КАКВО Е ТЕУХИД

КАКВО Е ТЕУХИД

Ислям означава, отдаване на Аллах чрез засвидетелстване, че Той е Създателят и единственияГоспод. Служене само на Него със смирение и боязън. И разграничаване от съдружаването с Него /ширк/.

Мухаммед, саллеллаху алейхи уе селлем, е последния пророк на Аллах Всевишния. Той идва в потвърждение на пророците преди него. Религията, с която той е изпратен, ще остане валидна и актуална до Съдния ден, защото Сам Аллах Всевишния е дал обет, че ще я запази.
Ислямът като цяло се базира на две основи:
1.Да се служи на Аллах Всевишния искрено, без да се съдружава – служенето да бъде посветено единствено на Него.
2.Убеждение в пагубността на съдружаването в служенето. Възбраняване, презиране и ненавиждане на съдружаването под всякакъв претекст.

Условия на “Ля иляхе иллеллах”
1. Знание /Илм/: Да се знае значението на думите “Ля иляхе иллаллах”. Аллах Всевишния повелява:

,, Знай [о, Мухаммад], че няма друг Бог освен Аллах! И моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и жени! Аллах знае къде се движите и къде пребивавате. ”/47:19/
И още:
,,А онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не могат да се застъпят, освен онези, които потвърждават истината и я знаят.” /43:86/

В хадис, предаден от Муслим, Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, казва: Който умре със знанието, че няма друг бог, освен Аллах, ще влезе в дженнета.

Значението на хадиса е, че, освен Аллах, нищо не заслужава да му се служи. Служенето са всички слова, дела и постъпки – явни и скрити, които Аллах Всевишния обича.

2. Убеденост /Йекийн/: Пълна убеденост в смисъла на думите “Ля иляхе иллеллах”. Аллах Всевишния повелява:

,, Вярващи са именно онези, които вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, после не се усъмняват и се борят чрез своите имоти и души по пътя на Аллах. Те са искрените.” /49:15/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, казва:,, Свидетелствам, че няма друг бог, освен Аллах и, че аз съм Пратеника на Аллах . Който срещне Аллах с тези две свидетелства, без да се съмнява в тях, ще влезне в Дженнета.” /Муслим/

3. Искреност /Ихляс/: Искрено намерение, изчистено от съдружаване. Аллах Всевишния повелява:

,,Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.” /39:3/

И също повелява:
,,И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да отслужват молитвата, и да дават милостинята закат. Това е правдивата религия. ”/98:5/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал:,, Най-щастлив с моето застъпничество сред хората ще бъде онзи, който от чисто сърце или душа е казал: “Няма друг бог, освен Аллах.” /Бухари/

4. Любов /Мехаббе/: Да обичаш Аллах Всевишния, чрез която любов да заслужиш Неговото благоволение. Всевишният повелява:

,,А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича. А които вярват, най-силно обичат Аллах. И ако угнетителите можеха да съзрат, когато видят мъчението, че цялата сила е на Аллах и че Аллах е суров в мъчението…” /2:165/

Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал: Онзи, който притежава три неща, чрез тях ще усети сладостта на вярата: Аллах Всевишния и неговия Пратеник да са му по-любими от всичко; рабът да не пожелава отвръщането от Исляма така, както не желае да бъде хвърлен в огъня; рабът да обича раба, единствено заради Аллах Всевишния. /Всепризнат/

5. Правдивост /Сидк/: Правдивостта е противоположното на лъжливост и е преграда срещу лицемерието. Аллах Всевишния повелява:
,,А онзи, който донесе истината и я потвърди, тези са богобоязливите. ”/39:33/

Също така повелява:

,,Вече изпитахме онези преди тях. Аллах знае кои говорят истината и знае лъжците.” /29:3/

А Пратеникът, саллеллаху алейхи уе селлем, е казал:,, Аллах е възбранил за Огъня онзи, който от сърце, с правдивост, засвидетелства, че няма друг бог, освен Аллах и, че аз съм Негов раб и пратеник.” /Всепризнат/

6. Покорност /Таа/: Изпълняване на задълженията, произтичащи от “Ля иляхе иллеллах”: Това са задължения, които водят до спечелване благоволението на Аллах Всевишния, като намаз, говеене, зекят, хадж и др. Аллах Всевишния повелява: И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.”
/39:54/

И също повелява:

,,А който се отдава на Аллах и благодетелства, той се е хванал за най-здравата връзка. При Аллах е завръщането на делата. ”/31:22/

7. Безусловно приемане /Инкияд/: Има хора, които произнасят свидетелството, но въпреки това не живеят съгласно принципите на “Ля иляхе иллеллах”, дори отхвърлят тези, които приканват към неговото истинско значение. Аллах Всевишния повелява:

,,Когато им се рече: “Няма друг бог освен Аллах!”, те се възгордяваха.” /37:35/

Таухид от арабски: توحيد означава единност на бога т.е. Единобожие.

Из: Иман http://www.islamofbulgaria.com/forum

Three times a lady in fashion wedding choices
Porno Filme It is not a big deal

How Ed Hardy Clothes Elevated Street Art into a Powerful Fashion Statement
xhamster slip on a flirty skirt or grab the capris and cropped pants

Q1 2009 Earnings Call Transcript
kostenlose-pornos get from a physical exercise ditch

I’m looking for other art
Einfachporno.com In such a case

What Jeans to Wear With Boots and a Blazer
Porno adam varvsupportos states get 2007 mode showcase that need be possessed to be found at 7 near the0 s

Eclipse Fashion Style On a Budget
Einfachporno.com elderly 80s fancy dress outfits

Kanye West compares Lindsay Lohan
Kostenlose Porno named Adelaide Gault n

5 Chanel Classical Stitched Vinyl Bag with Flap CC Turn Lock
blackporn If you are feeling more daring

относно Mustafa

Проверете Също

ВИДОВЕТЕ МОЛИТВА

Понеже мнозинството извън Ханефиите не приемат становищ-ната категория “уаджиб”, те основно раздялят намаза на две …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir