25. СУРА АЛ-ФУРКАН (РАЗГРАНИЧАВАНЕТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714
Меканска с изключение на знамения 68, 69 и 70, които са медински. Съдържа 77 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете – ­

(“Разграничаването” е едно от имената на Корана, тъй като разграничава доброто от злото, истината – от лъжата.)

2.  Онзи, Комуто принадлежи властта над небесата и над земята. И не се е сдобивал със син, и няма съдружник във властта, и е сътворил всяко нещо, и го е премерил с точна мяра.

3.  А вместо Него [отричащите] приеха божества, които нищо не творят, а те са сътворени, и не могат нито да им навредят, нито да им помогнат, и не владеят нито смърт, нито живот, нито възкресение.

4.  И казват онези, които отричат: “Това е само лъжа, която той си е съчинил. И са му помогнали за нея други хора.” Така угнетяват и мамят.

5.  И казват: “Легенди на предците! Накарал е да му ги препишат и му се диктуват сутрин и вечер.”

6.  Кажи [о, Мухаммед]: “Низпосла го Онзи, Който знае неведомото и на небесата, и на земята. Той е опрощаващ, милосърден.”

7.  И казват: “Що за пратеник е този? Яде храна и ходи по пазарите. Защо не му бе пратен ангел, за да бъде с него предупредител?

8.  Или не му бъде спуснато съкровище, или не му се даде градина, от която да яде?” И казват угнетителите: “Вие следвате само един омагьосан човек.”

9.  Погледни как скалъпват за теб притчите и така се заблуждават, и не могат да намерят пътя.

10.  Благословен е Онзи, Който ако пожелае, ти отрежда по-доброто от това – Градините, под които реки текат, и дворци ти отрежда.

11.  Но те взимат за лъжа Часа, а Ние приготвихме пламъци за онези, които взимат за лъжа Часа.

12.  И когато те ги зърнат отдалеч, ще доловят тяхната ярост и вой.

13.  И когато бъдат хвърлени там на  тясно място – завързани, ще зоват за гибел.

14.  [И ще им се каже]: “Не зовете Днес за една гибел, а за много гибел!”

15.  Кажи [о, Мухаммед]: “Това ли е по-доброто, или Градината на вечността, обещана за богобоязливите? Тя ще бъде въздаяние за тях и място за пребивание.”

16.  Там ще векуват и ще имат, каквото пожелаят. Това е обещание, измолено от твоя Господ.

17.  В Деня, когато Той насъбере тях и онова, на което служат вместо на Аллах, ще каже: “Вие ли заблудихте тези Мои раби, или сами се заблудиха по пътя?”

(Изразът “…онова, на което служат вместо на Аллах” има различни тълкувания: пратеници, почитани като богове, например Иса, Узайр, мир на тях, духове или идоли.)

18.  Ще кажат: “Всечист си Ти! Не ни подобава да приемаме други покровители освен Теб. Ала Ти им даде, на тях и на бащите им, да се понасладят, докато забравиха споменаването и станаха хора погубени.”

19.  Изобличиха ви в лъжа за онова, което казвате [о, съдружаващи] и не можете нито да се защитите, нито да се спасите. И който от вас угнетява, ще го накараме да вкуси голямо мъчение.

20.  И преди теб изпращахме само пратеници, които ядат храна и ходят по пазарите. И сторихме едни от вас да бъдат изпитание за други. Ще изтърпите ли? Твоят Господ е всезрящ.

21.  И казват онези, които не се надяват да Ни срещнат: “Защо не ни бяха пратени ангели, или не видим своя Господ?” Възгордяват се и прекаляват в дързостта си.

22.  В Деня, когато те ще видят ангелите, не ще има в този Ден благовестие за престъпниците и [ангелите] ще кажат: “Възбранена преграда!”

23.  И ще преценим всяко дело, което те са извършили, и ще го превърнем в разпиляна прах.

24.  Обитателите на Рая в този Ден ще имат най-добрата обител и най-хубавото място за отдих.

25.  В Деня, когато ще се разцепи небето с облаците и ще бъдат изпратени ангелите,

26.  истинската власт в този Ден ще принадлежи на Всемилостивия. Ще бъде тежък Ден за отричащите.

27.  В Деня, когато угнетителят ще хапе ръцете си, казвайки: “Ах, да бях поел път с Пратеника!

28.  Ах, горко ми, да не бях взимал такъв за приятел!

29.  Той ме отклони от споменаването, след като бе дошло при мен. Сатаната за човека е предател.”

30.  И каза Пратеника: “О, Господи, моят народ пренебрегва този Коран.”

31.  И така на всеки пророк сторихме враг от престъпниците. Достатъчен е твоят Господ за водител и закрилник.

32.  И казаха онези, които отричаха: “Защо Коранът не му бе низпослан наведнъж?” Така е, за да укрепим с него твоето сърце. И го четохме отмерено.

33.  И не ще дойдат при теб с пример, без да сме ти донесли истината [за него] и още по-добро тълкуване.

34.  Тези, които бъдат подкарани към Ада по очи, ще са на най-лошото място и на най-заблудения път.

35.  Вече дадохме на Муса Писанието и за негов помощник определихме брат му Харун.

36.  И казахме: “Отидете двамата при народа, който взе за лъжа Нашите знамения!” И го унищожихме напълно.

37.  И народа на Нух издавихме, когато взе за лъжа пратениците, и го сторихме да бъде знамение за хората. И приготвихме болезнено мъчение за потисниците .

38.  И адитите, и самудяните, и обитателите на ар-Рас, и много поколения между тях.

(Адитите са племето на Худ, мир нему, самудяните са племето на Салих, мир нему. За ар-Рас има различни тълкувания, но то се свързва с племето на Шуайб, мир нему, за което в Корана се съобщава, че е унищожено заради неговите деяния. Подобна съдба е сполетяла и други народи.)

39.  И на всеки от тях давахме примери, и всички напълно погубихме.

40.  И минават [отричащите] край селището, над което бе изсипан бедственият дъжд. Нима не го виждат? Да, ала те не се страхуват от възкресението.

(Тук става дума за унищоженото селище на Лут.)

41.  И щом те видят, взимат те само на присмех: “Този ли е, когото Аллах е проводил за пратеник?

42.  Той щеше да ни отклони от божествата ни, ако не постоянствахме за тях.” А когато видят мъчението, ще узнаят кой е най-заблуден за пътя.

43.  Не виждаш ли онзи, който приема страстта си за божество? Нима над него си блюстител?

44.  Или смяташ, че повечето от тях чуват или проумяват? Те са като добитъка, дори са още по-заблудени.

45.  Не виждаш ли как твоят Господ разпростира сянката? А ако пожелаеше, Той би я сторил неподвижна. После сторваме слънцето да бъде неин водител.

46.  После малко по малко я скъсяваме.

47. Той е, Който стори за вас нощта да е одеяние, и съня да е за отдих, и стори деня да е за препитание.

48.  Той е, Който праща ветровете като благовестители преди Своята милост. И изсипваме чиста вода от небето,

49.  за да съживим с нея мъртвата земя и да пият сътворените от Нас многобройни хора и добитък.

50.  И я пръскаме между тях, за да се поучат. Ала повечето хора се противят само от неблагодарност.

51.  И ако желаехме, щяхме да изпратим във всяко селище предупредител.

52.  И не се покорявай на отричащите, и чрез него [–Корана] води срещу тях велика борба!

53.  Той е, Който разпусна двете морета, едното ­– сладко, утоляващо жаждата, а другото – солено, горчиво. И стори между тях граница и възбранена преграда.

54.  Той е, Който сътвори човека от вода и му отреди кръвно и брачно родство. Твоят Господ е всемогъщ.

55.  И вместо на Аллах служат на онова, което нито им помага, нито им вреди. Неверникът е помощник [на сатаната] срещу своя Господ.

56.  Ние те изпратихме [о, Мухаммед] само като благовестител и предупредител.

57.  Кажи: “Не търся от вас друга отплата за това освен желанието на някого да поеме пътя към своя Господ.”

58.  И се уповавай на Вечноживия, Който не умира, и Го прославяй с възхвала! Достатъчно е всесведущ Той за греховете на Своите раби –

59.  Онзи, Който сътвори небесата и земята, и всичко помежду им в шест дни, после се възправи на Трона. Всемилостивия – питай за Него знаещите!

60.  И когато им се каже: “Поклонете се доземи в суджуд пред Всемилостивия!”, казват: “А какво е Всемилостивия? Нима ще се поклоним на онова, за което ни повеляваш ти?” И това им надбавя омраза.

61.  Благословен е Онзи, Който стори съзвездия на небето и стори там светило и сияйна луна!

62.  Той е, Който стори нощта и денят да се следват за желаещия да се поучи или желаещия да е признателен.

63.  Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!” [и отминават];

64.  и които прекарват нощта, като се покланят доземи в суджуд и се възправят пред своя Господ;

65.  и които казват: “Господи, отклони от нас мъчението на Ада! Неотменимо е неговото мъчение.”

66.  И колко лош е той за обиталище и пребиваване!

67.  И които ако харчат, нито прахосват, нито скъперничат, а са по средата на това.

68.  И които не зоват друг бог заедно с Аллах, и не отнемат живот – Аллах е възбранил това освен по право, – и не прелюбодействат. А който върши това, ще срещне възмездие.

69.  В Деня на възкресението ще бъде удвоено за него мъчението, в което унизен ще пребивава вечно,

70.  освен онзи, който се е покаял и повярвал, и вършил праведни дела. На такива Аллах ще подмени злините с добрини. Аллах е опрощаващ, милосърден.

71.  А който се е покаял и вършил праведни дела, той се връща към Аллах с прието покаяние.

72.  И които не свидетелстват с измама, и ако минат край празнословие, отминават достойно;

73.  и които, ако им се напомнят знаменията на техния Господ, не остават пред тях глухи и слепи;

74.  и които казват: “Господи наш, дари ни със съпруги и потомци – радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите!”–

75.  на тези ще се въздаде най-издигнатото място в Рая, защото са търпели, и там ще бъдат посрещнати с поздрав и мир.

76.  В него ще векуват. И колко прекрасно е то за обиталище и пребиваване!

77.       Кажи: “Не би ви обърнал внимание моят Господ, освен ако сте го призовавали. Но вие взимахте това за лъжа [о, отричащи] и мъчението е неизбежно.”

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir