17. СУРА АЛ-ИСРА ВЪЗНЕСЕНИЕ

 

 

Меканска с изключение на знамения 26, 32, 57 и от 73 до 80, които са медински. Съдържа 111 знамения.

(В сурата се споменава за чудодейното пътуване на Пророка Мухаммед от Мека до Йерусалим, до Най-далечната джамия (Ал-Акса), което е част от неговото възнесение.)

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всечист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме – за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.

(Най-далечната джамия, т.е. място за молитви, вероятно е Соломоновият храм в Йерусалим, построен на хълма Мория около 1004 г. пр. Хр. Върху основите му, или в близост до тях, се издига Куполът на скалата (Куббату с-сахра). Мястото е свещено едновременно за юдеи, християни и мюсюлмани.)

2.  И дадохме на Муса Писанието, и го сторихме напътствие за синовете на Исраил: “Да не приемате друг блюстител освен Мен,

3.  о, потомство на онези, които пренесохме заедно с Нух!” Той бе признателен раб.

4.  Предрекохме Ние на синовете на Исраил в Писанието: “Ще рушите по земята два пъти и ще потискате с огромен гнет.”

(„…два пъти” може да се разтълкува и като „повече от веднъж” или „често”. Двете сътресения за синовете на Исраил вероятно е завладяването на Йерусалим от войските на вавилонския цар Навуходоносор през 586 г. пр. Хр. и падането на града под римска власт при управлението на император Тит през 70 г. сл. Хр. Нашествениците разрушават Соломоновия храм, опустошават града и поробват евреите. Според юдейската традиция и двете събития се случват в деветия ден на месец ав. Тези изпитания са наказание от Бог за греховете на Исраилевите синове.)

5.  И когато настъпи обещаното за първото от двете, изпратихме срещу вас Наши раби, които имаха огромна мощ, и ви издириха сред домовете. И това обещание бе изпълнено.

6.  После ви възвърнахме надмощието над тях и ви подпомогнахме с имоти и синове, и ви отредихме повече воинска сила.

(Евреите са освободени от плен около 538 г. пр. Хр., след като персийският цар Кир завладява Вавилон и им позволява да се върнат в Йерусалим и да построят отново Соломоновия храм. Юдейското царство се възражда и материално, и духовно. По-късно в Йерусалим влиза Александър Македонски, което бележи началото на нова епоха на относително благоденствие за юдеите. Когато те започват да се отклоняват от истинската вяра, наследена от пророците им, съпротивляват се и отхвърлят проповедите на Иисус Христос, идва второто им разгромяване при император Тит.)  

7.  Ако добротворствате, за себе си добротворствате, а ако злосторствате, то пак е за самите вас. И когато настъпи обещаното за втория път – [изпратихме други], за да обезобразят лицата ви и да влязат в храма, както влязоха там първия път, и съвсем да унищожат онова, което са надвили…

8.  Може вашият Господ да ви помилва. И ако вие повторите, и Ние ще повторим. И Ада сторихме да бъде затвор за отричащите.

9.  Този Коран напътва към най-правото и благовества вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна отплата

10.  и че за онези, които не вярват в отвъдния живот, сме приготвили болезнено мъчение.

11.  Човек зове злото, както зове и доброто. Човек е припрян.

12.  И сторихме нощта и деня да бъдат две знамения. И изличаваме знамението на нощта, и сторваме знамението на деня да озари, за да търсите щедрост от своя Господ и за да знаете броя на годините и изчислението. И всяко нещо разяснихме подробно.

13.  И привързахме съдбата на всеки човек на шията му. И в Деня на възкресението ще му извадим книга, която той ще намери разтворена:

(„…съдбата” – букв. „птицата”. Подобно на древните римляни, и арабите имали обичай да гадаят по полета на птиците (орнитомантия).)

14.  “Чети своята книга! Достатъчен си Днес да направиш равносметка за себе си.”

15.  Който се е напътил, за себе си се напътва, а който се е заблудил, в свой ущърб се заблуждава. Никой съгрешил не ще носи чужд грях. И не наказвахме, докато не проводехме пратеник.

16.  И ако пожелаем да изтребим селище, повеляваме на живеещите в охолство там [да се смирят], а те престъпват. Тогава се сбъдва срещу него словото и напълно го опустошаваме.

17.  И колко поколения погубихме след Нух! Достатъчен е твоят Господ – всесведущ и всезрящ за греховете на Своите раби.

18.  Който възжелае мимолетното, в него му ускоряваме каквото пожелаем за когото поискаме. После му отреждаме Ада, там ще гори осъден, сломен.

19.  А който възжелае отвъдния живот и както подобава се старае за него, вярвайки – на тези старанието им ще се отблагодари.

20.  За всички набавяме – и за тези, и за онези – от дара на твоя Господ. Дарът на твоя Господ не е възбранен.

21.  Виж как предпочетохме едни пред други, а отвъдният живот е по-велик по степени и по-велик за предпочитание.

22.  И не взимай друг за Бог заедно с Аллах, та да не се окажеш осъден, унизен!

23.  И повели твоят Господ да не служите другиму освен Нему, и към родителите – добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай почтителни слова!

24.  И от милосърдие спусни над тях крилото на смирението и кажи: “Господи мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!”

25.  Вашият Господ най-добре знае какво е в душите ви. Ако сте праведни, на разкайващите се Той опрощава.

26.  И отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на пътника [в неволя], но не пилей с прахосничество! ­

27.  Прахосниците са братя на сатаната. Сатаната към своя Господ е голям неблагодарник.

28.  И ако се отдалечиш от тях, търсейки от своя Господ милост, на която се надяваш, кажи им поне ласкава дума!

29.  И не сторвай ръката ти да е прикована към шията [в скъперничество], и не я разтваряй всецяло, та да не станеш упрекван, безпомощен!

30.  Твоят Господ увеличава препитанието за когото пожелае и Той го намалява. За Своите раби Той е всесведущ, всезрящ.

31.  И не убивайте децата си поради страх от бедност! Ние храним и тях, и вас. Убиването им е голям грях.

32.  И не пристъпвайте към прелюбодеянието! То е скверност и е злочест път.

33.  И не убивайте човек – Аллах е възбранил това освен по право! А който бъде убит с гнет, Ние даваме власт на неговия наследник, но да не прекалява в убиването! На него се дава подкрепа.

(В това знамение, както и в предходното, се отхвърля категорично езическият обичай да се заравят живи момиченца. В Прощалния завет на Пророка, потвърден от всички авторитетни извори, между другото се казва: „Наистина Аллах ви е забранил да отнемате чужд живот и имот, както сега ви е забранено, в този ден, пред този месец. Разбрахте ли това?” Те отговориха утвърдително. Той каза: „О, Боже, бъди ми свидетел!” и повтори това три пъти [завършвайки с думите:] „Горко ви! Тежко ви! Знайте: не се превръщайте подир мен в неверници, които се колят един друг!”)

34.  И не пристъпвайте към имота на сирака освен за нещо по-добро, докато не достигне зрелост! И изпълнявайте обета! За обета се носи отговорност.

35.  И изпълвайте мярката, когато мерите, и претегляйте с точни везни! Това е най-доброто и най-хубавото за изход.

36.  И не следвай онова, което не знаеш! И слухът, и зрението, и разумът – за всички тях ще бъде питано.

37.  И не върви по земята с надменност! Ти нито ще пробиеш земята, нито ще се въздигнеш колкото планините.

38.  Лошото във всичко това е омразно за твоя Господ.

39.  Това е от мъдростта, която твоят Господ ти разкри. И не взимай друг за бог заедно с Аллах, та да не бъдеш хвърлен в Ада осъден, сломен!

40.  Нима [о, съдружаващи] вашият Господ е заделил за вас синовете, а за Себе Си е взел дъщери измежду ангелите? Наистина изричате ужасни думи.

41.  И дадохме разяснения в този Коран, за да се поучат, а това им надбави само ненавист.

42.  Кажи [о, Мухаммед]: “Ако имаше заедно с Него други богове, както казват, тогава те щяха да търсят път към Владетеля на Трона.”

43.  Всечист е Той и е много високо, превисоко над онова, което говорят!

44.  Прославят Го седемте небеса и земята, и всичко по тях. И няма нещо, което да не прославя Неговата възхвала. Ала вие не разбирате прославата им. Той е всеблаг, многоопрощаващ.

45.  И когато четеш Корана, спускаме невидима завеса между теб и онези, които не вярват в отвъдния живот.

46.  И сложихме сърцата им в броня, да не го разбират, и в ушите им – глухота. И когато споменаваш в Корана единствено своя Господ, те обръщат гръб с отвращение.

47.  Най-добре Ние знаем какво чуват, когато те слушат и когато си шепнат, когато угнетителите си казват: “Вие следвате само един омагьосан мъж.”

48.  Виж как те уподобиха и се заблудиха, и вече са неспособни да намерят пътя!

49.  И казват: “Нима след като станем кости и пръст, нима наистина ще бъдем възкресени в ново творение?”

50.  Кажи: “Дори и да сте камъни или желязо,

51.  или творение от нещо, което смятате за велико!” И ще кажат: “Кой ще ни възстанови?” Кажи: “Онзи, Който ви създаде първия път.” И ще поклатят към теб глава и ще кажат: “Кога ще бъде това?” Кажи: “Може и да е скоро.”

52.  Деня, в който Той ще ви позове и ще откликнете на Неговата повеля, и ще мислите, че само малко сте престояли.

53.  И кажи на Моите раби да говорят най-хубавото! Сатаната сее раздор между тях. Сатаната е явен враг на човека.

54.  Вашият Господ най-добре ви познава. Ако пожелае, ще ви помилва, и ако пожелае, ще ви накаже. И не те изпратихме да бъдеш над тях блюстител.

55.  Твоят Господ най-добре знае всички на небесата и на земята. И предпочетохме едни пророци пред други. И дадохме на Дауд псалми.

56.  Кажи: “Позовете онези, които приемате вместо Него, но те нито могат да премахнат бедата от вас, нито да я отклонят.”

57.  Онези, които [съдружаващите] зоват, се стремят да се доберат до своя Господ, кой от тях да бъде най-близо, и се надяват на Неговата милост, и се страхуват от Неговото мъчение. Мъчението на твоя Господ е за опасение.

58.  И не ще има селище, което Ние да не сме погубили преди Деня на възкресението, или да не сме измъчвали със сурово мъчение. Всичко това е записано в Книгата–майка.

59.  Въздържахме се да изпратим знаменията само защото предците ги взимаха за лъжа. И дадохме на самудяните камилата – явно знамение, а те го отхвърлиха. И изпращаме знаменията единствено за заплаха.

(Съдружаващите поискали от Пратеника на Аллах да превърне хълма Сафа в златен и сребърен. Както става ясно от знамението, и предишните народи искали подобни чудеса, но не за да повярват. Аллах Всевишния изпълнявал тези искания, но след като хората не повярвали, Той ги погубвал. Това е закон на Аллах. Ако и Мухаммед покажеше такива чудеса, искани от съдружаващите, те отново нямаше да повярват. В такъв случай, подобно на някогашните народи, и те щяха да бъдат унищожени.)

60.  И ти казахме: “Твоят Господ обгражда хората.” И сторихме видението, което ти показахме, и прокълнатото дърво в Корана, само за изпитание на хората. И ги заплашваме, но това им надбавя само голямо престъпване.

(Видението е онова, което Пратеника на Аллах, мир нему, е видял в Нощта на възнесението, а прокълнатото дърво е Аз-Заккум. Вж. 37: 62.)

61.  И когато казахме на ангелите: “Поклонете се доземи на Адам!”, те се поклониха освен Иблис. Каза: “Нима да се поклоня на този, когото Ти сътвори от глина?”

62.  И рече: “Да Ти покажа ли какъв е този, когото Ти почете повече от мен? Ако ме отсрочиш до Деня на възкресението, аз непременно ще завладея неговото потомство освен малцина.”

63.  Каза: “Върви! А който от тях те последва, възмездието ви е Адът – обилно възмездие.

64.  И подбуждай с твоя глас когото можеш от тях, и ги призовавай с конниците и пехотинците си, и поделяй с тях имотите и децата, и им обещавай!” Но сатаната им обещава само измама.

65.  “Над Моите раби ти нямаш власт. И достатъчен е твоят Господ за блюстител.”

66.  Вашият Господ е, Който придвижва за вас корабите в морето, за да търсите от Неговата благодат. Той е милосърден към вас.

67.  И когато ви засегне беда в морето, онези, които зовете освен Него, изчезват. А когато Той ви изведе на сушата, вие се извръщате. Човекът е неблагодарник.

68.  Имате ли сигурност, че Той не ще накара сушата да ви погълне, или че не ще изпрати срещу вас ураган от камъни? После не ще намерите за себе си блюстител.

69.  Или имате сигурност, че Той не ще ви върне там повторно, и не ще изпрати срещу вас ломящ вятър, та да ви издави, защото отричахте? После не ще си намерите в това следовник срещу Нас.

70.  И почетохме Ние синовете на Адам, и ги пренасяме по сушата и морето, и им даваме от благата. И ги предпочетохме много да превъзхождат повечето от онези, които сътворихме.

71.  В Деня ще позовем всички хора с техните водители. Онези, чиято книга е подадена в десницата им, ще четат [с доволство] книгата си и не ще бъдат угнетени дори с влакънце от фурма.

72.  А който на този свят е сляп, той ще бъде сляп и в отвъдния, и ще бъде най-заблудения за пътя.

73.  И се домогваха да те отклонят от онова, което ти разкрихме [о, Мухаммед], за да съчиниш за Нас друго, и тогава щяха да те вземат за приятел.

74.  И ако не те бяхме Ние подкрепили, за малко щеше да склониш към тях.

75.  Тогава щяхме да те накараме двойно да вкусиш [мъчението на] живота и двойно – на смъртта. После не ще си намериш закрилник срещу Нас.

76.  И се домогваха да напуснеш земята [на Мека], за да те прогонят оттам. Тогава и те щяха да останат само малко след теб.

77.  Такъв бе обичаят спрямо Нашите пратеници, които изпратихме преди теб… И не ще откриеш промяна в Нашия обичай.

78.  Отслужвай молитвите от заника на слънцето до мрака на нощта, и утринната молитва! Утринната молитва се засвидетелства.

(Слънцето тръгва да захожда от пладне, когато започва да слиза от своя зенит. В това знамение се споменават всекидневните молитви, задължителни за всеки мюсюлманин.)

79.  И в част от нощта бодърствай с [молитва] допълнително за теб. Твоят Господ ще те въздигне на похвално място.

80.  Кажи: “Господи мой, въведи ме с достойнство и ме изведи с достойнство! И дай ми за подкрепа власт от Теб !”

81.  И кажи: “Дойде истината и погина лъжата. Несъмнено лъжата погива.”

82.  И низпославаме в Корана това, което е изцеление и милост за вярващите, а на угнетителите той надбавя само загуба.

83.  И когато дадем благодат на човек, той се извръща и се отдалечава по своя си път. А когато го засегне злото, той потъва в отчаяние.

84.  Кажи: “Всеки постъпва по свой начин. Но вашият Господ най-добре знае кой е на по-прав път.”

85.  И те питат за духа. Кажи: “Духът е от делото на моя Господ и ви е дадено само малко от знанието.”

86.  И ако пожелаем, Ние ще отнемем онова, което ти разкрихме – после не ще си намериш покровител срещу Нас –

87.  но само по милост от твоя Господ [не ще го отнемем]. Наистина благодатта Му към теб е голяма.

88.  Кажи: “И да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори един на друг да си помагат.”

89.  И разяснихме за хората всякакви примери в този Коран. А повечето хора [ги] отхвърлят само от неблагодарност.

90.  И казаха: “Не ще ти повярваме, докато не сториш да бликне за нас извор от земята,

91.  или да проимаш градина с палми и грозде, и да сториш обилно да бликнат сред нея реки,

92.  или да сториш небето да падне – както твърдиш – върху нас на отломки, или да доведеш насреща ни Аллах и ангелите,

93.  или да проимаш дом от злато, или да се възкачиш на небето. И не ще повярваме на твоето възкачване, докато не ни свалиш книга, която да прочетем.” Кажи [о, Мухаммед]: “Всечист е моят Господ! Не съм ли само човек–пратеник?”

94.  И пречеше на хората да повярват, когато им се яви напътствието, само това, че казваха: “Нима Аллах ни проводи човек–пратеник?”

95.  Кажи: “Ако имаше на земята ангели, които да ходят спокойно, щяхме да им свалим от небето ангел–пратеник.”

96.  Кажи: “Достатъчен е Аллах за свидетел между мен и вас. Той за Своите раби е всесведущ, всезрящ.”

97.  Когото Аллах напъти, той е на правия път, а когото остави в заблуда – не ще намериш за тях покровители освен Него. И ще ги насъберем в Деня на възкресението по очи – слепи, неми и глухи. Мястото им е Адът. Всякога, щом позагасне, ще им добавяме пламъци.

(“… по очи” – буквално: “по лица”. Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, вместо с крака в Съдния ден отричащите ще ходят с лицата си, което ще бъде особено унизително за тях.)

98.  Това е тяхното възмездие, защото отричаха Нашите знамения и казваха: “Нима след като станем кости и пръст, нима наистина ще бъдем възкресени в ново творение?”

99.  Нима не виждат, че Аллах, Който сътвори небесата и земята, е способен да сътвори и подобни на тях? И отреди им срок, в който няма съмнение. А угнетителите отхвърлят само от неблагодарност.

100.     Кажи: “Дори да притежавате съкровищниците с милостта на моя Господ, и тогава ще ви се свиди от страх да не се изчерпат. Човекът е скъперник.”

101.     И вече дадохме на Муса девет ясни знамения. И питай [о, Мухаммед] синовете на Исраил как той отиде при тях и Фараонът му каза: “Мисля, о, Муса, че наистина си омагьосан.”

102.     Каза [Муса]: “Ти вече узна, че тези [знамения] ги низпосла като проницателни доводи не друг, а Господа на небесата и на земята. И мисля, о, Фараоне, че наистина ти си погубен.”

103.     И искаше да ги прогони от Земята [на Египет]. И издавихме него и всичките му придружители.

104.     И казахме след него на синовете на Исраил: “Обитавайте земята и щом настъпи обещаното за отвъдния живот, ще ви доведем на тълпи.”

105.     С правдата го низпослахме [Корана], с правдата бе низпослан. И те изпратихме [о, Мухаммед] само като благовестител и предупредител.

106.     Ние разделихме Корана на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно.

107.     Кажи: “И да вярвате в него, и да не вярвате, дарените със знанието преди него покорно свеждат доземи чела в суджуд, когато им бъде четен.

108.     И казват: “Всечист е нашият Господ! Обещанието на нашия Господ наистина се изпълни.”

109.     И покорно свеждат доземи чела, плачейки, и им надбавя той смирение.

110.     Кажи: “Зовете [Го] Аллах или зовете [Го] Всемилостивия! Както и да [Го] зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не отслужвай гръмогласно своята молитва, нито я шепни, а потърси среден път в това!”

111.     И кажи: “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син и не е имал съдружник във властта, и не е имал помощник в безсилие. И Го прославяй с възвеличаване!

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir