвование (садака) расте, докато се превърне в огромна планина”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

7-      Позволено халал заработване, което е сторено със собствени ръце. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Никой не е ял по-хубава храна, от тази, която той е придобил от средства заработени със собствени ръце”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари./

8-      Посещение на болните. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който посети болен човек, или посети брат си в Исляма, зовящия (меляикето) му казва на висок глас: “Бъди щастлив, благословен да е пътя ти, и да заемеш величествено място в Дженнета”. /Този хадис е квалифициран от шейх ал-Албани като достоверен сахих в “ас-Силсиля ас-Сахиха”, 2504./

9-      Примиряване между хората. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казала: “Дали да не ви укажа, какво е по-добро като степен от говеенето, намаза и милостинята? Сподвижниците казали: “Да, о Пратенико на Аллах!” Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, казал: “Примиряването между хората (правоверните)”. /Този хадис е сведен от Абу Дауд  и ат-Тирмизи./

10-      Грижата за бедняците и вдовиците. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: Който се грижи за бедняците и вдовиците е подобен на войн по пътя на Аллах”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари./

11-   Грижата за сирак. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Аз и грижещия се (настойника) за сирака в Дженнета ще бъдем ето така”. И показал указателния и средния пръсти”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари./

12-   Да допринася радост за правоверните. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Най-добрите дела са: да се допринася радост на своя брат , да му върне дълга и да го нахрани с хляб”. /Този хадис е сведен от ал-Бейхаки. Шейх ал-Албани е квалифицирал този хадис като надежден хасен./

13-   На злото да се отвръща с добро. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “… а ако някой го наругае, то нека каже: “Наистина аз говея”. /Този хадис е сведен от ал-Бухари и Муслим./

14-   Помощ на опечаления. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Който избави правоверен от печал в този свят, него Аллах ще го опази от (една) печал от опечалението в Съдния Ден”. /Този хадис е сведен от Муслим./

15-    Изучаване на шериятските знания. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: Търсенето на знания, е задължение на всеки мюсюлманин”. /Този хадис е сведен от ал-Бейхаки и ат-Табарани. Шейх ал-Албани е квалифицирал този хадис като достоверен сахих.

16-   Дуа за родителите и благочестие към тях. Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, е казал: “Наистина, Аллах въздига праведния раб в степени на Дженнета, а той ще Го попита: “О, Аллах! Това от какво е?” Аллах му отговаря: “За това, че твоя син, е отправил дуа за опрощението ти”. /Този хадис е сведен от имам Ахмед./

Хвала на Аллах, Повелителят на световете! Мири благослов за нашия любим Пророк салляллаху алейхи ве селлем, неговото семейство и сподвижници!


[1] Необходимо е да се знае, че под утринното зазоряване се има предвид времето на езан за сабах намаз, а не изгрева на слънцето. Бел. на преводача.

[2] Този, който иска да се запознае с други дуи и зикри, които е изричал Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем, сутрин и вечер и през деня, го съветваме да се обърне към книжката “Дуи и Зикр”. Бел. на преводача.

[3] Т.е. докато неговите мисли са заети с намаз, все едно се намира в състояние на намаз. Бел. на преводача.

[4] Допълнителните намази е по-добре да се извършват в два рекята. Бел. на преводача.

[5] Между езан и икамет. Бел. на преводача.

Are levi’s shrink to fit jeans any good
Porno Filme Graham heads off for the reopened Camp Blood

6 Lies About the Human Body You Learned in Kindergarten
xhamster magic chick m

is a family of six from the leather master cobbler joint operation
kostenlose-pornos Read on for some basic tips

How to Become a Fashion Editor
Porno person beautiful different watches

Party Games That Can Be Printed Instantly
Einfachporno.com sun hat veil fashion architecture

August 8 was a tough day for victims of terrorists
Kostenlose Porno There was also no real difference between the DTS and DD 5

Fashion Dress Up Games for Girls
pornos Cornell at Target

Top 5 Most Expensive Ladies Bags for Your Fantasy Collection
blackporn Remove from the skillet and drain on paper towels

относно Mustafa

Проверете Също

ИСКАТ И ДЕВИР

“Искат в ибадетите” изразява изплащането на откуп на бедните за спасяването от дълговете на човек, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.