14. СУРА ИБРАХИМ (ИБРАХИМ)

 

 

Ibrahim: 

 

Меканска с изключение на знамения 28 и 29, които са медински. Съдържа 52 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Ра. [Това е] Книга, която Ние ти низпослахме, за да изведеш хората от тъмнините към светлината – с позволението на техния Господ, –­ към пътя на Всемогъщия, Всеславния ­

2.  Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата и всичко на земята. И горко на отричащите от сурово мъчение!

3.  Които предпочитат долния живот пред отвъдния и възпират от пътя на Аллах, стремейки се да го изкривят, тези са в дълбока заблуда.

4.  Не изпращахме пратеник иначе освен за да обясни на своя народ на родния му език. Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва когото пожелае. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

5.  Вече изпратихме Муса с Нашите знамения: “Изведи народа си от тъмнините към светлината и му напомняй за дните на Аллах!” В това има знамения за всеки многотърпелив, признателен.

6.  Каза Муса на своя народ: “Помнете благодатта на Аллах към вас, когато ви избави от хората на Фараона! Те ви причиняваха най-лошото мъчение ­– колеха синовете ви и пощадяваха жените ви. В това имаше велико изпитание за вас от вашия Господ.”

7.  И прогласи вашият Господ: “Ако сте признателни, Аз непременно ще ви надбавя още. А ако сте неблагодарни, мъчението Ми е сурово.”

8.  И каза Муса: “Дори вие и всички по земята да сте неблагодарни, Аллах е всебогат, всеславен.

9.  Нима не получихте вестта за вашите предходници –­ народите на Нух и Ад, и Самуд, и онези след тях? Знае ги само Аллах. При тях идваха техните пратеници с ясните знаци, а те тикваха ръце в устата си и казваха: “Отричаме това, с което сте изпратени, и се съмняваме, и подозираме това, към което ни зовете.”

10.  Казваха техните пратеници: “Нима има съмнение в Аллах ­– Твореца на небесата и на земята? Зове ви Той, за да ви опрости греховете и да ви отложи за определен срок.” Казваха: “Вие сте само човеци, подобни на нас. Искате да ни възпрете от онова, на което са служели предците ни. Донесете ни явен довод!”

11.  Казваха им техните пратеници: “Ние сме само човеци, подобни на вас. Но Аллах облагодетелства когото пожелае от Своите раби. И не можем да ви донесем довод освен с позволението на Аллах. На Аллах да се уповават вярващите!

12.  И защо да не се уповаваме на Аллах, след като Той ни е насочил по нашите пътища? И непременно ще изтърпим онова, с което ще ни мъчите. На Аллах да се уповават уповаващите се!”

13.  Онези, които отричаха, казваха на своите пратеници: “Или ще ви прогоним от земята си, или ще се върнете към нашето изповедание.” А техният Господ им разкри: “Непременно ще погубим угнетителите

14.  и ще ви заселим на земята след тях. Това е за онзи, който се бои да застане пред Мен и се бои от Моята заплаха.”

15.  И молеха [пророците] за помощ, и се проваляше всеки упорит деспот.

16.  Пред него е Адът и ще бъде поен с гнойна вода,

17.  от която отпива и едва я преглъща, и смъртта го настига от всички страни, ала не е мъртъв и му предстои жестоко мъчение.

18.  Делата на онези, които отричат своя Господ, приличат на пепел, която вятърът отвява в бурен ден. Нямат власт над нищо от онова, което са придобили. Такава е дълбоката заблуда.

19.  Не видя ли ти, че Аллах е създал небесата и земята правдиво? Ако пожелае, Той ще ви премахне и ще доведе нови творения.

20.  И това за Аллах не е трудно.

21.  Всички ще се явят пред Аллах, тогава слабите ще кажат на онези, които са се големеели: “Ние ви следвахме, ще ни избавите ли с нещо от мъчението на Аллах?” Ще отвърнат: “Ако Аллах ни бе напътил, и ние щяхме да ви напътим. Все едно е дали ще скърбим, или ще търпим. Няма за нас спасение.”

22.  И ще каже сатаната, щом делото се отсъди: “Аллах ви даде правдивото обещание. И аз ви обещах, но ви измамих. И нямах власт над вас освен да ви зова, а вие ми откликвахте. Тъй че не упреквайте мен, а упреквайте себе си! Нито аз ще ви се притека на помощ при вика ви, нито вие ще се притечете. Аз отхвърлях това, че ме съдружавахте с Аллах преди.” За угнетителите има болезнено мъчение.

23.  А онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат въведени в Градините, под които реки текат – там ще векуват с позволението на своя Господ. Поздравът им там ще бъде: “Мир!”

24.  Не видя ли ти какъв пример дава Аллах? – Добрата дума е като доброто дърво. Коренът му е як, а клоните му са в небето.

25.  То носи плодове по всяко време с позволението на своя Господ. Аллах дава примерите за хората, за да се поучат.

26.  А лошата дума е като лошото дърво. Изтръгнато е от земята и няма то устойчивост.

27.  Аллах укрепва онези, които вярват, с непоколебимо слово и в долния живот, и в отвъдния. И оставя Аллах угнетителите в заблуда. Аллах прави, каквото пожелае.

28.  Не видя ли ти онези, които подменят благодатта на Аллах с отрицание и заселват своя народ в Дома на гибелта –

29.  Ада, в който ще горят. Колко лош за пребиваване е той!

30.  И сториха Аллах да има уж равни, за да отклоняват от Неговия път. Кажи: “Понаслаждавайте се! Вашето завръщане е в Огъня.”

31.  Кажи [о, Мухаммед] на Моите вярващи раби да отслужват молитвата и да раздават и скрито, и явно от онова, което сме им дарили, преди да дойде Денят, в който не ще има нито откуп, нито приятелство.

32.  Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и изсипа вода от небето, и извади с нея от плодовете препитание за вас, и подчини за вас корабите да плават по морето според Неговата повеля, и подчини за вас реките,

33.  и подчини за вас слънцето и луната – усърдни [в движението си], и подчини за вас нощта и деня,

34.  и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек много угнетява и е твърде непризнателен.

35.  И каза Ибрахим: “Господи мой, стори този град [Мека] защитен и предпази мен и синовете ми да не служим на идолите!

36.  Господи мой, те заблудиха мнозина от хората. Който ме последва, той е с мен, а който ми се възпротиви –­ Ти си опрощаващ, милосърден.

37.  Господи наш, аз заселих едни от потомците си в долина без насаждения при Твоя Свещен дом. Господи наш, за да отслужват молитвата, благосклони сърцата на някои хора към тях, и им дай от плодовете препитание, за да са признателни!

38.  Господи наш, Ти знаеш какво скриваме и какво обявяваме. Нищо не е скрито за Аллах нито на земята, нито на небето.

39.  Слава на Аллах, Който въпреки моята старост ме дари с Исмаил и Исхак. Наистина моят Господ е Чуващия зова.

40.  Господи мой, стори мен и потомството ми да отслужваме молитвата! Господи наш! И приеми зова ми!

41.  Господи наш, опрости мен и родителите ми, и вярващите в Деня, когато ще настане равносметката!”

42.  И не мисли [о, Мухаммед], че Аллах е нехаен към онова, което угнетителите вършат! Той само ги отлага за Деня, в който погледите ще се вцепенят –

43.  забързани, вдигнали глави – погледът им е неподвижен, а сърцата им са празни.

44.  И предупреди хората за Деня, в който ще им се яви мъчението! Тогава угнетителите ще кажат: “Господи наш, забави ни за кратък срок, та да отвърнем на Твоя зов и да последваме пратениците.” Нима и по-рано не се клехте, че не ще има край за вас?

45.  И се настанихте в обиталищата на онези, които угнетяваха себе си, и ви се обясни как Ние постъпихме с тях, и ви дадохме примери.

46.  И замисляха лукавство, ала при Аллах е замисълът им, дори техният замисъл да бе такъв, че да срине планините.

47.  И никога не смятай, че Аллах нарушава обещанието Си към Своите пратеници! Аллах е всемогъщ, въздаващ отмъщение

48.  в Деня, когато земята бъде сменена с друга земя, както и небесата. И ще излязат [от гробовете си] пред Аллах, Единствения, Всевластващия.

49.  В този Ден ще видиш престъпниците заедно, оковани във вериги.

50.  Одеждите им – от нажежен катран, и лицата им покрива Огънят,

51.  за да въздаде Аллах на всяка душа, каквото е придобила. Аллах бързо прави равносметка.

52.  Това е [Послание] за хората и за да бъдат увещавани с него, и за да знаят, че Аллах е Единственият Бог, и за да се поучат имащите разум.

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir