ПЕТЪЧНО ХУТБЕ (27/05/2011) – (Реджеб, Шабан и Рамазан)

ТРИТЕ СВЕЩЕНИ МЕСЕЦА

РЕДЖЕБ, ШАБАН И РАМАЗАН

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره…قال الله تعالى في كتابه اكريم: بسم الله الرحمن الرحيم:

وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

„И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден.”

Братя мюсюлмани!

Аллах (с.т) създаде хората по най-съвършен начин. Въпреки това човекът беше наречен „инсан”, което означава забравящ – забравящ греховете, които извършва и забравящ благодатта с която Аллах (с.т) го е надарил сътворявайки го човек с разум.

Хората много бързо забравят за своя създател, въпреки че постоянно се възползват от тварите, които Той (с.т) е създал. Ето за това Аллах (с.т) е изпратил пратеници, за да напомнят на хората за техния създател и показвайки им правия път, да ги изведат от тъмнината на невежеството към светлината на науката и божията религия.

Вярата и напътсвието на човек е най-големия дар, с който Аллах (с.т) е наградил свойте раби. Точно за това ние мюсюлманите, които Аллах (с.т) е напътил по правия път, колкото и да се молим на Аллах и да Му служим няма да Му се отблагодарим за този голям дар.

На съдния ден един от рабите на Аллах ще бъде доведен и ще бъде попитан от страна на своя Създател Аллах (с.т): „О, човече, ти заслужи дженнета, с какво искаш да те въведа в него, с моята милост или твоят ибадет – служене.?” Рабът мислейки, че е заслужил Рая със своето служене ще каже: „Въведи ме с моето служене, о, Аллах.” Тогава Аллах ще заповяда да бъде сложена в една от везните на мерилото „мизан” ибадета на този раб, а от другата страна неговото око (или един от неговите органи), след което везната в която е окото ще натежи и Аллах (с.т) ще каже: „О, човече, твоето служене не достигна да отплати само едно от благодеянията, с които аз съм те дарил.” След което Аллах ще заповяда този раб да бъде хвърлен в джехеннема, а той молейки се на Него (с.т) ще каже: „О, Аллах, моляте да бъда въведен с твоята милост в рая – С твоята милост, Господи мой!!” И тогава Аллах ще нареди да го въведат в Рая.

Братя мюсюлмани!

В тази история има големи поуки за нас. Ние трябва да знаем, че каквото и да правим няма да се отблагодарим на Аллах (с.т) за безбройните благодати с които Той (с.т) ние дарил. Ето за това, най-малко трябва да изпълняваме заповедите, с които ние задължил и по този начин да докажем, че ние дайма (постоянно) Му сме признателни, за това, че ние създал като хора, и за това, че ние дарил с разум, с който да намерим правия път.

Аллах (с.т) в Свещения Коран казва: „И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Аллах е опрощаващ, милосърден.”  (Коран – 16-18).

Уважаеми братя!

Ако Аллах (с.т) ни дава живот и здраве, другата седмица (или следващия петък) ще навлеземе в „хайърлитските дни”, или трите свещени месеца; Реджеб, Шабан и Рамазан.

Тези месеци и свещени дни са голяма възможност за нас, за да си припомним за нашата религия и това за какво сме създадени. Нека се постараем в тези любими за Аллах (с.т) месеци да правим повече истигфар (да искаме прошка от Аллах) за греховете, които сме сторили, да държим уруч (т.е. да постим), да раздаваме милостиня (садака) за нас и нашите родители, да помагаме на бедните, сираците и старите хора.

Братя мюсюлмани!

Разбира се, ние като мюсюлмани сме длъжни постоянно да се молим на Аллах и да вършим добрините, които споменахме по-горе. За извършването на добрини няма определено време и място, но нека да имаме надежди, че тези свещени за нас месеци, ще бъдат първата стъпка, която ние ща направим за един нов, по-стабилен и по-добър живот.

Когато наближаваха и настъпяха трите месеца, Пратеника на Аллах (с.а.с) правеше следната дуа: „О, Аллах, стори за нас месеците Реджеб и Шабан свещени и ни помогни да достигнем месец Рамазан.” (Ахмед), постеше повече и се подготвяше материално и духовно за месец Рамазан.

Искам да завърша днешното хутбе с думите на известния ислямски учен Зюн`нун Ал-Мъсри, който намеквайки за добрите дела, които ще се извършат през тези три месеца е казал: „О, хора. Знайте, че месец Реджеб е месец за посяване и засаждане, месец Шабан е месец за окопаване и напояване, а месец Рамазан е месец, за прибиране на благодатната реколта, която рабът ще заслужи от своя Аллах…”

Молим се на Всемогъщия Аллах (с.т) да ни напъти по правия път и ни помогне да Му служим както на Него подобава!! Амин!! ألا إن أحسن الكلام ……….

handle Jacquard Nylon Shopping Tote
Porno Filme If you’re not sure which cotton tees are the best

The New EBay Fashion Outlet
kostenlose-pornos an clothing pic take pictures about thailand

The 6 Most Bizarrely Offensive Comic Book Supervillains
Einfachporno.com It’s hard to tell exactly what’s going on

The Ever Popular Cocktail Ring
Porno Cromartie High School does not

The groom needs to buy about 6 pairs for his groomsmen
Einfachporno.com Available for babies in 0 3 month

Presenting Your Credentials in a Visually Impressive Fashion
Kostenlose Porno Australians imported a paltry A

The Charm Of Pandora Jewelry
blackporn sketch the head

Why Do Shirts Shrink in the Collar
black porn even wearing it with a few extra pounds can be flattering

относно Mustafa

Проверете Също

СЕДЕМ НЕЩА, С КОИТО НАФАКА УВЕЛИЧАВА

Аллах е Този, който осигурява. Всемогъщият казва: „И на небето е вашата храна (в дъжда, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir