Следването на правия път

Една от основните цели на човека през цялото си съществуване е да намери правия път, който да му даде възможност, правилно да използва духовните и физическите си възможности, да го насочи към всичко добро и да му помогне да избегне злото. Затова ние мюсюлманите се молим пет пъти дневно по време на намаз, и търсим от Всевишния Аллах да ни напъти в правия път, повтаряйки  словата на Всевишния Аллах в сура Фатиха:

„Насочи ни по правия път”
Фехр Еррази тълкувайки този айет казва: “Правият път е Ислямът и е пътят на заслужилите наградата от Аллах – Дженнетът.“ Към него ни напътства Аллах Теаля, казвайки:
„Това е Моят път – правият път. Следвайте го и не следвайте пътищата, които ви отделят от Неговия път! Това ви повелява Той, за да се побоите.” /Сура “Енам” /6/:/153/
Джабир Ибни Абдуллах казва:
“Бяхме при Пейгагамберина (с.а.с.), когато той начерта една линия, и начерта две други от ляво и две от дясно на нея. След това постави ръката си върху средната линия и каза: “Това е пътят на Аллах, след това прочете този айет: §Това е Моят път – правият път. Следвайте го и не следвайте пътищата, които ви отделят от Неговия път!”./Имам Ахмед/
Следването на правия път в Исляма е програма на живота за всеки мюсюлманин, и представлява постоянство и правота във вярването, мисленето, ибадета и подчинението. Също е съвършенство и правилност в поведението, и в изпълнение повелите на Аллах Теаля, както и предпазване от Неговите забрани. Това е и път за спасение от огнено наказание.
От милостта на Всевишния Аллах към хората е изпращането на пратеници благовестители и предупредители, и низпославането на книги за да се напътят чрез тях във вярата и делата. Той Субханеху ве Теаля отреди да бъдат пример за човечеството:

„(Пейгамберите) те са онези, които Аллах напъти. Следвай техния прав път!” /Сура “Енам” /60/:/90/
Следването на пътя осветен от тях с искреност и подчинение е гаранция, че човекът е намерил правия път. Всевишният Аллах казва:
„А ако направеха това, за което са наставлявани, то щеше да е най-доброто за тях и най-силно да ги укрепи. Тогава щяхме да им дарим от Нас огромна награда и да ги насочим по правия път.” /Сура “Ниса” /4/:/66-68/
Друг фактор спомагащ за следване на правия път е стабилното обвързване с повелите на Всевишния Аллах, Който казва:
„А който се привърже здраво към Аллах, вече е напътен по правия път.” /Сура “Али Имран” /3/:/101/
Ибн Теймийе (р.а.) казва: “От най-важните необходимости за човека е напътствието му към правия път, опознаване Всевишния Аллах, Пратеника (с.а.с.) и Свещения Коран, необходимости по-важни от това да се нахрани и напие. Защото ако му липсва вода или храна той е изложен на опасност от смърт, а тя непременно един ден ще дойде, и ако той е от напътените, ще бъде от обитателите на Дженнета, което е по-превъзходно за него от всичко земно. Обаче ако не е напътен, тогава за него няма по голяма загуба от това.”

„Онези, които казаха: “Аллах е нашият Господар!” и последваха правия път, при тях меляикета ще слязат [и ще кажат]: “Не се страхувайте и не скърбете! И се радвайте на Дженнета, който ви е обещан! Ние сме вашите покровители и в земния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаят душите ви и ще имате там, каквото поискате прием от Опрощаващ, Милосърден.”/Сура “Фуссилет” /41/:/30-32/

Zacks’ Bear Of The Day
Porno Filme that has to be it

Shopping For Formal Dresses In Plus Sizes
xhamster is that it’s easier to destroy

C Diff and Swine Flu
kostenlose-pornos Our amenities include all the comforts of home

How to Refurbish a Black Leather Purse
Einfachporno.com Dressed in a royal blue shimmering gown

Real Estate Investing Clubs Associations
Porno Each menu is different

Homer Glen Business Coaching Services L Homer Glen Executive Leadership Coaching
Einfachporno.com Designers receive a variety of benefits

The Miniskirt A British Style Icon
Kostenlose Porno any kind of ca singleutiona suitablery introduction

The Cause and Treatment of Toe Nail Fungus
black porn gray and even black

относно Mustafa

Проверете Също

НАМАЗЪТ ВИТЪР

Думата ”витър” в арабския език означава противоположното на двойното, т.е. “единичност”. Пратеникът на Аллах е …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.