13. СУРА АР-РААД (ГЪРМЪТ)

 

 

Ar Raad: 

 

Меканска с изключение на знаменията: “Онези, които отричат, ще продължи да ги сполетява…” (до края на знамението) и: “И казват онези, които отричат: “Не си изпратен” (до края на знамението), или мединска с изключение на: “И да имаше такъв Коран” (двете знамения). Съдържа 43 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим. Ра. Тези са знаменията на Книгата. Низпосланото на теб от твоя Господ е правдата. Ала повечето хора не вярват.

2.  Аллах е, Който въздигна небесата без видима за вас опора. После се възправи Той на Трона и покори слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Управлява Той делата, подробно разяснявайки знаменията, за да се убедите в срещата със своя Господ!

3.  Той е, Който разпростря земята и стори по нея непоклатими планини и реки, и от всички плодове стори там по двойки. Той покрива деня с нощта. В това има знамения за хора мислещи.

4.  По земята има съседни участъци и градини с грозде, и посеви, и палми с общ корен и поотделно, поливани с една и съща вода. Ние правим едни от тях по-вкусни от други. В това има знамения за хора проумяващи.

5.  И ако нещо те учудва, учудващи са думите им: “Нима като се превърнем в пръст, нима наистина ще бъдем сътворени отново?” Тези са, които отричат своя Господ. Тези ще имат окови на врата. Тези са обречените на Огъня, там ще векуват.

6.  Искат от теб да ускориш злината преди добрината, а вече е имало предишни примери [за възмездие]. Наистина твоят Господ дава опрощение на хората, въпреки че угнетяват. Твоят Господ е суров в наказанието.

7.  Онези, които отричат, казват: “Защо не му бе низпослано знамение от неговия Господ?” Но ти си само предупредител и за всеки народ има водител.

8.  Аллах знае какво носи всяка бременна и колко по-малко очаква утробите, и колко повече, и всяко нещо е с мярка при Него –

9.  Знаещия и скритото, и явното, Най-големия, Извисяващия се.

10.  Едни и същи са [за Него] онези от вас, които спотаяват думите, и които говорят открито, и които се потулват през нощта, и които се показват през деня.

11.  [Ангели] следят всеки и отпред, и отзад. Пазят го по волята на Аллах. Аллах не променя народ, докато не променят себе си. И ако Аллах поиска зло за народ, никой не може да го отклони, и нямат друг покровител освен Него.

12.  Той е, Който ви показва мълнията за страх и копнеж, и сътворява натежалите облаци.

13.  И гърмът възхвалява Неговата слава, и ангелите – в страх от Него. И праща Той мълниите, и поразява с тях когото пожелае. Спорят за Аллах [отричащите], а Той е Силния по мощ.

14.  Негов е Зовът с правдата, а онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не им отвръщат с нищо, сякаш са човек, протягащ дланите си към водата, за да стигне до устата му, ала не стига тя до нея. Зовът на отричащите е само заблуда.

15.  На Аллах се покланят всички на небесата и на земята, с послушание или по принуда, и сенките им сутрин и привечер.

16.  Кажи: “Кой е Господа на небесата и на земята?” Кажи: “Аллах!” Кажи: “И нима приехте вместо Него покровители, които не владеят за себе си нито полза, нито вреда?” Кажи: “Нима са равни слепият и зрящият? Или нима са равни тъмнините и светлината? Или отредиха на Аллах съдружници, които са сътворили творение като Неговото и  творението им се струва едно и също?” Кажи: “Аллах е Твореца на всяко нещо. Той е Единствения, Всевластващия.”

17.  Изсипва Той вода от небето и се пълнят долини според отреденото за тях, и понася потокът висока пяна. И от онова, което разпалват в огъня, желаейки [да направят] украшение или вещ, излиза подобна пяна. Така Аллах посочва истината и лъжата. И се стопява пяната, а онова, което е полезно за хората, остава на земята. Така Аллах посочва примерите.

18.  За онези, които откликнаха на своя Господ, е Най-прекрасното. А онези, които не Му откликнаха, дори да е тяхно всичко на земята и още толкова отгоре, не ще се откупят с него. Тяхна е лошата равносметка и мястото им е Адът, и колко гнусна постеля е той!

19.  И нима онзи, който знае, че низпосланото на теб от твоя Господ е правдата, е като онзи, който е сляп? Поучават се само разумните хора,

20.  които спазват обета пред Аллах и не нарушават договора,

21.  и които свързват онова, което Аллах е повелил да се свърже, и се боят от своя Господ, и се страхуват от лошата равносметка,

22.  и които търпят, стремейки се към Лика на своя Господ, и отслужват молитвата, и раздават скрито или явно от онова, което Ние сме им дарили, и отблъскват с добрина злината, за тези е Последната обител –

23.  Градините Адн. Ще влязат там и те, и който е праведник сред техните бащи и съпруги, и потомци. И ангелите ще влязат при тях от всички врати:

(Вж. 9: 72)

24. “Мир вам, че изтърпяхте! И колко прекрасна е Последната обител!”

25. А които нарушават обета пред Аллах, след като са го потвърдили, и прекъсват онова, което Аллах е повелил да се свърже, и сеят по земята развала, за тези е проклятието и за тях е лошият завършек.

26.  Аллах увеличава препитанието за когото пожелае и Той го намалява. И радват се  на долния живот, а долният живот пред отвъдния е само [кратко] наслаждение.

27.  И казват онези, които отричат: “Защо не му бе низпослано знамение от неговия Господ?” Кажи: “Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва към Себе Си онзи, който се покайва –

28.  онези, които вярват и сърцата им се успокояват при споменаването на Аллах. О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват.

29.  За онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има блаженство и прекрасно завръщане.

30.  Така те изпратихме сред общност, преди която минаха други общности, за да им четеш, каквото ти разкрихме, а те отричат Всемилостивия. Кажи: “Той е моят Господ. Няма друг бог освен Него! Нему се уповавам и към Него се обръщам.”

31.  И да имаше такъв Коран, с който да се раздвижат планините или да се прореже с него земята, или да се говори чрез него с мъртвите… Да, на Аллах е цялата повеля. И нима вярващите не знаят, че ако Аллах пожелае, Той ще напъти всички хора? Онези, които отричат, ще продължи да ги сполетява бедствие заради онова, което са сторили, или ти ще се настаниш близо до техния дом, докато не се яви обещаното от Аллах. Аллах не нарушава обета.

32.  И вече се присмиваха на пратеници преди теб. И дадох отсрочка на онези, които отричаха, после ги сграбчих. И какво бе Моето наказание!

33.  Нима Той, Който стои над всяка душа и знае какво придобива [е като вашите божества]? И отредиха съдружници на Аллах. Кажи: “Назовете ги! Или ще Го известите за нещо, което Той не знае на земята, или са показни слова?” Да, разкрасено бе за онези, които отричаха, тяхното лукавство, и бяха възпрени от пътя на Аллах. А когото Аллах остави в заблуда, никой не го повежда.

34.  За тях има мъчение в долния живот, а мъчението на отвъдния е още по-тежко. И никой не им е закрилник пред Аллах.

35.  Раят, обещан на богобоязливите, е такъв: ­ под него реки текат, препитанието там е постоянно, както и сянката. Това е последствието за онези, които са богобоязливи. А последствието за отричащите е Огънят.

36.  Онези, на които дарихме Писанието, ликуват с низпосланото на теб. А някои от съюзените племена отричат част от него. Кажи: “Повелено ми бе да служа единствено на Аллах и да не съдружавам с Него. Към Него зова и моето завръщане е при Него.”

37.  Така го низпослахме –­ отсъждане на арабски. И ако последваш страстите им подир знанието, което ти се яви, не ще имаш пред Аллах нито покровител, нито закрилник.

38.  И изпратихме пратеници преди теб, и им отредихме съпруги и потомство. И не е било пратеник да донесе знамение иначе освен с позволението на Аллах. Всеки срок е записан.

39.  Аллах изличава и утвърждава, каквото пожелае, и у Него е Книгата–майка.

40.  И да ти покажем част от онова, с което ги заплашваме, или да те приберем преди това, твоя грижа е само посланието, а Наша грижа е равносметката.

41.  И нима не виждат, че Ние стесняваме земята по нейните краища? Аллах отсъжда, никой не ще отклони Неговата присъда. Той бързо прави равносметка.

42.  Онези преди тях замисляха лукавство, но на Аллах е целият замисъл. Знае Той всяка душа какво придобива. И ще узнаят отричащите за кого е Последната обител.

43.  И казват онези, които отричат: “Не си пратеник.” Кажи: “Достатъчен е Аллах за свидетел между мен и вас, както и онези, които имат знание за Писанието.”

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir