Имената на Корана

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ИМЕНА НА КОРАНА

Благодаря на Аллах, Господа на световете, който изпрати Своя пратеник Мухаммед (с.а.с), за да ни покаже правия път и да ни изведе от тъмнината на неверието и невежеството към светлината на вярата и знанието. Слава на Аллах, който низпосла книгата Си, като й даде прекрасни имена.
Без съмнение Коранът е последната книга, низпослана на човечеството, за това Аллах с.т. е сторил тази книга съвършена и е събрал в нея ключовете на безброй науки, включително и знанието от писанията преди нея. Аллах назовава Своята книга с прекрасни имена и качества, а колкото повече расте броя и качествата на нещо, то става по-значимо и ценно за нас.
Някои тълкователи на Корана, като Абу Меали бин Абдуллах Шеизеле (р.а., поч. 494 г.хиджри ) казват, че Корана има над шейсет и пет (65) наименования,  а други, като шейх Абдулуаххаб Газлани (р.а.) казват, че тези имена наброяват над деветдесет (90). Имам ас-Суюти ( р.а.) казва : „Истината е там, че най-много и често използвани наименования на Корана, са пет на брой, останалите са малко използвани измежду учените и почти нечувани от обикновенните хора“.
За това, инша Аллах, накратко ще споменем кои са тези често използвани наименования на Корана и какво е значението им в нашия език.
Моля се на Аллах с.т. тази тема да бъде полезна за нас и нашите братя и сестри . Уа биллахи тауфик.
1) Ал-КОРАН
Това  е най-известното и най- често използваното от хората наименование  на Свещената книга, като се среща в самия Коран точно 58 пъти . Например:
Рамадан е месецът, през който беше низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението“. Сура ал-Бакара, 2:185

Този Коран напътва към най-правото и благовества вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда “.Сура ал-Исра, 17:9
Кажи: „И да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори един на друг да си помагат“. Сура ал-Исра, 17:88
„…това наистина е свещен Коранв съхранената Книга [-майка“].Сура ал-Уакиа, 56:77-78
Ние я сторихме Коран на арабски, за да проумеете…“Сура аз-Зухруф, 43:3
и др.
Др. Саиид Мухаммед Десуки казва : „Нарича се Коран, коренът на това наименование  според мен е „ка-ра-е“ (чете ), тогава Коранът е нещо, което се чете. Чете се с езика и се наизустява и запазва в гърдите на хората ( техните сърца)“.
Шейх Рагиб (р.а.) пък казва : „Нарича се така поради това, че събира и обединява  в себе си науката на книгите, низпослани преди него  и идва от корена  „ка-ра-не“, което означава свързвам и съединявам“.
По същия начин го тълкуват и Абу Хасан ал-Ашари и Абу Убаиде ( р.а.), като допълват: „Нарича се Коран, защото събира в себе си различни видове науки и науката от книгите преди него. Събира (състои се ) от глави, знамения и букви“.
2) КИТАБ
Едно от наименованията на Корана е „Китаб“.
Наименование, което произлиза от корена „ке-те-бе – иек-ту-бу – китаабен“,  което означава пише, написа, писмо  (или написано ). А истинския смисъл на китаб е събиращ в себе си писменност“.
Според ал-Кармани (р.а. – починал 500 г. от хиджра)  се нарича така поради това, че събира в себе си закони ,забрани,  разкази и случаи от живота на миналите народи и общности .
А според Др. Мухаммед Касими  всичко, което събира в себе си писменност, се нарича  китаб (книга), дори и да не се състои от страници и листове.
Тази думичка (китаб) се среща в Корана на 230 места,  като например:
Алиф. Лам. Мим. Тази Книга  без съмнение в нея  е напътствие за богобоязливите“. Сура ал-Бакара, 2:1-2
Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата и не стори в нея изопачение!“Сура ал-Кахф, 18:1
Тези са знаменията на ясната Книга“.Суран аш-Шуара, 26:2

„Ха. Мим. Кълна се в ясната Книга. Низпослахме я Ние в благословена нощ“. Сура ад-Духан, 44:1-3

Шейх Тахир бин Ашур (р.а.) казва: „В това наименование на Корана – китаб – виждаме едно от чудесата на Пророка Мухаммед (с. а.с) .Тъй като това наименование ни съобщава още в ранните дни на Исляма , че Коранът които е низпослан от Всевишният Аллах,  един ден ще бъде събран и записан на едно място в една книга“.
3) ФУРКАН
Фуркан също е едно от често използваните наименования на Корана. Произлиза от думата „фиркатун“, а самият корен на тази дума, е „фе-ре-ка“ или разделям, различавам, разграничавам. Аллах Всемогъщия казва : Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете ..“ (Сурата Фуркан – 1 ).
Шейх Тахир бин Ашур (р.а.) казва: „Без съмнение Коранът е наречен така за това,  че разделя доброто от злото и истината от лъжата. Поради това денят на битката при Бадр е наречен „Йауму-л Фуркан“ или денят, в които се разделили и разграничили истинските вярващи (истината) от неверниците и идолопоклонниците (лъжата ). Поради тази причина са наречени и книгите преди Корана –Таурат и Инджил – по същия начин, защото те разделят истината от лъжата.
Ибн Асир (р.а.) казва : „Свещенната ни книга е наречена Фуркан поради това, че различава истината от лъжата и позволеното от забраненото“.
Фахри Рази ( р.а.) тълкува това по друг начин и казва: „Коранът е наречен Фуркан поради това, че е низпослан малко по малко в продължение на повече от двадесет години“. И казва: „Четете, ако искате (доказателство), знамението в сурата Исра: Ние разделихме Корана на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно“. ( сура ал-Исра, 17:106) .
Други от тълкувателите казват: ,, Фуркан означава спасение и напътствие  в правия път. Като за доказателство показват следното знамение: „…и когато дадохме на Муса Писанието и Разграничението, за да се напътите!“ (сура ал-Бакара, 2 -53)
Думата „фуркан“ се среща 6 пъти в Коран-И Керим на следните места:
Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете“.Сурата ал-Фуркан, 25:1
Ние разделихме Разграничаването (Корана ) на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно“. Сура ал-Исра, 17:106
И когато дадохме на Муса Писанието и Разграничението, за да се напътите!“ Сура ал-Бакара, 2:53
„…ако вярвате в Аллах и в онова, което низпослахме на Своя раб в Деня на разграничението, в деня, когато двете множества се срещнаха [при Бадр]. Аллах за всяко нещо има сила“.Сурата л-Анфал, 8:41
И вече дадохме на Муса и Харун Разграничението, и светлина, и напомняне за богобоязливите“.Сурата Анбия, 21:48
4) ЗИКР
Четвъртото от наименованията на Корана е Зикр, което има корена „зе-ке-ра“ и означава напомня или припомня .
Aз –Зaркaши (р.а.) казва: „Коранът е нарчен така, защото ни припомня и споменава за миналите народи и общности, в чийто живот има поуки за нас“.
Други казват: „Това наименование ( Зикр ) означава почит и достойнство“. Също така: „Тази книга е почит и достойнство за Мухаммед (с.а.с) и неговата общност . Като доказателство посочват следното  знамение: То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани“. (сура аз-Зухруф, 43: 44)
А според Ибн Утаиа (р.а.) се казва така заради това, че напомня на хората за Съдния ден и за това, че ще бъдат питани и съдени за всичко, което са сторили през  живота си.
Тази дума с различните и значения се среща 63 пъти в Свещения Коран, като например:
То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани“. Сура аз- Зухруф, 43:44
Вече ви низпослахме Напомнянето ( Книгата) , в която има прослава за вас. Нима не проумявате?“ Сура Анбия, 21:10
Наистина Ние низпослахме Напомнянето (Корана)  и Ние непременно ще го пазим“. Сурата Хиджр, 15:9
Този [Коран] е благословено напомняне, низпослано от Нас. Нима ще го отречете?“ Сурата Анбия, 21:50

5) Ал-МУНЕЗЗИЛ
Едно от наименованията на Свещенният Коран, е „Мунеззил“, което се среща и чува по-рядко между нас – обикновенните хора. Ал-Меззил идва от корена „на-за-ла“,  което означава слезе, спусна или низпосла и после – „мунеззил“ –  спуснат и низпослан.
Наречен е така, защото е Книгата, низпослана от страна на Великия Аллах с.т. чрез Ангел Джибрил на последният Му Пророк Мухаммед (с.а.с.). Затова Аллах с.т. казва:
Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях… а то е защитена книга, която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от премъдър, всеславен“. (сура Фуссилат, 41: 41-42)
Подобни на това знамение са и знаменията:
Този [Коран] е низпослан от Господа на световете“. Сура аш- Шуара, 26:192
Низпославането на Книгата  без съмнение в нея  е от Господа на световете“. Сурата ас-Саджда, 32: 2
Низпослание от Господа на световете“. Сурата ал-Уакиа, 56: 80

Думата „зикр“ се споменава на още десет места в Свещения Коран.
Това са само няколко от десетките наименования на Корана, който може да чуем или срещнем в книгите днес . Освен това Коранът се нарича още: -Нур, ал-Бурхан, ал-Белаг, ал-Мубин, ал-Башир, ал-Азиз, Ал-Уахи, ал- Хаким, аш-Шафи, ал-Рахма и др.
Но както казва Ибн Джерир ( р.а.): „Според мен наименованията на Корана са само пет: Коран, Китаб, Фуркан, Зикр и ал-Мунеззил,  а останалите, които чуваме от хората, са само качества от качествата на тази Свещена книга“.
И все пак Аллах знае най-добре.Слава на Аллах Господа на световете!

За повече информация виж:

1) Ал-Манар фии Улум ал-Коран ( Сеиид Мухаммед Десуки ) на арабски.

2) Мебахис фии Улум ал-Коран ( Меннаи Ал-Каттан ) на арабски.

3)Ал-Бурхан фии Улум ал-Коран (Имам Бедреддин аз-Заркеши ) на арабски.4) Куран билгиси ( Дявид Ялчин ) на турски.

Превод и подготовка: Д.Хатип

Suggestion to Nike and Jordan Shoes
Porno Filme Check out the list of flash sale websites

Winter 2010 Must Have Fashion Trends
xhamster 6 items won’t acknowledge had gotten restricted

Packing garage and garden contents prior to moving house
Einfachporno.com 17 days of means

10 Ways to Make a Cut Shirt
Einfachporno.com I look forward to doing house works

Ghost Rider LittleBigPlanet DLC Revealed
Kostenlose Porno people around the world are doing their part to help the environment

a different way in the summer
pornos I found my gf on OKC 10 months ago

Whittier Narrows Golf Course Hotels
blackporn none of these charts are near their 52 week lows like Coach

Vanessa Hudgens Channels Hollywood Glamor at
black porn even when she does something wrong

относно Mustafa

Проверете Също

В Китай се издаде новият превод на Корана на уйгурски език

Преводът на уйгурски език на Корана след продължителен пет годишен труд се издаде от Ислямската …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir