ШИРК – Неговото значение и видове.

От езикова гледна точка ширк означава: Оприличаване, осквернение, идолопоклонничество и др.

А от терминологическа гледна точка ширк означава, да оприличаваш друг с Аллах (с.т) и да се молиш на друг, освен Него.

Има три вида ширк:

– Голям ширк,

– Малък ширк,

– Скрит ширк.

 

  1. ГОЛЯМ ШИРК:

 А) Ширк при правенето на дуа (т.е. при молитва):

Дуа (молитва) се прави само на Аллах и само към Него трябва да се обръщаме за помощ. Ако дуата се прави на друг, освен него, тогава това е ширк. Като например да се прави дуа и искане от статуя, гроб, даден предмет и т.н.

Аллах (с.т) казва: „И когато се качат на кораб, те зоват Аллах, предани Нему в религията. А щом Той ги спаси към сушата, ето ги ­ пак съдружават,……” (Анкебут – 65)

Б) Ширк в намерението и искането: тоест, когато се върши нещо да се прави не за одобрението на Аллах, а за някой друг или нещо друго.

Аллах (с.т) казва: „Които желаят земния живот и неговата украса, през него ще им изплатим за деянията. И не ще бъдат ощетени през него. Тези са, които в отвъдния живот ще имат само Огъня и ще се провали, каквото са сторили [на земята], и ще е напразно, каквото са вършили. (Худ – 15-16)

В) Ширк в подчинението: тоест да се подчиняваме на друг, освен на Аллах. След като Аллах (с.т) е заповядал нещо, никой друг не може да го отхвърли. И подчинението на тези, които отхвърлят това, което Той е заповядал е ширк.

Аллах (с.т) казва: „Те взеха за господари не Аллах, а своите правници и своите монаси, и Месията, сина на Мариам. А им бе повелено да служат само на единствения Бог. Няма друг Бог освен Него. Пречист е Той от онова, което съдружават с Него!” (Тевбе – 31)

Един ден когато Пратеника на Аллах (с.а.с) цитирал това знамение, при него влязъл Адийи ибн Хатим (р.а) – който преди бил християнин, но приел исляма – и чул това знамение, после казал:

– „Те (християните) не правят ибадет на тях (т.е. на техните свещеници)!” А Пророка (с.а.с) попитал:

– „О, Адийи, те не им ли се подчиняват, когато правят забраненото позволено и позволеното забранено (т.е. харама халал и халала харам)?! Тогава Адийи отговорил:

– „Да, о, Пратенико на Аллах.” А Пророка (с.а.с) продължил:

– „Ето така те им правят ибадет.

(Хадис предаден от Ахмед ибн Ханбел).

Г) Ширк в обичта: тоест да бъде обичан някого или нещо, колкото Аллах или повече.

Той (с.т) казва: „А някои от хората приемат за богове други вместо Аллах, обичат ги, както Аллах трябва да се обича. А които вярват, най-силно обичат Аллах. И ако угнетителите можеха да съзрат, когато видят мъчението, че цялата сила е на Аллах и че Аллах е суров в мъчението…” (Бакара – 165)

2.      МАЛЪК ШИРК: високомерие, горделивост.

Аллах (с.т) казва: „Кажи: “Аз съм само човек като вас и ми се разкрива само, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за срещата със своя Господ, да върши праведни дела и в служенето си на своя Господ никого да не съдружава с Него!”” Кехф – 110)

Един ден Пратеника на Аллах (с.а.с) казал:

„Това, от което най-много се срахувам за вас е малкия ширк.” Тогава сподвижниците намиращи се там попитали:

„ Какво е малкия ширк, о, Пратенико на Аллах?” А той отговорил:

– „Горделивостта. Когато Аллах ще награждава хората за сторените от тях дела, ще каже на горделивите: „Идете при онези, пред които правехте ибадет и вижте дали ще ви дадат някаква награда. „(Т.е. отидете да получите наградата си от тези, пред които се гордеехте…).

(Хадис предаден от Ахмед ибн Ханбел).

3.      СКРИТ ШИРК:

В хадис предаден от Пратеника на Аллах се казва: „Ширкът на тази общност е по скрит (и безшумен), от шума, който изилиза от краката на черна мравка, вървяща в тъмна нощ по равен камък!”

(Т.е. хората от тази умма в повечето случай не осещат как попадат в ширк, и вярвайки, че вършат нещо за Аллах, те без да осетят го оприличават с други в делата си. Като например: понякога човек се моли на друг за нещо до такава степен, че на края забравя, че в същтност Аллах е истинския собственик на това нещо и в същност той  трябва от Него да го търси, а не от хората)[1].

Големият ширк извежда човека от ислямската религия и общност, прави го неверник. Малкия ширк не извежда човека от религията, но това е престъпление и грях, който е по-голям от големите грехове. А откупа за скрития ширк е дуата (молитвата). Пратеника на Аллах постоянно рецитирал следната дуа:

„О, Аллах, пази ме от извършването на явния ширк, опрости ме, ако несъзнателно извърша скрит ширк.”

Из: Книгата Теухид – ШИРК – Неговото значение и видове.[1] От редактора.

Roller Ball Pen And Wood Pencils Set Make A Fantastic Gift
Porno Filme Take for example the post on the BB cream

Hot sizzling swimwear for summer 2012
xhamster so if you plan to shop in store

You Shouldn’t Wear That Fedora
kostenlose-pornos maybe just check out his work on Listverse

Top 5 trends for summer
Porno For people traveling to the area

Boutiques for Teens in Long Island
Einfachporno.com don let it get past your ears

Recycled fashion on a dime
pornos Select some tall enough to keep out snow and slush

Get Your Obey Clothing to Respect the Master
blackporn ideas match tank top designs

The 5 Most Shockingly Insane Modern Dictators
black porn and easing into any aerial tricks is a must

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir