начална страница / Genel / 50. СУРА КАФ (КАФ)

50. СУРА КАФ (КАФ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска  с изключение на знамение 38, което е мединско. Съдържа 45 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Каф. Кълна се в славния Коран.

2.  Да, учудиха се, че им се е явил предупредител измежду тях. И казаха отричащите: “Това е чудно нещо.

3.  Нима след като умрем и станем на пръст [ще бъдем възкресени]? Такова завръщане е невероятно.”

4.  Знаем Ние какво земята отнема от тях и имаме съхраняваща Книга.

5.  Ала те взеха за лъжа истината, когато им се яви, и са в недоумение.

6.  Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без процепи?

7.  И земята разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове –­

8.  поука и напомняне за всеки покайващ се раб.

9.  И изсипваме от небето благословена вода, и сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва,

10.  и високи палми с гроздове, скупчени един връз друг –  ­

11.  препитание за рабите. И съживяваме с нея мъртва земя. Така ще бъде и възкресението.

12.  Преди тях смятаха, че е лъжа и народът на Нух, и обитателите на ар-Рас, и самудяните,

(Вж. 25: 38)

13.  и адитите, и Фараонът, и братята на Лут,

14.  и обитателите на Горичката, и народът на Туббаа. Всички смятаха за лъжци пратениците и се изпълни Моето обещание.

(Вж. 15: 78 и 44: 37)

15.  Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала се съмняват те в новото сътворяване.

16.  Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му].

17.  Отдясно и отляво до него стоят двама записващи ангели,

18.  не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него.

19.  И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което си избягвал.”

20.  И ще се протръби с Рога. “Това е Денят на обещанието!”

21.  И с всеки човек ще дойде водач и свидетел [от ангелите].

22.  [И ще му се каже:] “Ти нехаеше за това. Но снехме от теб булото и твоят поглед Днес е проницателен.”

23.  А съпътствалият го [ангел] ще каже: “Готово е това, което е у мен.”

(Аллах Всевишния ще каже:)

24.  “Хвърлете в Ада всеки упорстващ отрицател,

25.  възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се,

26.  който е приел за бог друг заедно с Аллах! Затова го хвърлете в суровото мъчение!”

27.  Съпътствалият го [сатана] ще каже: “Господи наш, не аз го накарах да престъпва, а сам той бе в дълбока заблуда.”

28.  Ще каже [Аллах]: “Не се карайте пред Мен! Аз ви предупреждавах.

29.  Не се променя Моето Слово. И не съм угнетител на рабите.”

30.  В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще каже: “Има ли още?”

31.  И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите.

32.  Това е, което ви бе обещано ­ за всеки покайващ се, спазващ [повелите],

33.  който и в уединение се бои от Всемилостивия, и идва със сърце, молещо за прошка.

34.  “Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!”

35.  Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.

36.  И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни от тях и обикаляха по земята! Но има ли избавление?

37.  Наистина в това се съдържа поука за всеки, който има сърце или надава слух като свидетел.

38.  Сътворихме Ние небесата и земята и всичко между тях за шест дена, без да Ни засегне умора.

(С това знамение се отхвърлят думите на юдеите: “Бог се оттегли за почивка в Съботата и поседна на земята.” Според някои тълкуватели под “шест дена” трябва да се разбират “шест периода”.)

39.  Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!

40.  И през нощта Го прославяй, и след поклоните!

41.  И вслушвай се в Деня, когато прогласяващият ще прогласи от близко място!

(Припомня се на хората да не забравят за зова на Исрафил, който ще протръби с Рога от небесата и ще протръби за Часа на равносметката.)

42.  В този Ден ще чуят Вика с истината. Това е Денят на възкресението.

(Оттук се разбира, че хората ще чуят и втората тръба на Исрафил, след което ще възкръснат и ще излязат от гробовете.)

43.  Ние отреждаме и живота, и смъртта, и при Нас е завръщането.

44.  В този Ден земята ще се разцепи над тях ­– забързани. Това е събиране, лесно за Нас.

45.  Най-добре Ние знаем какво изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение!

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir