ПЕТЪЧНО ХУТБЕ (Десетте дена, -от месец зул хидджа..)

Дойдоха десетте дена, -от месец зул хидджа от 28- Октомври -но какво сме им приготвили?

Скъпи братя и сестри!

Всеки мюсюлманин от нас изпитва нужда от напомняне и подсещане за Аллах и Съдния ден. Заобикалящият ни свят ни отдалечава от споменаването на Аллах и служенето на Него. Стараем се да спечелим всички екстри, които ни предлага земния живот, но това ни пречи да стоим по-дълго време в молитви и дуи, в поклон и седжде, и да прекарваме нощта в четене на Свещения Коран и споменаване на Аллах.

Много от нас ни е тежко да проявим търпение, когато ръцете ни се протягат към съмнително богатство или харам.

Други от нас не могат да се разделят с погледа си към харам, със слушането на харам, с бързите крачки към харам, като забравяме че Всевишния Аллах ни наблюдава денонощно.

Всичко това се случва, защото сърцата ни се свързаха със земните сладострастия. Но ако сърцето е здраво, здраво е и цялото тяло, а ако то се развали, разваля се и цялото тяло. А едно развалено сърце много трудно се обръща към праведни дела и добрини, и избира пътя към харама.

Но надеждата за опрощението и милостта на Аллах остава, особено когато минаваме покрай сезоните на добрини. Тези сезони и дни ни подсещат, когато забравим, и ни призовават да се покаем пред Твореца на вселената и Даващия препитанието ни.

И ето, че десетте дена дойдоха, но какво сме им приготвили: покаяние, праведни дела, милостиня…?

Десетте дена – сезон, изпълнен с берекет!!!

Това са десетте дена от свещения месец Зуль-Хидже, но няма да ги пропилеем, както пропиляхме много такива дни и сезони.

Всевишният Аллах споменава тези десет дена в Свещения Коран, като казва:

„Кълна се в зората и в десетте нощи (от месеца за поклонението хадж), и в четното и в нечетното!” (ал-Феджр 1-3)

Джабир Ибн Абдуллах (р.а.) предава от Пратеника на Аллах (с.а.с.), че е казал:

„Десетте са десетте дена преди Байрама, а нечетното е деня Арафа, а четното е деня Байрам.” (Ахмед 3328)

Ибн Аббас (р.а.) предава от Пратеника на Аллах (с.а.с.), че е казал:

„Няма дни, в които праведните дела да са по-обичани от Аллах от тези дни (тоест десетте дена в началото на Зуль-Хидже).”

Рекоха: „О, Пратенико на Аллах, дори и борбата по пътя на Аллах?”

Рече: „Дори борбата по пътя на Аллах, освен човека излязъл с душата и богатството си, и не се върнал с тях.” (Бухари 969)

Добрите дела, които е желателно да извършим в тези свещени десет дена:

Е говеенето!

Хафса (р.а.) е казала:

„Четири (неща), Пратеникът на Аллах (с.а.с.) никога не изоставяше: Говеенето на Ашура, и на десетте дена, и три дена от всеки месец, и двата рекята преди обед.”

(Ахмед 5271, Ебу Дауд 2437 и Несаи 422)

А най-важният ден за говеене от тези дни е деня Арафа, заради хадиса на Пратеника на Аллах (с.а.с.):

„За деня Арафа, очаквам от Аллах да опрости една година преди него, и една година след него.” (Муслим 1162)

Стриктното изпълняване на нафиле молитвите!

В тези дни вярващият мюсюлманин не трябва да пропуска силните суннети от петте молитви, духа намаз, витира, нощния намаз и кланяне на нафиле намаз през цялото време. Ибн Реджеб препоръчва нощите в тези дни да бъдат прекарвани в молитви, като казва: „Когато влезнеха десетте дена от Зуль-Хидже Сеид Ибн Джубейр (р.а.) толкова се трудеше, че не можеше са се изправи на краката си и казваше: „Не гасете лампите си през тези десет нощи!” защото харесваше ибадета през тях.”

Споменаването на Аллах!

Споменаването на Аллах в тези дни е с най-много награди, заради словата на Всевишния Аллах:

„И да споменават името на Аллах в определени дни.”

(ал-Хадж 28)

А тези определени дни – при повечено ислямски учени – са десетте дена от месец Зуль-Хидже.

Ибн Омер (р.а.) предава от Пратеника на Аллах (с.а.с.), че е казал:

„Няма по-велики дни при Аллах, и няма по-обичани дела от Него от ибадета извършен в тези десет дни. Затова, в тези дни увеличете „Ля иляхе иллеллах, Мухаммедун Расулюллах”, „Аллаху Екбер” и „Ельхамду лиллях”(Ахмед 275)

В тези десет дена вярващия мюсюлманин не трябва да прекъсва със споменаването на Аллах, да Го възвеличава, да иска опрощение от Него, и да се надява на Неговата милост. Още от сутринта до вечерта, преди молитва и след молитва, през всичките тези денонощия, нека да споменава Аллах.

А в деня Арафа вярващият започва с „текбира” и свършва след следобедната молитва в четвъртия ден от байрама. В хадиса предаден от Небиша (р.а.), Пратеникът на Аллах (с.а.с.) е казал:

„Дните тешрик (трите дена след байрама) са дни за ядене, и пиене и споменаване на Аллах.”(Муслим 1141)

Хаджът!

Най-великото дело за извършване в тези десет дена е Хаджа в Свещена Мекка. Хаджът е петата основа от основите на Исляма и е фарз за всеки мюсюлманин един път в живота. Затова трябва да избърза да го извърши преди да го навести смъртта. А ако вярващият мюсюлманин вече го е сторил, но има възможност пак да го направи, нека да го направи, защото това е едно от най-праведните дела, с което може да се приближи до милостта и опрощението на Всемилостивия Аллах. Достатъчно е да чуем хадиса на Пратеника на Аллах (с.а.с.), който е казал:

„И за приетият хадж, няма друга награда освен Дженнет.” (Бухари 1773)

„Който извърши хадж заради Аллах и няма съвокупление нито безпътство, то той се връща като в деня, когато го е родила майка му.” (Бухари 1521 и Муслим 1349)

Курбанът!

Курбанът е ибадет, с който вярващият се приближава до милостта на Всевишния Аллах. Това е суннет останал още от времето на Ибрахим (а.с.), и потвърден от нашия Пратеник Мухаммед (с.а.с.).

Енес (р.а.) е казал: „Пратеникът закла два огромни и рогати коча, които ги закла със собствената си ръка и рече: „Бисмиллях, Аллаху Екбер!” и постави крака си на страната му.” (Бухари 1712 и Муслим 1966)

В този празничен ден всички мюсюлмани по света и хаджиите колят своите курбани в името на Аллах, за да спечелят задоволството на Милосърдния Аллах.

Някои ислямски учени казват, че курбана е суннет – муеккеде, но много учени казват, че той е ваджиб за онзи, който има парите на цената на един курбан. Всеки мюсюлманин, който има възможност да заколи курбан, нека да не лишава себе си от толкова велика награда в байрамския ден.

Вярващият, който има курбан в тези свещени десет дена не трябва да подстригва косата си, да не бръсне брадата си, и да не реже ноктите си от първия ден на Зуль-Хидже, докато заколи курбана си в десетия ден. Това е споменато в хадиса на Мухаммед (с.а.с.) предаден от Умму Селеме (р.а.) в Муслим – 1977.

Скъпи братя и сестри, странете от лицемерието!

Вярващият мюсюлманин трябва да се предпазва от двуличието и лицемерието във всички свои дела. Затова извършва хаджа си заради Аллах, помага на хаджиите заради Аллах, и каквото добро дело да направи в тези десет дена той го прави заради Аллах.

Дори и Пратеника на Аллах (с.а.с.) е молил Аллах преди хадж да го предпази от лицемерието. Енес (р.а.) казва, че Пратеникът на Аллах (с.а.с.) тръгнал на хадж с евтино животно за четири дирхеми и казал:

„О, Аллах, моля Те за хадж, не за да ме видят и чуят хората!” (Ибн Мадже 289)

Един човек се обърнал към Ибн Омер (р.а.) и казал:

„Колко много хаджии!” А Ибн Омер казал: „Колко малко са хаджиите!”

После погледнал към един хаджия, който бил върху евтино животно със скъсани въжета и казал: „Надявам се този да е от тях.”

Скъпи братя и сестри!

Нека всеки хаджия да знае, че когато тръгва към Мекка за хадж, че е гост на Всемилостивия Аллах.

Омер (р.а.) тръгва на хадж и по пътя за Мекка е казал:

„Тръгвате голи, боси, непарфюмирани и отдадени на Аллах, без да искате нищо от земния живот. Не съм виждал по-прекрасно пътуване от това.”

Скъпи братя и сестри!

Това са няколко праведни дела, които вярващият мюсюлманин може да извърши в тези десет дена изпълнени с берекет. За голямо съжаление много от мюсюлманите не усещат свещеността на тези дни, не усещат милостта на Аллах в тези дни, и не се съобразяват с праведните дела, които са по-добри дори от борбата в името на Аллах.

Нека ние да не сме от тях. Нека се подготвим и да ги посрещнем с покаяние, искане на опрощение, споменаване на Аллах. Нека да се надпреварваме в тези десет дена, кой пръв ще пристигне пред вратите на Дженнета.

Моля Всевишния Аллах да подобри сърцата и делата ни, и да ни отреди от Неговите праведни раби, и да ни дари с Фирдеус!!!

Из: Ebu Halid Ahmed Abdurahman – facebook

On Improving your Fashion Photography
Porno Filme The show hosted by Iman and Isaac Mizrahi

Versace does an H collaboration
xhamster The Average Starting Salary for Public Relations

How to Solve Math Sequences
Einfachporno.com exactly why i must keep the actual youngster during diapers

The Right Outfit for a Wedding Guest Attire for Men
Porno If you know Kap on a personal level

JC Penney Labor Day Sale with super hot buys
Einfachporno.com market acceptance or rejection

Theme Layout Are Crucial For Restaurant Business Success
Kostenlose Porno The same way you make friends with anyone else

A Great Value for the Long
pornos grandma’s aged taste delicious chocolate birthday cake recommendations

a fashion show will be held to benefit The Human Rights Campaign
black porn I don’t really care

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir