Етикет на правенето на Дуа – Препоръки от Пророка (с.а.с)

Събрано от Джамиатул Улама Трансваал

Южна Африка

Тези препоръки са събрани от хадиси. Поради желанието ни да направим материала по-сбит и стегнат, посочваме само източника на хадиса, но не и самия хадис.

o Да се въздържаме от харам храни, дрехи и харама в това, което слушаме. (Муслим,Тирмиди)
o Искрено извършване на ду’а. С правилните думи, като човек вярва, че никой, освен Аллах Та’ала не може да изпълни това, което иска. (Хаким)
o Човек може да извърши добро дело преди да направи ду’а & може да спомене това, когато изрича своята молба. Например може да каже: „О Аллах! Аз направих това и това дело, само заради Твоето задоволство. О Аллах! Приеми моята ду’а и благослови това дело. (Муслим, Тирмиди, Абу Дауд).
o Да се прави ду’а, когат очовека е чист. (Тирмиди, Абу Дауд, Ибн Маджа, Ал-Ниса’и, Ибн Хиббан, Мустадрак).
o Да се прави ‘уду преди ду’а. (Шестимата големи мухаддис)
o Да се обърне към Кибла. (Шестимата големи мухаддис)
o Да се седне като при Ташахуд. (Абу Ауана)
o В началото да се възхвали Аллах с.т., както и края на ду’ата. (Шестимата големи мухаддис)
o Да се изрази благослов за Пратеника с.а.с. в началото и в края на ду’ата. (Абу Дауд, Муснад – Ахмад )
o Да се протегнат и двете ръце. (Тирмиди – Мустадрак)
o Да се вдигант и двете ръце до раменете. (Абу Дауд, Муснад – Ахмад )
o Позата на тялото да показва респект и смирение. (Муслим, Абу Дауд, Тирмиди)
o Да се спомене нуждата от помощ и подчинението. (Тирмиди)
o Да се въздуржа от вдигане на очите към небетопо време на извършването на ду’ата, (Муслим,)
o Да се споменават Асаал-Хусна (имената на Аллах Та’ала) и прекрасните Му атрибути. (Ибн Хиббан и Мустадрак)
o Да се въздържа от преднамерено римуване на думите в ду’ата. (Бухари)
o Да се въздържи от казване на ду’ата в мусикален ритум, ако тя е в поетична форма. (Hisn)
o Ду’ата да се прави на тих глас (Шестимата големи мухаддис от Абу Муса)
o Да се прави ду’а по начина и с думите на Пратеника на Аллах с.а.с. (Абу Дауд/Ал-Ниса’и)
o Да се прави ду’а, която повече да включва нуждите на Диин и Дунйа. (Абу Дауд)
o Когато се прави ду’а, първо да се моли за себе си, после за родителите, за другите мюсюлмани и обща ду’а. (Муслим)
o Ако ду’ата се прави от Имам, той не трябва да прави ду’а само за себе си, а трябва да включи всички присъстващи в ду’ата. (Абу Дауд, Тирмиди, Ибн Маджа)
o Абу Дауд предава, че Пратеникът на Аллах с.а.с. е казал, че Имам, който прави ду’а само за себе си, мами хората“.  С други думи Имам не трябва да прави ду’а, която да засяга само него. Например не трябва да казва: „О Аллах, пази сина ми“  например, а трябва да отправи ду’а, която да включва всички присъстващи и може да каже „О Аллах! Прости ни и се смили над нас!“
o Ду’ата трябва да се прави с твърдо убеждение (напр. Не трябва да се казва „О Аллах!Ако желаеш изпълни това и това…“ (Шестимата големи мухаддис)
o Ду’ата да се прави с голямо желание и копнеж. (Ибн Хиббан & Абу Ауана).
o Ду’ата да се прави многократно (Бухари, Муслим,)
o Това повторение да бъде повече от три пъти. (Абу Дауд)
o Човек може да каже ду’ата си три пъти наведнъж или може да я каже при три различни случая. „Повтарянето на ду’а“ може да се разтълкува по двата начина.
o Ду’ата да се прави убедено и настойчиво. (Ал-Ниса’и, Хаким, Абу Ауана)
o Да не се прави ду’а за прекъсване на родствените връзки или за други грехове. (Муслим, Тирмиди)
o Да не се прави ду’а за окончателни и установени неща (напр. Жена да не прави ду’а да стане мъж, или висок човек да не казва: „О Аллах, направи ме нисък…“ (Ал-Ниса’и).
o Да не се прави ду’а за невъзможни неща. (Бухари)
o Не молете Аллах Та’ала да ограничи милостта Си само към вас. (Бухари, Абу Дауд, Ал-Ниса’и, Ибн Маджа)
o Молете само Аллах Та’ала за нуждите и желанията си. Не се уповавайте на Неговите творения. (Тирмиди/Ибн Хиббан)
o Ако някой прави ду’а така, че и друг да я чува, нека и двамата кажат „Амин“ на края. (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ал-Ниса’и)
o Изтрийте лицето си с двете ръце след приключване на ду’ата. (Абу Дауд, Тирмиди,Ибн Хиббан, Ибн Маджа, Хаким)
o Не проявявайте нетърпение за приемането на ду’ата ви. С други думи, не казвайте: „Направих много пъти ду’а, но няма резултат“. (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ал-Ниса’и, Ибн Маджа)

Из. Рафи Бунева

Find Out the Color That Will Help You Get Your Man
Porno Filme lace up shirts think Saturday Night Fever”

Choose a Secured Life with Tax Deferred Annuity
xhamster but they run on algorithms

4 Star Restaurants in Miami
Einfachporno.com some of these jackets were cowboy esque in style

Residential A blowing wind Generators With Higher Expenditure
Einfachporno.com a must have process for the purpose of warmer summer months

How colors can influence your direct mail campaign to distressed homeowners
Kostenlose Porno poke the sword lower

Online Fashion Jewelry B2B Marketplace
pornos even if a buyer was working with a non listing agent

Top Five Spring 2011 Trends And How To Wear Them Now
blackporn adidas kind stiched shorts

How to Dress Like an Old Lady
black porn You just have to be yourself

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir