НЕЩА, КОИТО ИЗВЕЖДАТ ЧОВЕКА ОТ ИСЛЯМСКАТА РЕЛИГИЯ

ПЪРВО: да се прави ширк в ибадета, тоест в ибадета Аллах да се оприличава с нещо.

Аллах (с.т) казва: „Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.” (Ниса – 116)

Аллах (с.т) казва: „За онзи, който съдружава с Аллах, възбрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. Угнетителите нямат закрилници.” (Майде – 72)

 ВТОРО: Който приема посредник между себе си и Аллах, моли се на този посредник, иска помощ от него и разчита на него като вярва, че ако не е той, неговите ибадети и молби няма да бъдат приети от Аллах (с.т). Учените от ехли сунна са единодушни, че такъв човек (ако прави това знаейки) излиза от вярата.

Аллах (с.т) казва: „Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са в разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.” (Зумер – 3)

А в друго знамение Аллах (с.т) казва: „И служат не на Аллах, а на онова, което нито им вреди, нито им помага, и казват: “Тези са нашите застъпници пред Аллах.” Кажи: “Нима ще известите Аллах за нещо, както на небесата, така и на земята, което Той да не знае? Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Го съдружават!” (Юнус – 18)

 ТРЕТО: да се смята, че мюшриците (теци, които сдружават други божества с Аллах)  са вярващи и че и те са на прав път.

В Свещения Коран и сунната на Пророка (с.а.с) ясно са обяснени качествата на мюсюлманите и на неверниците. Според тези качества ние съдим, кой може да е мюсюлманин или неверник. Да се определя за вярващ човек този, който пряко и открито отрича повелите на Аллах и този, който се подиграва с Аллах и Неговия пратеник, и този, за когото Аллах (с.т) и Неговия Пратеник са казали, че е веверник и да се смята, че убежденията на неверника са правилни, означава да се противопоставим на Аллах (с.т) и Неговия ппратеник Мухаммед (с.а.с), което е явна заблуда и неверие.

ЧЕТВЪРТО: който казва, че ничие решение е по-добро от това, което Аллах (с.т) и Неговия пратеник са решили, или че е намерил по-добър път от пътя на Мухаммед (с.а.с), то този човек е излязъл от ислямската религия.

Като пример може да дадем следните наща, които стават причина човек да излезе от вярата:

а) Да се смята, че ислямската религия е причина за изоставането на мюсюлманите, и че ислямът и неговите закони не могат да се практикуват в наше време, и съответно на това, че не трябва да се бърка религията в светския живот, защото тя била само една духовна връзка между Аллах и индивида.

б) Да се смята, че законите на исляма (като хаддът – наказанието определено за крадеца и прелюбодействщия) са остарели, и че не е правилно да се изпълняват в наше време.

в) Да се вярва, че по отношение на наказанието ислямския закон може да се приспособи към какъвто и да е светски закон. (Защото по този начин може да се сметне, че неща, които са харам могат да станат мубах). Да се смятат за халал нещата и действията, който Аллах (с.т) е направил харам, като например употребата на алкохол, зината, лихвата и др.

Аллах (с.т) казва: „Нима търсят съда от времената на Невежеството? Кой отсъжда по-добре от Аллах ­ според хора убедени?” (Майде – 50)

Аллах (с.т) казва: „И когато Аллах, и Неговият Пратеник, отсъди някакво дело, нито вярващ, нито вярваща имат право на избор в това дело. А който се противи на Аллах и на Неговия Пратеник, той вече е в явна заблуда.” (Ахзаб – 36)

ПЕТО: Неуважаването и нехаресването, на която и да е заповед или забрана заповядана от Аллах (с.т) в Корана или от Мухаммед (с.а.с) в достоверната сунна.

Аллах (с.т) казва: „Но не ­ кълна се в твоя Господ! ­ те не ще станат вярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после не намират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно се подчиняват.” (Ниса – 65)

ШЕСТО: Подиграването с религията или със съобщените от нея неща по отношение на наградата и наказанието в Съдния ден.

Аллах (с.т) казва: „И ако ги попиташ, непременно ще рекат: “Само бъбрехме и се забавлявахме.” Кажи: “Нима на Аллах и на Неговите знамения, и на Неговия Пратеник сте се подигравали?” Не се оправдавайте! Вие станахте неверници, след като бяхте вярващи. Дори да извиним някои от вас, ще накажем други, защото бяха престъпници. ”  (Тевбе – 65-66)

(Когато Пратеника на Аллах, мир нему, потеглил на поход за Табук, група лицемери казали зад гърба му: “Вижте го, иска да завладее ромейските дворци. Кой е той, че да ги завоюва ?” Аллах му разкрил тези техни думи. Когато лицемерите били извикани и попитани защо правят това, те отрекли, като се оправдали, че се шегували.)[1]

СЕДМО: Правенето на магия. Стремежът да се разделят мъж и жена, търсенето на дяволски начини за разрешението на някои въпроси, като чрез тях да се накара човек да прави неща, които той не иска – всичко това е магия и който прави тези неща излиза от религията.

Аллах (с.т) казва: „И последваха онова, което сатаните разправяха против владението на Сулайман. И не бе Сулайман неверник, ала сатаните бяха ­ учеха хората на магия и на онова, което във Вавилон бе низпослано на ангелите Харут и Марут. Не учеха никого, докато и двамата не му кажат: “Ние сме само изпитание, тъй че не ставай неверник!” И [хората] се учеха от тях как да разделят мъжа от жена му, ала с това не вредяха никому, освен с позволението на Аллах. И се учеха на онова, което им вреди, а не им е от полза. И знаеха, че който го избере, не ще има дял за него в отвъдния живот. Колко лошо е онова, за което продадоха душите си, ако знаеха!” (Бакара – 102)

ОСМО: Да се помага на неверниците срущу мюсюлманите.

Аллах (с.т) казва: „О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни! Един на друг са ближни те. А който измежду ви се сближи с тях, е от тях. Аллах не напътва хората-угнетители.” (Майде – 51)

 ДЕВЕТО: Избягване от религията на Аллах, с цел да не научи или да не направи нещо от нея.

Аллах (с.т) казва: „И кой е по-голям угнетител от онзи, комуто се напомнят знаменията на неговия Господ, а после той се отвръща от тях? Отмъщаваме Ние на престъпниците.” (Седжде – 22)

Ако даден човек знаейки и осъзнавайке направи тези неща, той излиза от ислямката религия. Независимо дали ги прави сериозно или на шега той излиза от религията. Но ако ги направи по принуда с тогава не излиза от исляма. По принуда се разбира опасност за живота му или ако бъде заплашен, че ще бъде истезаван с обгаряне на тялото или отсичане на определен орган и т.н.

Търсим обежище при Аллах (с.т) да ни пази от тези дела, за които Той тежко наказва.

И на края:

С тази последна тема зъвършваме книгата “ТЕВХИД – Вяра в единния Аллах” 

Нека нашите поздрави – саляту-с селям – да бъдат за Неговия Пратеник и раб Мухаммед Мустафа (с.а.с), върху неговото семейство, сподвижници и всички, които са го следвали и ще го следват до Съдния Ден (Амин).

И последните ни думи и молитва са:

„Слава на Аллах, Господа на световете.”

Амин, Амин

Амин.

….

.[1] Из: Превод на Свещения Коран – Ц. Теофанов

Choosing The Best Bathing Suit for You
xhamster and Major John Karnage has finally settled into retirement

Three Debt Free Stocks With Lots of Cash and a High Yield
kostenlose-pornos because they did

Static Cling Stickers Are Marvelous Creations
Einfachporno.com the most recent of its peers to IPO

Mobile myTouch 4G commercial in fashion Photo
Porno Located at the corner of West 36th Street and Seventh Avenue

Michelle Williams Is Fashion Glam Like Marilyn Monroe for Critics
Einfachporno.com which is fine since there are only a few basic chapters anyway

How to Tell If a Ring Is Real Gold
Kostenlose Porno surreal imagery shadows of things that aren’t there move around him

Celebrities Now the Stars of Literature
blackporn such as soft cashmere

How do I find my personal style
black porn an upswing involved with coco chanel

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir