ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!
Благодарността и славата е за Аллах, възхваляваме Го, за подкрепа и прошка Него молим. Аллах да ни опази от злините на нашите души и от лошите ни дела. Когото Аллах напъти, него никой не ще заблуди. Когото Аллах остави в заблуда, него никой не ще напъти. Свидетелствам, че няма друго истинско божество освен Аллах, Единственият – няма Той съдружник, – и свидетелствам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и Пратеник.
Уважаеми братя!
Месец Мухаррам е велик, благословен и свещен. С него започва годината по Хиджра – ислямското летеброене. Аллах Теаля казва:
§Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са свещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си …§/Сура Тевбе/9/:36./
Пейгамберинът (с.а.в) казва:
((…السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب مضر الذي بين جمادى و شعبان)) –رواه البخاري4662.
“…годината е дванадесет месеца. От тях четири са свещени. Три са последователни-зул кааде, зул хидже и мухаррам. Реджеб е самостоятелен между джумада и шабан.”/Бухари./
Относно думите на Аллах Аззе ве Джелле в гореспоменатия айет §…Не угнетявайте през тях себе си…§, Ибни Аббас (р.а) казва:”През всички месеци на годината злосторничеството е забранено, но в четири от тях забраната е по-голяма. Те са свещени месеци и  грехът за извършените лоши деяния в тях се умножава, така както се умножава наградата за добрите деяния.”/Тефсир ибни Кесир./
Затова лошите дела трябва да се отбягват и да се вършат добри.
Превъзходството на месец Мухаррам е огромно. Пейгамберинът (с.а.в) казва:
((أفضل الصيام بعد رمضان  شهر الله المحرم)) –رواه مسلم2737.
“Най-превъзходното говеене след месец Рамазана е месец Мухаррам.”/Муслим/
В този месец се намира денят Ашура )десетият ден(, в който са се случили велики събития.
Ебу Хурейра (р.а) казва, че: “Пейгамберинът (с.а.в) минал покрай евреи, които говеели в ден Ашура, и ги запитал: ((ما هذا الصوم؟))”Защо говеете? Евреите му отговорили:Това е денят, в който Аллах Теаля спаси потомството на Исраил и издави фараона с неговото обкражение. В този
(2)
ден  е заседнал и  корабът на Нух (а.с) върху планината Джудий. Поради това, той Муса са говели на този ден в знак на признателност към Аллах Теаля.Тогава Пейгамберинът (с.а.в)  казал:
(( أنا أحق بموسى و أحق بصوم هذا اليوم)) رواه أحمد
“Относно Муса аз съм с по-големи права предимство от вас, за да говея в този ден.” След това той (с.а.в) заповядал да се говее в този ден.”./Имам Ахмед/.
Във връзка с това, което се е случило с потомството на Исраил, Аллах Теаля казава:

§И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза: “Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!” Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещите развала.§/Сура Юнус/10/:90,91./
А за Нух (а.с) Всевишният Аллах казва:

§…и призова Нух своя син, който се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди с неверниците!” Рече [синът]: “Ще се приютя на планина, която ще ме защити от водата.” Рече: “Няма днес защитник от повелята на Аллах, освен за онзи, когото Той помилва.” И ги разделиха вълните, и бе от удавените. И бе речено: “О, земя, погълни своята вода!” и “О, небе, престани!” И спадна водата. И се изпълни повелята. И [Корабът] заседна върху [планината] ал-Джуди…§-Сура Худ/11/:42-44/.
Говеенето в деня Ашура се практикува още от времето на Пейгамберите Муса и Нух (а.с). Пейгамберинът (с.а.в)  казва:
(( يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه انتم))- رواه بقي بن مخلدة.
“В денят Ашура са говели Пейгамберите, затова и вие говейте.”/Бекий бин Мехлед./
(3)
Айше (р.а) разказва, че:”Преди Исляма, Курайшите също са говеели в деня Ашура, както Пейгамберинът (с.а.в)е говял и е заповядал да се говее. Но след като било заповядано говеенето през месец Рамадан, Пейгамберинът (с.а.в) казал:
(( من شاء صامه و من شاء تركه )) رواه مسلم 2632
“Който желае, да говее този ден, а който иска, да не говее .” Муслим №2657
Един човек попитал Пейгамберина (с.а.в):”О, Пратенико на Аллах! След Рамазана през кой месец да говея? Той (с.а.в) му казал:
((إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم و يتوب فيه على قوم آخرين)) رواه الترمذي741.
“Ако желаеш да говееш след Рамазана, говей месец Мухаррам, защото той е месец на Аллах. В него е денят (Ашура), в който Аллах е приел покаянието на много народи и ще приема на много други.”/Тирмизи./
Ибн Аббас (р.а) казва:“Не съм забелязал Пратеника (с.а.в)  да  говее ден и да съблюдава ползата от превъзходството му спрямо останалите дни, както на деня Ашура и месец Рамадан.”/Муслимч:2657/.
Пейгамберинът (с.а.в) казва:
((… صيام يوم عاشوراء  أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها)) ـ رواه مسلم.
”…Надявам се за говеенето в деня Ашура Аллах Теаля опрости малките прегрешения от отминалата година.”/Муслим №2738./
Дъщерята на Муаввиз (р.а) казва:”При зазоряване  в деня Ашура Пейгамберинът (с.а.в) изпратил хора до околните села на Медина да известят, че който е осъмнал и говее, да продължи, а който е осъмнал и не говее, да говее останалата част от деня. Ние винаги говеехме в този ден, възпитавахме и децаета на това и ги водехме с нас към джамиите. Правехме им играчки от вълна и когато някое от тях заплачеше за храна, даваха му играчка,за да се занимава, докато настъпи времето за разговяване”/Муслим/.
От всичко казано дотук, относно говеенето на Пейгамберина (с.а.в) в деня Ашура, се разбира, че:
-Когато той е живял в Мекка, е говял в този ден. А и след преселването си в Медина Пейгамберинът (с.а.в) продължил да говее в този ден и заповядал да се говее. Но след като било заповядано да се говее през месец Рамадан, Той (с.а.в) отменил задължителността за говеене в деня Ашура. Всичко това е прдадено в горепосочения хадис от Айше (р.а).
-В края на живота си Пейгамберинът (с.а.в) възнамерил, заедно с ден Ашура да говее деветия или единадесетия и напътил към това. Той (с.а.в) е казал:
(( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع )) رواه مسلم
“Ако доживея до следващата година, ще говея и деветия ден” /Муслим./
(( صوموا يوما قبله أو يوما بعده )) رواه أحمد
“ Говейте ден преди Ашура или ден след него.” /Ахмед./
(4)
Затова е желателно всеки мюсюлманин да говее в този ден, за да се сдобие с отредените огромни ползи. Говеенето е също проява на търпение, за което Аллах Теаля безвъзмездно награждава. Всевишният Аллах казва:

§…Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда.§ Сура Зумер/39/:10.
Молим Аллах Теаля да ни приеме покаянието, да опрости греховете на нас, на нашите родители и на всички мюсюлмани. Амин! Из: http://forum.islamofbulgaria.net Hadidja

ОЩЕ ПО ТЕМАТА ЗА СВЕЩЕННИТЕ ДНИ, МЕСЕЦИ И НОЩИ:

НОЩТА БЕРААТ

НОЩТА БЕРАТ (Нощта на опрощението)

МЕСЕЦ ШААБАН

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

СВЕЩЕНИТЕ МЕСЕЦИ, ДНИ И НОЩИ

– МЕСЕЦ РЕДЖЕБ и НОЩА РЕГАЙБ

– Как да оползотворим трите свещени месеца?

НА КРАТКО ЗА НОЩТА АЛ-ИСРА УА-Л МИАРАДЖ

НОЩНОТО ПЪТУВАНЕ НА МУХАММЕД (С.А.С.) ДО НЕБЕСАТА

ПО ПОВОД НОЩТА АЛ-ИСРА И МИРАДЖ

H to debut fall 2013 collection at Paris Fashion Week
Porno Filme Produced by Shiyuuta Biwajima and Chikara Niki BONDAGE MANSION

Help with Layering Transitioning into French Wardrobe as a college freshman
xhamster gucci exclusive edition 8

Need Help With A Nautical Themed Party Attire
kostenlose-pornos they create different looks for different locations

Expectations of the Future Fashion
Porno add a splashy scarf or piece of jewelry

a shout out to the Moms
Einfachporno.com nor does it have to be satin

to Make You Look Beautiful Stylish
Kostenlose Porno Rachel Roy is expanding into green designs

Stuck a feather in his hat and called it macaroni
blackporn artery plugging gravy

Your Personality Fashion Styles With Handbags and Shoes
black porn of witch hazel

относно Mustafa

Проверете Също

ИМУЩЕСТВА, НОСЕЩИ ПРИХОД КАТО СГРАДИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Знаем, че във фъкъхските книги от класическия период къщите, в които се живее, и животните, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir