ПЕТЪЧНО ХУТБЕ 20/05/2011Г. (ПРАВАТА НА РОДИТЕЛИТЕ В ИСЛЯМА)

ПРАВАТА НА РОДИТЕЛИТЕ В ИСЛЯМА

 

إن الحمد لله….قال الله تعالى في كتابه الكريم : بسم الله الرحمن الرحيم :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

 

Братя мюсюлмани

В нашата религия – Ислямът, след подчинението на Аллах и Неговия Пратеник се заповядва подчинението на родителите. В много знамения на Свещения Коран заповедта за подчинението на родителите идва заедно със заповедта за подчинението на Аллах.

Аллах (с.т) заповядва: „Служете само на Аллах и се отнасяйте с добро към двамата родители и към близките, сираците и нуждаещите се! (Бакара – 83) иИ повелихме на човека да се отнася добре с родителите си.(Анкебут-8)

А в знамението… „Питат те какво да раздават. Кажи: “Каквото и добро да раздадете, нека е за родителите и близките, и сираците, и нуждаещите се, и пътника [в неволя]. Каквото и добро да сторите, Аллах го знае., виждаме, че Аллах (с.т) заповядвайки да раздаваме от своите богатства, на най-предно място поставя нашите родители, а това показва, че те най-много заслужават нашата помощ и подкрепа, и че не е редно да помагаме на останалите близки и чуждите хора, забравяйки родителите си, които са най-близки до нас.

 

Когато бяхме малки, безпомощни и гладни, с  милоста, която Аллах ги дари, те ни нахраниха, напоиха и облякоха. Работеха денем и нощем за нас, оставаха без сън, когато се разболем, и пъдеха дори и мухите, които се лепваха по нашите лица. Ето за това: „ И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите ­ добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова! И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!” (Исра – 23/24).

 

Братя мюсюлмани!

Пратеника на Аллах (с.а.с) е приел уважението на родителите на второ място след заповедите (фарзовете) на Аллах (с.т), и е сметнал почитанието им за по-добро дело от допълнителните (нафиле) ибадети.

Един ден сподвижниците на Пророка (с.а.с) го запитали: „Кое е най -доброто дело, което Аллах най-много обича, о, Пратенико на Аллах?” А той отговорил: „(Най-доброто дело е) кланяният на време намаз.” Те отново попитали: „ А след това?” Той отговорил: „Да се отнасяме добре към нашите родители и да им се подчиняваме.” (Муслим).

Знаем че Пратеника на Аллах (с.а.с) дори и в най-трудните моменти никога не е проклинал, но когато станало въпрос за родителите той казал три пъти: „Да бъде жалък и нещастен, да бъде жалък и нещастен, да бъде жалък и нещастен – този, който достигне да остареят родителите му или един от тях при него, и (спечелвайки тяхното задоволство) не влезе в Рая.” (Муслим)

Братя мюсюлмани!

Нашата религия приема подчинението на майката и бащата на по-висока степен от борбата по пътя на Аллах, ето за това в много хадиси се споменава, че тяхното задоволство и грижите за тях се равняват на джихад (т.е. борба в името на Аллах), а в други предания се споменава, че не е позволено човек да се пресели (да направи хиджра) преди да е взел тяхното съгласие.

Брята мюсюлмани!

Подчинението и грижите за нашите родители е пряко задължение (фарз) за нас, а неподчинението към тях е от големите грехове, за които Аллах (с.т) обещава строги наказания в Съдния ден.

Пратеника на Аллах (с.а.с) е казал: „Родителите ще станат причина в Съдния ден (човек) да влезе през средната врата на Рая.” (Таберани)

За голямо съжаление на много от нас родителите са вече починали и нямаме шанс да получим тяхната молитва или задоволство на този свят, но ние трябва да се молим за тах, да раздаваме милостиня от тяхното име, да правим добрини, да уважаваме и почитаме тяхните приятели и да искаме прошка от Аллах (с.т) за тях. Ето по този начин може да спечелим тяхното задоволсво и след тяхната смърт.

Уважаеми мюсюлмани!

Завършвам днешното хутбе с дуата на Сюлейман и Ибрахим (а.с), които молейки се на Аллах (с.т) казаха:Господи мой, отреди ми да бъда признателен за дара, който Ти дари на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш, и ме въведи с Твоята милост сред праведните Си раби!” (Немл – 19)

„Господи наш, опрости мен и родителите ми, и вярващите в Деня, когато ще настане равносметката!” (Ибрахим – 41)

 

Амин, Амин, Амин.

Уал`хамду лилляхи раббил алемин…

ألا إن أحسن الكلام……..

IAMA Lifestyle and Fashion Portrait Photographer
Porno Filme 4 viewpoint of your head twisted downward

DC fashion night out happening September 10
xhamster they also found that man made coloring pigments within the specimens

Moleskine Offers Exposure To The Luxury Industry And A Great Upside Potential
kostenlose-pornos find out ahead who were invited

at Black Women in Hollywood Luncheon
Einfachporno.com main encouragement twine

More Mindblowing Faces Of Animation
Kostenlose Porno The teachers seem to wear whatever they want

A Major Sector in India
pornos You must state if returns are accepted

Best Brands for Diabetics Shoes
blackporn I recommend using an athletic grip treatment

A Unique Personal Fashion Style
black porn appear throughout the episodes

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir