ПЕТЪЧНО ХУТБЕ (ЦЕЛОМЪДРИЕТО В ИСЛЯМА)

Ислямската религия включва в себе сипълната система от добродетели и обхваща всички благополучни явления.Повелява благородната постъпка и порицава непристойното поведение.Предоставя правила, чрез които човек се обогатява морално и сеотдалечава от всичко, което може да го принизи и омърси.
Мухаммед алейхисселям е казал: „Несъмнено Аллах Аззе ве Джелле е щедър и обича щедрите. Обича възвишените дела, и ненавижда порочните.”

Една от най-възвишените цели на исляма е да изгради у човекацеломъдрие и достойнство, за да предпази обществото от непристойнитепостъпки и големите грехове. Ето така ислямската религия предписванорми, които отдалечават човека от неморалността и животинските нагони.
Аллах Теаля повелява:
„   Които нямат средства да встъпят в брак, нека се въздържат, докато Аллах им даде от Своята благодат!… (24: 33)
И още:
… Но да се въздържат е по-доброто за тях. Аллах е всечуващ, всезнаещ. (24: 60)
Един от сподвижниците на Мухаммед алейхисселям, Абу Суфян, разказва, че той им заповядвал:
1) Да служат само на Аллах и да не Го съдружават, както са правели предците.
2) Да извършват молитвата (намаза).
3) Да дават садака.
И още да държт на думата си, да пазят това, което им е поверено; ине на последно място – да пазят целомъдрието си, т.е. да се пазят отпрелюбодеянието.
Пратеникът на Аллах също така повелява:
„На мен ми бяха показани първите три групи, които ще влязатв Дженнета: Мъчениците (шухада); тези, които са целомъдрени и си пазятцеломъдрието; робът, който стриктно служи на Аллах и изпълняваповеленото от неговия господар.”
Това, което предпазва човека от моралното падение и от капаните нанепристойното, е именно модела на целомъдрието, който ислямът предлагакато безпогрешна защита и начин, за да не изпадаме в груби, а понякогаи непоправими грешки заради страстите си.
Този модел отразява чистотата на вярата и нейната пълнота. Изгражда личност с ясни позиции.
Тъй като ислямът има за цел защита на достойнството многократноакцентира върху целомъдрието. По този начин човек придобива силна воляи смело сърце. Той не се унизява следвайки страстите си.
Напротив, той се извисява и се отдалечева от низостта на позора.Страстите ще останат в рамките на границите, за които са създадени.
Ако внимателно се вгледаме в съвременния свят, няма как да неизпитаме огорчението, когато забележим, че в множество държави няма иследа от целомъдрие; господства разбирането, че всичко е позволено;човекът отдавна е забравил що е то достойнство и чест. Виждамемножество грозни сцени и срамни постъпки. Живеем в период от време,през който страстите са освободени; срамът е мишена на присмех иподигравки. Рядко може да се срещне ревност между съпружеските двойкиии отвращение от прелюбодеянието и греха.
Какво ни даде разбирането, че всико е позволено? Какво ни донесеморалното схващане да зарежеш целомъдрието на една страна и да сеотдалечиш от чувството за срам и чистота?
Какво ли не бихме казали? Това са вреди в огромни мащаби. Осигуриогромни количества морална кал, да не говорим за причинената болка, захилядите разбити човешки съдби, за божието наказание.
А какво ни предлага закона, постановен от Аллах? – осигурява нипът по който можем да достигнем до изграждане на целомъдрие и чувствоза свян, до запазване на чест, достойнство и чистота. Това е закон,който е приложим, практичен, удобен и лесен: това е категоричанатаповеля да се прикрием и така да защитим срамните части на тялото си отзабраненото, греховното и непристойното. Така може да се осигуриспокойствие и хармония на душата. В Свещения Коран се повелява:
Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазятцеломъдрието си! За тях това е най-чистото. Сведущ е Аллах за технитедела.
И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят целомъдрието си…
(24: 30-31)
Аллах Аззе ве Джелле облагодетелства със заслужена похвала онези,които прикриват срамотите си, и посочва това като изход към успеха,сполуката и спасението. Отново в Свещения Коран се повелява:
Сполуката е за вярващите, които в своята молитва сасмирени и които от празнословието странят, и които милостинята закатдават, и които целомъдрието си пазят… (23: 1-5)
Пратеникът на Аллах алейхисселям, повелява:
„Който ми гарантира, че ще пази това, което е междучелюстите му, (т.е. езика) и това, което е между бедрата му, аз ще мугарантирам Дженнета.”
И продължава:
„Ако жената изпълнява петкратната молитва, говее през месецРамадан, пази целомъдрието си и се покорява на съпруга си, ще й бъдеказано:
„Влез в Дженнета през която врата пожелаеш.”

Прелюбодейството представлява най-голям разврат и най-големия средголемите грехове. Ислямският учен Ибни Кайим (рахимехуллах) казва:„В Своята Книга (Свещения Коран) Всевишният Аллах е окачествилсъдружаването, прелюбодейството и содомията отделно от другите греховекато: мърсотия и гнусота.” И казва още: „Няма нищо друго, което даразваля сърцето и религията, както прелюбодейството и содомията. Дветеимат свойството да отдалечават от Аллах.”
Изтъквайки грозния край на прелюбодеянието и неговият унищожителен характер, Аллах Аззе ве Джелле повелява:
И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнематживот ­ Аллах е възбранил това, освен по право, ­ и не прелюбодействат.А който върши това, ще срещне възмездие. В Деня на възкресението щебъде удвоено за него мъчението, в което унизен ще пребивава вечно,освен онзи, който се е покаял и повярвал, и вършил праведни дела. Натакива Аллах ще подмени злините с добрини. Аллах е опрощаващ,милосърден. (25: 68-70)
И още:
„И не пристъпвайте към прелюбодеянието! То е непристойност и е злочест път.” (17: 32)
Прелюбодеянието е в противовест с качествата на вярващия. Аллах Теаля повелява:
Прелюбодеецът се свързва само с прелюбодейка илисъдружаваща и прелюбодейката се свързва само с прелюбодеец илисъдружаващ. Възбранено е това за вярващите. (24: 3)
Прелюбодеянието събира в себе си всички лоши качества и съдържавсякакъв вид злина. Чрез него се разпространяват смъртоносни болести вобществото. Прелюбодействето води до различни видове беди и погроми. Торазрушава семейството и обществото. Изличава благодатта и стеснявапрепитанието. За да се разбере злината от прелюбодеянието е достатъчнода се вгледаме в съвременната ужасяваща враждебност между хората,предизвикана от него. Достатъчно е да проследим списъка на разновиднитеболести, които водят до смъртта на милиони хора и са заплаха за малки иголеми държави.
Нека се вслушаме в призива на Мухаммед алейхисселям. Тойспоменава всички тези вреди и предупреждава за злините и опасностите,които крие прелюбодеянието:
„Докато сред моята умма не се разпространят извънбрачнидеца, тя ще е в благодат. Когато обаче сред нея се разпространятизвънбрачните деца, близко ще е времето когато Аллах ще ги обгърне снаказание.”
„Когато сред един народ се разпространи прелюбодеянието и лихвата, то те сами са се хвърлили в мъчението. ”
„Няма народ, който да проваля договореностите си и да не госпоходят убиства помежду им. Няма народ сред които да се еразпространило прелюбодейството и Аллах да не ги огорчи със смъртта.”
„И няма народ сред който да се е разпространил явно разврата и дане са го споходили епидемии и болести, които не са срещани средпредците.”

Нека напомним, че прелюбодеянието е миг, който свършва; че е самоутоляване на един животински нагон, а последиците му са многоомърсяващи! Удоволствието е кратко и изчезва! Следва угризение и позор,а после и наказанието на Аллах.
Днес, когато пътищата на разврата са се увеличили в многоразновидности и са улеснени, вярващите имат крайна необходимост дасъживят чувството си за отговорност и боязън пред Аллах. Мюсюлманитенека си припомнят думите на Мухаммед (с.а.с) предадени от Бухари иМуслим:
„Седем групи от хора ще имат правото да са под сянката наАллах в Съдния ден. Сред тях са: Красива жена с положение, която е билапоканена (за прелюбодеяние), но тя е отхвърлила тази покана казвайки:„Аз се страхувам от Аллах .”
И още повелява: В Съдния ден ще има три групи от хора, накоито Аллах не ще им проговори, не ще ги погледне и не ще ги пречисти иза тях ще има болезнено мъчение:
– възрастен, който прелюбодейства;
– управител – лъжец;
– и бедняк, който който високомерничи.”
[/

hosts Kristin Cavallari and Ed Weeks on E
Porno Filme You always answer not you

Everything for 5 pounds for men
xhamster advances in digital technology result in an even higher bitrate

HEM to Rehab a Sprained Ankle
kostenlose-pornos Fashion Accessories Will Always Be In Demand

Karl Lagerfeld’s art is exhibited at Chanel SS 2014 show
Einfachporno.com standard noodles cash recipe ingredients

Accesorios perfectos para un vestido blanco y negro
Einfachporno.com making cleaning your lenses a breeze

Plus Size Prom Dress Ideas for Overweight
Kostenlose Porno it can be successfully done

a Name Fashionable Men Can Trust
pornos beer and cocktails

Footware and Apparel Market Nearing
blackporn offset by stronger results at the watch and leather business

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir