начална страница / Genel / 42. СУРА АШ-ШУРА (СЪВЕЩАВАНЕТО)

42. СУРА АШ-ШУРА (СЪВЕЩАВАНЕТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамения 23, 24, 25 и 26, които са медински. Съдържа 53 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Айн. Син. Каф.

3.  Така Аллах, Всемогъщия, Всемъдрия разкрива на теб и на онези преди теб [о, Мухаммед].

4.  Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Той е Всевишния, Всевеликия –

5.  небесата едва не се разцепват отгоре и ангелите прославят с възхвала своя Господ, и молят опрощение за онези, които са на земята. Да! Аллах е Опрощаващия, Милосърдния.

6.  А които приемат други покровители вместо Него – Аллах ги наблюдава. Ти не си над тях блюстител.

7.  Така разкрихме на теб Коран на арабски, за да предупредиш Майката на градовете [Мека] и онези около нея, и да предупредиш за Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои – в Рая, други – в Пламъците…

8.  А ако Аллах бе пожелал, щеше да ги стори една общност. Ала Той въвежда в Своята милост когото пожелае. А угнетителите нямат нито покровител, нито закрилник.

(Едно от знаменията на Бог е това, че ни е направил различни, за да можем да упражняваме ограничената си воля и чрез духовни усилия, чрез праведност и вяра, да достигаме върховете на човешките възможности и да се доближаваме до Божията милост. В друго знамение се казва, че Всевишния е създал племена и народи, за да се опознаваме. В това е вложена висша мъдрост. Но ние не бива да престъпваме собствените си ограничени възможности и границите на Аллах, като причиняваме зло, защото това ще ни лиши от Божията подкрепа.)

9.  Нима приемат те други покровители вместо Него? Но Аллах, Той е Покровителя. Той съживява мъртвите. Той за всяко нещо има сила.

10.  И за всяко нещо, по което сте в разногласие, отсъждането е на Аллах. Това е Аллах, моят Господ! На Него се уповавам и към Него се обръщам –

11.  Твореца на небесата и на земята. Създаде Той за вас съпруги от самите вас, и от добитъка – чифтове. Така Той ви множи. Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезрящия.

12.  Негови са ключовете на небесата и на земята. Той увеличава препитанието за когото пожелае и Той намалява.Той всяко нещо знае.

13.  Той предписа за вас в религията онова, което завеща на Нух и онова, което разкрихме на теб [о, Мухаммед], и онова, което завещахме на Ибрахим и на Муса, и на Иса: “Привържете се към религията и не се разединявайте в нея!” За съдружаващите е тежко онова, към което ги зовеш. Аллах избира за Себе Си когото пожелае и напътва онзи, който се обръща към Него.

14.  И се разединяваха едва след като при тях идваше знанието – от завист помежду им. И ако нямаше предишно Слово от твоя Господ [за отлагане] до определен срок, щеше да е отсъдено между тях. А онези, на които бе оставено в наследство Писанието подир тях, с подозрение се съмняваха в него.

(Писанието е оставено в наследство на юдеите и християните.)

15.  За това зови и върви по правия път, както ти бе повелено! И не следвай страстите им, а кажи: “Повярвах в Писанията, които Аллах низпосла, и ми бе повелено да отсъждам справедливо между вас. Аллах е нашият Господ и вашият Господ. За нас са нашите дела, за вас – вашите дела. Няма [основания за] спор между нас и вас. Аллах всички ни ще събере и при Него е завръщането.”

16.  А онези, които спорят за Аллах, след като Му е било откликнато, спорът им е напразен пред техния Господ. Върху тях тегне гняв и за тях има сурово мъчение.

17.  Аллах е, Който низпосла Книгата с истината и справедливостта. И откъде да знаеш, може би скоро Часът ще настъпи.

18.  Искат да го ускорят онези, които не вярват в него. А онези, които вярват в него, се страхуват от него и знаят, че той ще се сбъдне. Но спорещите за Часа са в дълбока заблуда.

19.  Аллах е жалостив към Своите раби. Дава Той препитание на когото пожелае. Той е Всесилния, Всемогъщия.

20.  Който желае да жъне в отвъдния живот, на него ще увеличим жътвата му, а който желае да жъне в долния живот, ще му дадем от него, ала той не ще има дял в отвъдния.

21.  Нима имат съдружници, узаконяващи им в религията онова, което Аллах не им е позволил? И ако не бе словото за отсрочка, щеше да е отсъдено между тях. За угнетителите има болезнено мъчение.

22.  Ще видиш угнетителите да се ужасяват от онова, което са придобили, щом то ги сполети. А които вярват и вършат праведни дела, те ще бъдат в Градините на Рая. Ще имат каквото пожелаят при своя Господ. Това е великата благодат.

23.  С това Аллах благовества Своите раби, които вярват и вършат праведни дела. Кажи [о, Мухаммед]: “Не искам от вас отплата за това, а само любов към ближните.” А който стори добрина, ще му въздадем с по-добро за нея. Аллах е опрощаващ, признателен.

(Наред с изискването за любов към ближните знамението предписва да се възжелава доближаване единствено до Аллах.)

24.  Или казват: “Съчинил си е лъжа за Аллах.” Но ако Аллах пожелае, ще запечата сърцето ти и ще премахне Аллах лъжата, и ще възцари правдата със Своите Слова. Той знае съкровеното в сърцата.

(Онези, които не вярват, че Свещеният Коран е низпослан от Аллах Всевишния, смятат, че Пророка не говори истината. Но Аллах разяснява, че на Неговия Пратеник никак не подобава да измисля лъжи и че ако си позволи това, Той ще запечата сърцето му. В действителност на Пророка, мир нему, са низпослани знамения, които изявяват истината и доказват неговия авторитет.)

25.  Той е, Който приема покаянието от Своите раби и опрощава лошите дела, и знае какво вършите.

26.  И откликва Той на онези, които вярват и вършат праведни дела, и им надбавя от Своята щедрост. А за отричащите има сурово мъчение.

27.  И ако Аллах дадеше изобилно препитание за всички Свои раби, щяха да престъпват по земята, ала Той го спуска с мяра, както пожелае. За Своите раби Той е всесведущ, всезрящ.

28.  Той е, Който изсипва дъжда, след като се отчаят, и разпростира Своята милост. Той е Покровителя, Всеславния.

29.  И от Неговите знамения е сътворяването на небесата и на земята, и на тварите, които там е намножил. Той е способен да ги събере, ако пожелае.

30.  Каквато и беда да ви сполети, тя е заради онова, което сами сте извършили. А и много Той извинява.

31.  И не можете да Го възпрете на земята. И освен Аллах нямате нито покровител, нито закрилник.

32.  И от Неговите знамения са носещите се по морето кораби като планини.

33.  Ако Той пожелае, спира вятъра и тогава остават неподвижни на повърхността – в това има знамения за всеки многотърпелив, признателен ­

34.  или ги погубва Той заради онова, което [хората] са придобили. А и много Той извинява.

35.  За да знаят онези, които спорят за Нашите знамения, че не ще има за тях избавление.

36.  Каквото и да ви се даде, то е от насладата на долния живот. А онова, което е при Аллах, е най-доброто и вечното за онези, които вярват и на своя Господ се уповават,

37.  и за онези, които отбягват големите грехове и скверностите, и дори да се гневят, прощават;

38.  и за онези, които откликват на своя Господ и отслужват молитвата, и по делата се съвещават помежду си, и от онова, което сме им дарили за препитание, раздават;

(Това знамение доказва, че ислямската форма на управление се гради върху решенията на съвет, избиран сред мюсюлманите.)

39.  и които, ако ги сполети насилие, се бранят.

40.  Възмездието за злина е злина като нея. А който извинява и се помирява, неговата отплата е при Аллах. Не обича Той угнетителите.

41.  А който се брани, след като го угнетят, за такива няма вина.

42.  Вина имат само онези, които угнетяват хората и престъпват по земята без право. За тях има болезнено мъчение.

43.  А който търпи и прощава, това е от значимите дела.

44.  А когото Аллах остави в заблуда, той няма покровител след това. И ще видиш угнетителите, когато съзрат мъчението, да казват: “Няма ли път за връщане [към земята]?”

45.  И когато бъдат докарани [пред Огъня], ще ги видиш смирени от унижението, гледащи крадешком. А онези, които са вярвали, ще кажат: “Губещите са онези, които погубиха себе си и семействата си в Деня на възкресението.” Да! Угнетителите са в постоянно мъчение.

46.  Те нямат покровители, които да ги бранят, освен Аллах. А когото Аллах оставя в заблуда, няма за него спасение.

47.  Откликвайте на своя Господ, преди да е дошъл Денят, който Аллах не ще върне назад! Не ще има за вас убежище в този Ден и не ще има за вас отричане [на греховете].

48.  А ако се отвърнат – Ние не сме те изпратили за техен пазител. Твой дълг е само посланието. И щом дадем на човек да вкуси милост от Нас, той ликува с нея. А сполети ли ги злина заради онова, което сами са направили, тогава човекът става неблагодарник.

49.  На Аллах принадлежи царството на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае – дарява момичета на когото пожелае и дарява момчета на когото пожелае,

50.  или дарява момчета и момичета. И сторва безплоден когото пожелае. Той е всезнаещ, всемогъщ.

51.  С хората Аллах говори само чрез откровение или зад преграда, или като изпрати пратеник и му разкрива по Своя воля каквото пожелае. Той е всевишен, всемъдър.

(Божественото откровение може да се предаде чрез низпославане насън или чрез влагане в сърцето, както и посредством слова, изречени от Аллах Всевишния, без Той да се показва (така е постъпил с пророка Муса, мир нему). Джибрил е онзи, когото Аллах изпраща със Своето откровение.)

52.  Така и на теб [о, Мухаммед] разкрихме дух от Нашата повеля. А преди ти не знаеше нито какво е Книгата, нито вярата. Ала Ние го сторихме светлина, с която напътваме когото пожелаем от Нашите раби. Ти насочваш към правия път ­

53.  пътя на Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата и всичко на земята. Да! При Аллах се връщат делата.

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir