начална страница / Genel / 36. СУРА ЙА СИН (ЙА СИН)

36. СУРА ЙА СИН (ЙА СИН)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамение 45, което е мединско. Съдържа 83 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Йа. Син.

2.  Кълна се в мъдрия Коран!

3.  [О, Мухаммед] ти наистина си от пратениците

4.  по правия път –

5.  низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,

6.  за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени, затова са нехайни.

7.  Сбъдна се словото за повечето от тях – те не са вярват,

8.  и сложихме на врата им окови, та [ръцете им] са [стегнати] до брадата, и са държани с вдигната глава.

9.  И сложихме пред тях ограда, и зад тях – ограда, и ги покрихме, та не виждат.

(Пътищата на вярата са затворени за тях, затова истината е недостъпна.)

10.  И е все едно дали ги предупреждаваш, или не ги предупреждаваш, те не вярват.

11.  Ти убеждаваш само онзи, който следва Напомнянето и се страхува от Всемилостивия и в уединение. Благовествай го за опрощение и щедра отплата!

12.  Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили отнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга.

(Съживяването на мъртвите се тълкува и като извеждане на невежите към правия път, и като обръщане на съдружаващите от многобожието към истинската вяра.)

13.  И им дай пример с жителите на селището, при което дойдоха пратениците!

14.  Изпратихме им двама, а те ги взеха за лъжци. Тогава ги подкрепихме с трети и казаха: “Наистина сме изпратени при вас.”

15.  Казаха: “Вие сте само хора като нас. Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”

16.  Казаха [пратениците]: “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени при вас.

17. Наш дълг е само ясно да оповестим.”

18.  Казаха: “Предчувстваме злочестие от вас. Ако не престанете, ще ви пребием с камъни и ще ви сполети от нас болезнено мъчение.”

19.  Казаха: “Злочестието ви е от самите вас. Нима да ви се напомня [е злочестие]? Вие сте престъпващи хора.”

20.  И дойде мъж от другия край на града ­ устремен. Каза: “О, народе мой, последвайте пратениците!

21.  Последвайте онези, които не търсят отплата от вас и са на правия път!

22.  И защо да не служа на Онзи, Който ме е сътворил и при Когото ще бъдете върнати?

23.  Нима ще приема други богове, а не Него? Ако Всемилостивия поиска да ме сполети беда, тяхното застъпничество не ще ме избави от нищо и не ще ме спасят.

24.  Тогава ще съм в явна заблуда.

25.  Аз повярвах във вашия Господ [о, пратеници], чуйте ме!”

(След тези думи хората, пред които проповядвал, го убили с камъни и, умирайки, той чул цитираните по-долу слова.)

26.  Казано му бе: “Влез в Рая!” Каза: “Ах, да знаеше моят народ

27.  как ме опрости моят Господ и ме стори да съм от удостоените!”

28.  И не изпратихме срещу народа му след него войнство от небето. Нямаше [нужда] да изпратим.

29.  Бе само един Вик, и ето ги – изпепелени!

30.  О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да се подиграят с него.

31.  Не виждат ли колко поколения преди тях погубихме? Те не ще се завърнат при тях.

32.  А всички при Нас ще бъдат доведени.

33.  И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме и изваждаме от нея зърно, от което ядат.

34.  И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме там да бликнат извори,

35.  за да ядат от техните плодове и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат признателни?

36.  Всечист е Онзи, Който сътвори  по двойки всичко от онова, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!

37.  И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня, и ето ги – в мрак!

38.  И слънцето е устремено към своето местопребиваване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

39.  И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка.

40.  Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.

41.  И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] в натоварения Кораб.

42.  И създадохме за тях негови подобия, на които се возят.

43.  И ако пожелаем, ще ги издавим и нито ще имат избавител, нито ще бъдат спасени,

44.  освен по милост от Нас и за временна наслада.

45.  И когато им се каже: “Бойте се от онова, което е било преди вас, и от онова, което ще бъде след вас [в Съдния ден], за да бъдете помилвани!”,

46.  и всякога, щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те се отдръпват.

47.  И когато им се каже: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, отричащите казват на вярващите: “Нима да храним онзи, когото, ако Аллах пожелае, би го нахранил? Вие сте в явна заблуда.”

48.  И казват: “Кога ще е това обещание, ако говорите истината?”

49.  Очаква ги само един Вик, който ще ги сграбчи, както спорят.

50.  И не ще съумеят нито да се разпоредят, нито при семействата си да се завърнат.

51.  И ще се протръби с Рога, и ето ги – от гробовете към своя Господ се втурват!

52.  Ще кажат: “О, горко ни! Кой ни възкреси от нашите гробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратениците говореха истината.”

53.  Ще е само един Вик, и ето ги – всички при Нас доведени!

54.  Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.

55.  Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади.

56.  Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли.

57.  Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят.

58.  [И ще им се каже:] “Мир!” ­ Слово от милосърдния Господ.

59.  Отделете се Днес, о, престъпници!

60.  Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг.

61.  А на Мен да служите! Това е правият път.

62.  Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели?

63.  Това е Адът, който ви бе обещан.

64.  Горете Днес в него, защото сте отричали!

65.  Днес ще запечатаме устата им и ще Ни говорят ръцете им, и ще свидетелстват краката им какво са придобили.

66.  И ако пожелаехме, щяхме да ги ослепим и щяха да се блъскат по пътя. Как тогава биха виждали?

67.  И ако пожелаехме, на място щяхме да променим вида им и нямаше да могат нито да вървят напред, нито да се връщат.

68.  И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа. Нима не проумяват?

69.  [Мухаммед] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран,

70.  за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо отричащите.

71.  Нима не виждат, че измежду онова, което Ръцете Ни сториха, сътворихме за тях добитък, а те го владеят?

72.  И им го подчинихме – от него са ездитните им животни и от него ядат.

73.  И от него имат други облаги, и за пиене. Не ще ли бъдат признателни?

74.  А вместо Аллах приеха други богове, за да им се помогне.

75.  Не могат те да им помогнат и срещу тях ще бъдат войнство, което ще бъде доведено [в Съдния ден].

76.  И да не те наскърбяват словата им! Най-добре Ние знаем какво спотайват и какво разкриват.

77.  Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица сперма? А ето го –­ явен противник!

78.  И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”

79.  Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги изгради първия път. Той знае всичко как се сътворява.

80.  Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво, и ето ви – от него палите!”

81.  А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.

82.  Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.

83.  Всечист е Онзи, в Чиято Ръка е всяко царство и при Когото ще бъдете върнати!

About mustafa

Проверете Също

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови

Мюсюлманските родители поискаха премахване на свинското месо във всички училищни столови в Монреал и предградията …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir