ПЕТЪЧНО ХУТБЕ – 08/04/2011г. (МОМИЧЕТО Е БЛАГОДАТ, НО МНОГО ОТ ХОРАТА НЕ ЗНАЯТ ЗА ТОВА)

МОМИЧЕТО Е БЛАГОДАТ,  НО МНОГО ОТ ХОРАТА

НЕ ЗНАЯТ ЗА ТОВА….

…..إِنّ اَلْحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ

„И щом известят някого от тях за женска рожба, лицето му помрачнява и спотайва той печал.” (Коран-16/58).

 

Братя мюсюлмани!

Голямо невежество е мъж да тъжи когато му се роди момиче. А още по голямо невежество е, да се сърди на жена си за това, че е родила това момиче…!

 

Още от стари времена съществуват невежите хора, които се радват когато им се роди момче и тъжат когато им се роди момиче. Те не виждат благодатта на Аллах, с която ги е дарил и остават неблагодарни пред Него. Като отговор за тях Той Всемогъщият казва следното: “На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае ­ дарява момичета на когото пожелае и дарява момчета на когото пожелае, или дарява момчета и момичета. И сторва безплоден когото пожелае. Той е всезнаещ, всемогъщ.”*[1]

 

Знамението е достатъчна утеха за този, който тъжи, за мъжка рожба, и достатъчен упрек за този, който обвинява жена си, че е родила женска рожба.

Владението на земята и небесата пренадлежат единствено на Него Всемогъщия. Ето за това, дори всички хора да се съберат и постараят да променят пола на едно дете те няма да успеят. Тогава, кой за какво тъжи, и с какво право се сърди на жена си…!?

Пратеника на Аллах Мухаммед (с.а.с) обръщайки внимание на това казва следното: “Не презирайте женските деца….”*[2] Ако някой презира момичето и се радва на момчето, това означава, че този човек не познава религията си и е останал невеж пред благодатта на Аллах (с.т). Човек трябва да иска добродетелна рожба, а не момиче или момче. Ако детето, което му се роди (след време) се превърне в звяр, каква ще бъде разликата за него, било то момче или момиче?!

Братя мюсюлмани!

Религията ни отделя специално място за младите девойки и нарежда на техните покровители да се отнасят нежно към тях, и да избягват насилието когато решат да ги женят. Девойката има право да избира своят съпруг и нико не може да я омъжи насилствено. Освен това; в предание от Пророка (с.а.с) се казва: “Украсявайте женските си деца със злато и сребро и избирайте най-красивите дрехи за тях. И в знак на уважение към тях, подарявайте им най-хубавите подаръци…”*[3]

А в друго предание се казва: “Който добре възпита своето момиче, облича го, и го храни от даровете, с който Аллах го е дарил. То това момиче ще се превърне в благодат за своят баща (или този, който го гледа). А на Съдният ден (момичето) ще бъде причина той да влезе в Рая по най-лесният начин.”*[4]

Всичко това поради възпитанието, което е дал на своето момиче. Защото възпитанието е важното нещо в един човек, а не неговият пол….

Приличащи на по-горното предание са и следните предания, които също обръщат голямо внимание на възпитанието и благодатта на женската рожба…

Пророкът (с.а.с) казва: “Който (от вас) е дарен с две момичета и се отнася добре към тях (като ги възпита и им усигори прехраната), той непременно ще влезе в Рая.”*[5]

И казал: “Който притежава две момичета или две сестри, и се отнася добре към тях, като посреща всички техни нужди, той ще бъде в Рая с мен.”*[6]

А в друго предание се казва: “Аллах поглежда с милост към този, който, когато вземе нещо (подаръци) от пазара го дава най-напред на женските си деца, а след това на мъжките. А щом като Аллах погледне някой с Неговата милост, то този човек няма да бъде наказван (в Ада).”*[7]

Подобно на това предание предава и Ибн Адийи, в което се казва: “Който донася в къщи плодове от пазара, получава награда, като наградата за милостиня (която е раздал). А когато някой донесе плодове от пазара, нека да почерпи с тях най-напред момичетата (сред децата си). Защото човек, който зарадва своята жена или момичето си ще получи награда, като този, който е пролял сълзи страхувайки се от (наказанието на) Аллах. А тялото на този, който е пролял сълзи страхувайки се от Аллах, ще бъде забранено за Ада (или никога няма да гори в Ада).”*[8]

Братя мюсюлмани!

Тези и още доста подобни на тези предания ни показват каква благодат за хората е женската рожба. Човек, който наистина познава своята религия знае, че момичето е един от най-лесните пътища довеждащи човек до портите на Рая. Религията гледа към момичето като най-голямата окраса на дадена къща. Като  скъпоценният камък, за който всички се грижат и го пазят от скверните ръце. Момичето е бъдещата майка, сестра, леля, баба и т.н. без, които този свят не би съществувал не би съществувал и човешкият род.

Като заключение на тази тема ще споменем две предания от Преданията на любимият ни Пророк Мухаммед (с.а.с) в които се казва: “Само благородните и почестни мъже уважават жената, и само лошите и долни мъже я презират..”*[9]

А Беззар предава от Енес (р.а) следната случка: “Един човек седеше в близост до Пророка (с.а.с). Едно от неговите деца (момче) дойде, човекът го целуна и го постави да седне върху коляното си. Не след дълго дойде и неговото момиче, този път човекът вдигна момичето и го постави върху другото си коляно, но без да го целуне. Като видя това Пророкът (с.а.с) обръщайки се към него попита: “Онасяш ли се справедливо към тях?”*[10] (Или отнасяй се справедливо към тях?).

Както споменахме по-горе момичето е благодат за всяка къща, колко е честит човекът, който знае за тази благодат, и колко невеж е този, който я пренебрегва.

Нека Аллах (с.т) напъти всички нас и ни дари с благочестиви рожби…..

اَلاَ اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلاَمِ وَاَبْلَغَ النِّظَامِ كَلاَمُ اللهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلاَّمِ…..


[1] * Коран (43/ 49-50)

[2] * Хадис от Ехадис`ул Мухтара.

[3] * Хадис предаден от Хаким.

[4] * Хадис предаден от Таберани.

[5] * Хадис предаден от Ибн Мадже.

[6] * Хадис предаден от Тирмизи.

[7] * Предание предадено от Харауити.

[8] * Предание предадено от Ибн Адийи.

[9] * Хадис предаден от Бухари, Ахмед, Меджмуа Аз-Зевайд.

[10] * Хадис предаден от Беззар.

Building The Perfect Pandora Bracelet
Porno Filme I’m just using my trustee ruler here and

Night Shyamalan Directed The Harry Potter Films
Einfachporno.com including seat and pedal height

How to Wear Slouch Suede Boots That Fall Down
Porno Follow him on Tumblr

Why does MFA despise boot cut jeans
Einfachporno.com when punk hit the New York and London street scenes

A List of Cheap Mattresses Available in the Market
Kostenlose Porno modelling field coupled with fashion big business

Tips to Become a Fashion Designer
pornos Don Draper you get the point

Combat cabin fever this week with 4 glam night out ideas
blackporn 1 burberry extensive degrade ultra analyze travelling bag rucksack

an excellent choice for vegans
black porn set up the particular vacation current wardrobe when you need to woo bargains to positively the unit

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir