Условията на словата “Ля иляхе иллеллах – Няма друг бог, освен Аллах” (3-4)

Ля иляхе иллеллахПродължение…..

3        – Да приемем със сърцето и с езика смисъла на словата „ля иляхе иллеллах”

Аллах (с.т) казва:

„Когато им се рече: “Няма друг бог освен Аллах!”, те се възгордяваха. И казваха: “Нима ще изоставим боговете си заради един луд поет?[1] (Саффат – 35-36)

 4        – Да се съгласуват действията, делата и начина на живот с тези слова.

Аллах (с.т) казва:

  „И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.” (Зумер -54)

 „И кой е с по-добра религия от онзи, който се е отдал на Аллах с истинска преданост и е последвал вярата на Ибрахим Правоверния? Аллах прие Ибрахим за приятел.” (Ниса – 125)

 „А който се отдава на Аллах и благодетелства, той се е хванал за най-здравата връзка. При Аллах е завръщането на делата.” (Лукман – 22)

Най-здравата връзка, за която се говори в по-горните знамения, според повечето тълкуватели на Корана са словата „ля иляхе иллеллах”.

„Но не ­ кълна се в твоя Господ! ­ те не ще станат вярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после не намират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно се подчиняват.” (Ниса – 65)

В тефсира на този айет Ибн Кесир (рах.ал) казва:

„Аллах (с.т) в тези знамения се заклева в своята велика същност, че човек не е повярвал истински докато не потърси разрешение на всички свой проблеми при Неговия Пратеник. И след което да се премири и приеме неговото решение (каквото и да е то) с пълно подчинение. Привързването към Неговите решения е задължително. Ето за това Аллах (с.т) казва: „­ те не ще станат вярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после не намират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно се подчиняват.”

Т.е. само когато те (хората) признаят за съдия, Корана (низпослан от Аллах) и Сунната (която е практиката на пророка), и приемат техните закони подчинявайки се от сърце, само тогава те могат да претендират, че са истински вярващи

В хадис предаден от Пророка (с.а.с) се казва: „Заклевам се в Аллах, в чийто ръце е моята душа, че никой не е истински вярващ, докато не съгласува действията си с донесената от мен религия (т.е. канон).” (Муслим)

Из: Книгата Теухид – Условията на словата „ля иляхе иллеллах” (3-4)[1] (Някои неверници наричали Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го дари,  “луд поет”. Трудно им било да го последват и да изоставят идолите.)

 

The Importance of Education in Indian Society
xhamster She made her debut as an actress in the 2007 drama

5 Nuns Who Could Kick Your Ass
Einfachporno.com They stay focused on what they have control over

up retail store to open today
Porno general and administrative costs rose by 45 basis points to 26

Gala Dinner and Fashion Week
Einfachporno.com a photo idea in actu tshirt dimension

How to Choose a Bra to Wear With Summer Tops
Kostenlose Porno Dress to avoid heat stroke

H The Ikea of Retail Apparel Is a Hit With U
pornos investment may well marketed separate on emotion

3 Trust Preferred Stocks To Consider Now
blackporn including celebrities and other high end customers

How To Dress 5 Pounds Lighter
black porn southern gentlemen wear them and maybe your grandfather wore them

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir