22. СУРА АЛ-ХАДЖ (ПОКЛОНЕНИЕТО ХАДЖ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска с изключение на знамения 11, 19, 20, 21, 22, 23 и 24, които са мекански. Съдържа 78 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, хора, бойте се от своя Господ! Сътресението в Часа е нещо ужасно.

2.  В Деня, когато ще го видите, всяка кърмачка ще забрави своето кърмаче и всяка бременна ще роди преждевременно, и ще видиш хората пияни. Но не са пияни те, ала мъчението на Аллах е сурово.

3.  Някои от хората спорят за Аллах, без да имат знание, и следват всеки непокорен сатана,

4.  за когото е писано – всеки, който се сближи с него, той ще го заблуди и ще го поведе към мъчението на Огъня.

5.  О, хора, ако се съмнявате във възкресението, Ние ви сътворихме от пръст, после от частица сперма, после от съсирек, после от късче, сякаш надъвкано месо – оформено и неоформено, за да ви изявим [Нашата сила]. И оставяме в утробите когото пожелаем за определен срок, после ви изваждаме като деца, после [ви отглеждаме], за да стигнете своята зрелост. И някой от вас умира, а някой от вас бива доведен до най-окаяната възраст, и тогава не знае нищо, след като е знаел. И виждаш земята безжизнена, но когато изсипваме вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва, и отглежда всякакъв прелестен вид.

(„Съсирек” на арабски означава и „нещо, което се закачва”. В хадис, предаден от Абдуллах ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, Пратеника на Аллах, мир нему, казва: “Наистина сътворението на всеки един от вас се съсредоточава в утробата на майка му за четирийсет дни под формата на капка семенна течност, после се превръща в нещо, което се закачва за четирийсет дни, после – в късче сдъвкано месо, отново за четирийсет дни, после бива изпратен ангелът, който вдъхва у него живот…”)

6.  Това е, защото Аллах е Правдата и Той съживява мъртвите, и Той за всяко нещо има сила.

(Мъртвите ще бъдат съживени от Аллах Всевишния, както Той съживява с водата мъртвата земя.)

7.  И защото Часът непременно ще настъпи. Няма съмнение в това. И ще възкреси Аллах онези, които са в гробовете.

8.  А някои хора спорят за Аллах, без да имат нито знание, нито напътствие, нито разясняващо писание,

9.  извръщайки се надменно, за да отклонят от пътя на Аллах. За тях в долния живот има позор и ще ги накараме да вкусят мъчението на Огъня в Деня на възкресението.

10.  То е заради онова, което с ръцете си преди си сторил. Аллах не угнетява рабите.

11.  Някой от хората служи на Аллах с колебание. Ако му се случи добро, той се успокоява с него, а щом го сполети изпитание, преобръща се. Изгубил е и долния живот, и отвъдния. Това е явната загуба.

12.  Зове той не Аллах, а онова, което нито му вреди, нито му е от полза. Това е дълбоката заблуда.

13.  Зове той онзи, чиято вреда е по-близо от неговата полза. Колко лош е за ближен и колко лош е за приятел!

14.  Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, под които реки текат. Аллах прави, каквото пожелае.

15.  Който допусне, че [Мухаммед] не ще го подкрепи Аллах и в долния живот, и в отвъдния, нека провеси въже от тавана, после нека прекъсне живота си и да види дали неговото коварство ще премахне онова, което го разгневява.

16.  Така го низпослахме Ние ­– ясни знамения. Аллах напътва когото пожелае.

17.  Между вярващите и юдеите, и сабеите, и християните, и магите, и съдружаващите наистина Аллах ще отсъди в Деня на възкресението. Аллах на всяко нещо е свидетел.

18.  Не виждаш ли ти, че на Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всичко на земята, и слънцето, и луната, и звездите, и планините, и дърветата, и животните, и мнозина от хората? А мнозина заслужават мъчението. Когото Аллах унизи, никой не ще го уважи. Аллах прави каквото пожелае.

(Вж. тълкуването към 17: 34)

19.  Тези са двама противници, които спорят за своя Господ. За отричащите ще бъде скроена дреха от огън и върху главите им ще бъде изливана вряща вода.

20.  Ще се разтопяват с нея и вътрешностите, и кожата им.

21.  За тях ще има боздугани от желязо.

22.  Всякога, щом поискат да излязат оттам заради страданието, ще бъдат връщани обратно: “Вкусете мъчението на Огъня!”

23.  Аллах ще въведе онези, които вярват и вършат праведни дела, в Градините, под които реки текат. Ще носят там украшения –­ гривни от злато и бисери, и одеждата им там ще е коприна.

24.  Те бяха водени към благото слово и бяха водени към пътя на Всеславния.

25.  Онези, които отричаха и възпират от пътя на Аллах и от Свещената джамия, която Ние отредихме за хората – все едно обитатели или пришълци, – и искащия там безбожие чрез гнет – тези Ние ще накараме да вкусят болезнено мъчение.

26.  И посочихме на Ибрахим мястото за Дома [ал-Кааба]: “Не съдружавай нищо с Мен и почисти Моя Дом за онези, които правят обход и се възправят [в молитва], и се коленопрекланят, и падат ничком в суджуд!

27.  И зови хората за поклонението хадж! Ще идват при теб и пеш, и върху изнемощели камили. И ще идват от всякакви далечни пътища,

28.  за да придобият облаги за себе си [и в долния живот, и в отвъдния] и в определени дни да споменават името на Аллах при жертвоприношение на добитък, който Той им е дал. Яжте от него и хранете бедняка клетник!

29.  После да премахнат нечистотията си и да изпълнят своите обети, и да обхождат древния Дом!

(Предписва се, освен обичайната телесна хигиена, да се подрежат ноктите и да се остриже косата, което е забранено в състояние на свещенодействие (ихрам). Едно от задълженията при поклонението хадж е да се направят седем обхода около древния Дом – храма ал-Кааба.)

30.  Така е! Който зачита светините на Аллах, това е най-доброто за него при неговия Господ. Разрешен е за вас добитъкът освен онова, което ви бе прочетено. И избягвайте скверността на идолите, и избягвайте лъжливото слово!

31.  Бъдете правоверни към Аллах и не съдружавайте с Него! А който съдружава с Аллах, е като паднал от небето и птиците го грабват или вятърът го отвява на далечно място.

32.  Така е! А който зачита обредите на Аллах, това е от набожността на сърцата.

33.  От тях [животните] имате облага до определен срок. Накрая мястото [за жертвоприношението] им е при древния Дом.

34.  И за всяка общност отредихме жертвоприношение, за да споменават името на Аллах над животно от добитъка, който Той им е дал. Вашият Бог е единственият Бог. Затова единствено на Него се отдайте! И благовествай смирените,

35.  които, щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат, и търпеливите пред онова, което ги е сполетяло, и отслужващите молитвата, и раздаващите от препитанието, което сме им дали.

36.  И сторихме за вас от обредите на Аллах да бъде едрият жертвен добитък. В него има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато [животните] са изправени [за колитба]! И когато рухнат по хълбок, яжте и хранете и доволстващия, и просяка! Така сме ви ги подчинили, за да сте признателни.

37.  Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата набожност ще стигне до Него. Така Той ви ги е подчинил, за да възвеличавате Аллах, че ви е напътил. И възрадвай добротворстващите!

38.  Аллах закриля вярващите. Аллах не обича никой изменник, неблагодарник.

39.  На онези, срещу които е обявена война, им се позволи [да воюват], защото бяха угнетени – Аллах има сила да им помогне, ­

40.  онези, които бяха прокудени от техните домове несправедливо, само защото казват: “Аллах е нашият Господ!” И ако Аллах не отблъскваше едни хора чрез други, щяха да бъдат разрушени и манастирите, и църквите, и синагогите, и джамиите, където името на Аллах се споменава много. Аллах ще подкрепи онези, които Го подкрепят. Аллах е всесилен, всемогъщ.

41.  Онези, които, ако ги утвърдим на земята, отслужват молитвата и дават милостинята закат, и повеляват одобряваното, и възбраняват отхвърленото… При Аллах е завършекът на делата.

42.  И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммед], то и преди тях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],

43.  и народът на Ибрахим, и народът на Лут,

44.  и жителите на Мадян. И Муса бе взет за лъжец. Дадох Аз отсрочка на отричащите, после ги сграбчих. И колко тежко бе Моето отхвърляне!

45.  И колко селища погубихме, когато угнетяваха – и ето ги с рухнали покриви!, – и колко запустели кладенци, и високи дворци!

46.  Не ходеха ли по земята, със сърцата си да проумеят, или с ушите си да чуят? Не очите са слепи, а сърцата в гърдите са слепи.

47.  И искат от теб [о, Мухаммед] да ускориш мъчението, но Аллах никога не нарушава Своето обещание. Един ден при твоя Господ е като хиляда години от онези, които вие броите.

48.  И на колко селища, когато угнетяваха, Аз дадох отсрочка, после ги сграбчих! Завръщането е при Мен.

49.  Кажи: “О, хора, за вас съм само явен предупредител!”

50.  Които вярват и вършат праведни дела, за тях има опрощение и щедро препитание.

51.  А които се стараят да обезсилят Нашите знамения, тези са обречените на Ада.

52.  И не изпратихме преди теб нито пратеник, нито пророк, без да се намеси сатаната в тяхното желание, когато възжелаеха. Но Аллах премахва намесата на сатаната. После Аллах утвърждава Своите знамения ­ Аллах е всезнаещ, всемъдър,

53.  за да превърне Той намесата на сатаната в изпитание за онези, в чиито сърца има болест, и за онези, чиито сърца са корави – угнетителите са в дълбок раздор, –

54.  и за да узнаят дарените със знанието, че този [Коран] е истината от твоя Господ, и да вярват в него, и сърцата им да се смирят пред него. Аллах напътва вярващите към правия път.

55.  Онези, които отричаха, не престават да се съмняват в него, докато внезапно дойде при тях Часът или дойде мъчение в  безплоден Ден.

56.  Властта в този Ден принадлежи на Аллах. Той ще отсъди между тях. А онези, които са вярвали и вършели праведни дела, те ще са в Градините на блаженството.

57.  А онези, които са отричали и са взимали за лъжа Нашите знамения, за тях ще има унизително мъчение.

58.  А на онези, които са се преселили в името на Аллах, после са били убити или починали, Аллах непременно ще им даде хубаво препитание. Аллах е Най-добрия от даряващите препитание.

59.  Ще ги въведе Той в място, което ще им хареса. Аллах е всезнаещ, всеблаг.

60.  Така е! А който накаже със същото, с каквото е бил наказан, после отново бъде потиснат, Аллах непременно ще го подкрепи. Аллах е извиняващ, опрощаващ.

61.  Така е, защото Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта. Аллах е всечуващ, всезрящ.

(Вж. тълкуването към 3: 27)

62.  Така е, защото Аллах е Правдата, а онова, което зоват вместо Него, е лъжата. Аллах е Всевишния, Всевеликия.

63.  Не виждаш ли, че Аллах изсипва вода от небето и тогава земята се раззеленява? Аллах е всепроникващ, всесведущ.

64.  Негово е всичко на небесата и всичко на земята. Аллах е Всебогатия, Всеславния.

65.  Не виждаш ли, че Аллах подчинява за вас всичко на земята, и корабите, плаващи в морето по Неговата воля, и Той държи небето да не падне върху земята, освен с Неговото позволение. Аллах към хората е състрадателен, милосърден.

66.  Той е, Който ви дава живот, после ви го отнема, после ще ви съживи. Човекът наистина е неблагодарник.

67.  За всички общности сторихме обреди, които да изпълняват. И да не се препират с теб за това! И призовавай към своя Господ! Ти си на правия път.

68.  А ако заспорят с теб, кажи: “Аллах най-добре знае вашите дела.”

69.  Аллах ще отсъди между вас в Деня на възкресението за онова, по което сте били в разногласие.

70.  Нима не знаеш, че Аллах знае всичко на небето и на земята? Всичко това е в Книга. За Аллах то е лесно.

(В това знамение се споменава Книгата на съдбите  – “Съхраненият скрижал” (ал-лаух ал-махфуз).)

71.  И вместо на Аллах те служат на онова, на което Той не е дал довод, и на онова, за което нямат знание. За угнетителите няма избавител.

72.  И когато им бъдат четени ясните Ни знамения, разпознаваш отрицанието по лицата на онези, които отричат. Едва не се нахвърлят срещу онези, които им четат Нашите знамения. Кажи [о, Мухаммед]: “Да ви известя ли за по-лошо от това? – Огъня!” Аллах го обеща на онези, които отричаха. Колко лоша е тази участ!

73.  О, хора, пример ви се дава, чуйте го! Онези, които зовете вместо Аллах, не могат да сътворят и муха, дори да се обединят за това. И мухата да им грабне нещо, не могат да си го възвърнат. Слаб е както молителят, така и моленият.

74.  Не оценяват те Аллах с истинското Му величие. Аллах е всесилен, всемогъщ.

75.  Аллах избира пратеници и сред ангелите, и сред хората. Аллах е всечуващ, всезрящ.

76.  Знае Той какво е било преди тях и какво ще бъде след тях. При Аллах ще бъдат върнати делата.

77.  О, вие, които вярвате, коленопрекланяйте се и падайте ничком в суджуд, и служете на своя Господ, и вършете добро, за да сполучите!

78.       И се борете в името на Аллах с подобаваща Нему борба! Предпочете ви Той и не ви наложи притеснение в религията. [Това е] изповеданието на праотеца ви Ибрахим. Назова ви Той отдадени –  и [в Писанията] преди, и в този [Коран], за да бъде Пратеника свидетел за вас, и вие да бъдете свидетели за хората. Затова отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат, и се придържайте твърдо към Аллах! Той е вашият Покровител. Колко прекрасен Покровител е, колко прекрасен Закрилник е Той!

относно Mustafa

Проверете Също

АЗ СЪМ МЮСЮЛМАНИН

АЗ СЪМ МЮСЮЛМАНИН

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir