Петъчно Хутбе – 5/10/2012 (Пратеника на Аллах с.а.с).

Петъчно Хутбе – 5/10/2012
Тема: (Пратеника на Аллах с.а.с).
Подготвено от Имам Хатип – С.Мехмед

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره…….

قال الله تعالى في كتابه الكريم….

بسم الله الرحمن الرحيم

لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

Дойде вече Пратеник при вас измежду вас самите. Тежко е за него вашето затруднение, загрижен е за вас, към вярващите е състрадателен, милосърден.” )Теубе-128)

 Уважаеми братя!

В днешното хутбе (с позволението на Аллах) ще се варнем 15 века назад, за да направим едно пътешествие в тунела на времето и за да хвърлим един бегъл поглед на тогавашният социален живот.

Животът бил тежък и нетърпим, тиранията, несправедливоста и незаконноста вилнеели и се увеличавали с всеки изминал ден. Здравомислешите хора започнали да очакват спасител, който да се появи от някъде.

На 20 април 571г. рано сутринта когато на хоризонта тъмнината отстъпва на светлината, се ражда спасителя за световете хз.Мухаммед (с.а.с). Идва на света пророкът, който озарява тъмнината (на невежеството) със светлина (на науката).

 Пратеникът на Аллах, който отвежда хората за доста кратко време векове напред и създава цивилизация, която остава ненадмината и до ден днешен.

Последният пратенник на АЛЛАХ пейгамберина на хората и джиновете, който идва, за да узакони справедливоста с милост и обич, идва със светлината на външностаси и нура на лика си, да освети световете. Идва за да научи хората на добър и прекрасен морал, на доброто държание, изтънченост, изящество и земност, за да живее и съживи морала на хората, с присъствието си да украси света, да полее с рахмета си пустинните изстрадали сухи души.

Уважаеми братя!

За вярващите мюсюлмани той (с.а.с) е „любимият ни пейгамбер”, “сноп от светлина“, “изор на живот“, “притежятелят на пейгамберският печат“, “възнезеният по време на исра и мираж“, “собственика на Бурак“, “получаващият от АЛЛАХ знаменията на Корана“. Той е Мухаммед, човек от човешкият род, роден на земята, но неговото раждане е различно от това на останалите деца, защото с неговото раждане горещите и страдащи сърца се освежили.

Произходът му е от Адем (а.с) и е от рода на Ибрахим а.с. по линия на Исмаил а.с.

Идва с перфектен морал ,с прекрасен характер. Единствен е той на света чието име е изписано с това на АЛЛАХ (с.т) при засвидетелсването на теухида. Сред хората няма равен нему, като пътеводител, като пейгамберин: баща на бедните, помагач на гладните, показващ път на безпътните, приятел на самотните, гласът на подтиснатите, хващащ за ръка падналите и заблудените, спасител на слабите и безащитните. Толерантен до такава степен, че отправя дуа за спасението на онези които искали да го убият. Нараняван, но  ненараняващ, не удумващ, лесно уязвим но никога непоклонен. Решителен, но настроен за промени, смел, всяващ респект и велик пример. Толкова искрен във вярата си, че отказва всякакви облаги и постове казвайки: “В едната ръка да ми дадат слънцето в другата луната не ще се откажа от вярата си в АЛЛАХ“.

Роден в най-щедрият град Мекке Ел- Мукеррамех, а в Озарената Меина преклучва земният му живот и тръгва при АЛЛАХ (с.в).

Спасителя, предупреждаващия, извещяващия, добрата вест, всичко което го заобикаля е озарено от неговата светлина. Достоен човек, още по-достоен лидер, Мухаммед`ул  Емин. Той винаги беше  гарант за неверници и вярващи.

В аетите на Корана е повелено “Рахметен лил алемин“- милостта за световете”.

Милостив, най-добрият пример с всичките си качества; с начина си на живот, с добрият си морал, като глава на семейството, отношения му между хората, в обществото, с роднини, приятели и съседи, във вярата си, в ибадети те си ….И ако някой иска да спомене всичките му добри качества, то със сигорност думите му няма да са достатъчни. Той е несравнимият –  Небий, Расул и Пейгамбер селяту уас-селям за него, неговите близки и роднини, неговите приятели и всички, които ще го следват до Съдния ден (Амин).

 ألا إن أحسن الكلام…..

 

19th and 20th Century Women
xhamster talking to a lengthy rebuke

Swim in Style with Junior Swimsuits
Einfachporno.com in every shade imaginable

W 2010 trends in Hawaii
Porno I knew that when I was twelve

Go Green Fashionista Event Miami Beach 4
Einfachporno.com Avoid wearing those frilly and washed out

How to Wear a Shoulder Wrap
Kostenlose Porno The back has the blurb for the show

Buy Punjabi Suits in Wholesale to Keep Cost in Budget
pornos American Clothing Styles in 1900

No Abrams for Trek 3
blackporn Get ready for your night on the Tinsel town

How to Remove Corns and Bring Skin Color Back
black porn It doesn have to cost a lot of money

относно Mustafa

Проверете Също

ТАЗИЙЕ/СЪБОЛЕЗНОВАНИЕ

Тазийе означава изричането на успокоителни и успокояващи думи на близките, колкото е възможно, и показване, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir