19. СУРА МАРИАМ (МАРИАМ)

 

Меканска с изключение на знамения 58 и 71, които са медински. Съдържа 98 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Каф. Ха. Йа. Айн. Сад.

2.  [Това е] споменаване за милостта на твоя Господ към Неговия раб Закария.

(Закария е един от пророците, изпратен от Аллах Всевишния при рода на Исраил.)

3.  Когато призова той своя Господ с таен зов,

4.  каза: “Господи мой, отслабнаха костите ми и пламнаха бели коси по главата, но никога не останах злочест, Господи, в зова си към Теб.

5.  И се опасявам от роднините след мен, а жена ми е бездетна. Дари ме с приемник от Теб,

6.  който да ме наследи и да наследи рода на Якуб! И го стори богоугоден, Господи!”

7.  “О, Закария, благовестваме те Ние за момче. Името му е Яхя. Не сме отреждали това име на друг преди него.”

8.  Каза: “Господи мой, как ще имам момче, след като жена ми е бездетна, пък аз вече грохнах от старост?”

9.  Каза [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. Сътворих те Аз преди, а ти бе нищо.”

10.  Каза: “Господи, дай ми поличба!” Каза: “Поличбата за теб е три нощи  да не говориш с хората, без да си с недъг.”

11.  И излезе при своя народ от светилището, и им направи знак да възславят Аллах и в зори, и вечер.

12.  “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И му дарихме Ние мъдрост още като дете,

13.  и състрадание от Нас, и чистота. И бе богобоязлив,

14.  и нежен с родителите си. И не бе насилник и непослушен.

15.  Мир нему в деня на раждането му и в деня на смъртта му, и в Деня, когато бъде възкресен!

16.  И спомени [о, Мухаммед] в Книгата Мариам, когато се уедини от своето семейство на едно място на изток.

(Вж. сура 3 след знамение 35.)

17.  И се прикри от тях със завеса. И пратихме при нея Своя Дух, който й се представи като съвършен човек.

(Духът е Джибрил.)

18.  Каза тя: “ Всемилостивия да ме опази от теб! Ако си богобоязлив…”

19.  Каза [Джибрил]: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да ти даря пречисто момче.”

20.  Каза: “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?”

21.  Каза [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.”

22.  И зачена го тя, и се уедини с него на отдалечено място.

23.  И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Каза: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!”

24.  И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей.

(Едни тълкуватели смятат, че Мариам била призована от току-що родения Иса, а други са на мнение, че гласът бил на ангела.)

25.  И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми!

26.  И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората, направи знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никого не ще говоря.”

27.  И отиде с него при своя народ, носейки го. Казаха: “О, Мариам, ти си сторила нещо осъдително.

28.  О, сестро на Харун, баща ти не бе лош човек и майка ти не бе блудница.”

29.  И посочи тя към него. Казаха: “Как ще беседваме с дете в люлка?”

30.  Каза то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк.

31.  И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.

32.  И да бъда нежен към майка си. И не ме стори Той горделив, злочест.

33.  И мир на мен в деня на рождението ми и в деня на смъртта ми, и в Деня, когато бъда възкресен!”

34.  Това е Иса, синът на Мариам –­ словото на истината, в която се съмняват.

35.  Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Всечист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става.

36.  [И добави Иса:] “Аллах е моят Господ и вашият Господ. Служете Нему! Това е правият път.”

37.  Но изпаднаха в разногласие групите помежду си. Горко на онези, които отричат, от зрелище във велик Ден!

(Тълкувателите посочват, че групите, изпаднали в разногласие, са юдеите и християните, или християнските секти, и че те са се противопоставяли едни на други, защото някои от тях наричали пророка Иса “син Божи”, други – “самия Бог”, трети – “един от Троицата”, а някои – “раб Божи и пророк”.)

38.  Как ще чуват и виждат в Деня, когато дойдат при Нас! Ала угнетителите днес са в явна заблуда.

39.  И предупреди ги ти [о, Мухаммед] за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!

40.  Ние ще наследим земята и всички по нея, и при Нас ще бъдат върнати.

41.  И спомени в Книгата Ибрахим. Той бе всеправдив, пророк.

42.  Когато каза на баща си: “О, татко мой, защо служиш на онова, което нито чува, нито вижда, и не може да те избави от нищо?

43.  О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знанието нещо, което не е дошло при теб. Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път!

44.  О, татко мой, не служи на сатаната! Сатаната е метежник към Всемилостивия.

45.  О, татко мой, страхувам се да не те засегне мъчение от Всемилостивия и да не станеш ближен на сатаната.”

46.  Каза [бащата]: “Нима се отвръщаш от моите богове, о, Ибрахим? Ако не престанеш, ще те пребия с камъни. И ме напусни завинаги!”

47.  Каза: “Мир на теб! Ще моля да те опрости моят Господ. Към мен Той е благосклонен.

48.  Оттеглям се от вас и от онова, което зовете вместо Аллах. Аз ще зова своя Господ. Не ще остана злочест в зова към своя Господ.”

49.  И щом се оттегли от тях и от онова, на което служат вместо на Аллах, Ние го дарихме с Исхак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.

50.  И им дарихме милост от Нас, и им отредихме голяма прослава.

51.  И спомени в Книгата Муса! Той бе избраник и бе пратеник–пророк.

(Пратениците донасят писание от Аллах Всевишния, а пророците са натоварени да наставляват хората, без да им е разкрито писание.)

52.  И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и го приближихме за съкровена беседа.

53.  И му дарихме от Своята милост брат му Харун да стане пророк.

54.  И спомени в Книгата Исмаил! Той бе верен в обещанието и бе пратеник–пророк.

55.  И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата и да дава милостинята закат, и получи благоволение при своя Господ.

56.  И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив, пророк.

57.  И го въздигнахме Ние на извисено място.

58.  Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своята благодат, от потомството на Адам и от онези, които пренесохме заедно с Нух, и от потомството на Ибрахим и Исраил, и от онези, които напътихме и избрахме. Когато им бъдат четени знаменията на Всемилостивия, те се покланят доземи в суджуд, плачейки.

59.  Но дойдоха след тях поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите. Тях ще ги постигне изтребление,

(Употребената тук дума “поколения” (халф) се възприема главно в негативен смисъл – “скверни поколения”. Наред с нея съществува и позитивен вариант на думата – “добри поколения”(халаф).)

60.  освен онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела. Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени, –

61.  в Градините Адн, които Всемилостивия обеща на Своите раби от неведомото. Неговото обещание винаги се изпълнява.

62.  Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат там препитание и сутрин, и вечер.

63.  Това е Раят, който оставяме в наследство на всеки от Нашите богобоязливи раби.

(Пратеника на Аллах, мир нему, поискал Джибрил да го посещава по-често. По този повод е низпослано следващото знамение.)

64.  [Каза Джибрил:] “Слизаме ние само по повелята на твоя Господ. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя –

65.  Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях. На Него служи и търпелив бъди в служенето Му! Нима знаеш [друг] подобен Нему?”

66.  И казва човекът: “Дали като умра, наистина ще бъда съживен?”

67.  А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди, когато бе нищо?

68.  Кълна се в твоя Господ, Ние ще насъберем и тях, и сатаните, после ще ги наредим на колене около Ада.

69.  После ще извадим от всяка общност най-непокорните пред Всемилостивия.

70.  Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.

71.  И всеки от вас ще мине оттам. Това е окончателна присъда от твоя Господ.

(Всички ще минат през Ада, т.е. ще минат по моста Сират, който се намира над Ада и грешниците, натежали от бремето на своите товари, ще изпаднат в Огъня.)

72.  После Ние ще спасим богобоязливите и ще оставим там на колене угнетителите.

73.  И когато им биваха четени Нашите ясни знамения, онези, които отричаха, казваха на онези, които вярваха: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и по-добро общество?”

74.  И колко поколения преди тях Ние погубихме – по-богати и по-хубави на вид!

75.  Кажи [о, Мухаммед]: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано ­ мъчението или Часа, ще узнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство.”

(Това е отговор на въпроса от знамение 73.)

76.  И надбавя Аллах напътствие за напътените. Но непреходните праведни дела са най-доброто въздаяние при твоя Господ и най-добрата отплата.

(Вж. тълкуването към 18: 46.)

77.  Не видя ли ти онзи, който отхвърли Нашите знамения и каза: “Непременно ще ми бъдат дадени имот и деца.”

78.  Нима надникна той в неведомото, или взе обет от Всемилостивия?

79.  Ала не! Ще запишем Ние какво казва и непременно ще му удължим мъчението.

80.  И ще наследим от него онова, за което говори, и ще дойде сам-самичък той при Нас.

81.  И приеха вместо Аллах други богове, за да им бъдат сила.

82.  Ала не! Ще отрекат тяхното служене и ще им станат противници.

83.  Не виждаш ли ти, че изпращаме сатаните срещу отричащите, за да ги подстрекават непрестанно?

84.  И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.

85.  В Деня, когато съберем богобоязливите на групи при Всемилостивия

86.  и поведем престъпниците към Ада като на водопой,

87.  за никого не ще има застъпничество освен за онези, които получиха обещание от Всемилостивия.

88.  И рекоха [отричащите]: “ Всемилостивия се сдоби със син.”

89.  Вие изрекохте нещо ужасно,

90.  от което небесата биха се разцепили, и земята би се пропукала, и планините биха се сгромолясали в руини –

91. да приписват син на Всемилостивия!

92.  Не подобава на Всемилостивия да има син.

93.  Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб при Всемилостивия.

94.  Той добре ги знае и всички ги отброява.

95.  И всеки от тях ще се яви при Него сам-самичък в Деня на възкресението.

96.  На онези, които вярват и вършат праведни дела, Всемилостивия ще отреди любов.

97.  Улеснихме го [като го низпослахме] на твоя език [о, Мухаммед] само за да благовестваш с него богобоязливите и да предупредиш с него непокорни хора.

98.  И колко поколения преди тях погубихме! Нима усещаш някого от тях, или чуваш от тях дори шумолене?

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir