31. СУРА ЛУКМАН (ЛУКМАН)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамения 27, 28 и 29, които са медински. Съдържа 34 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим.

2.  Тези са знаменията на мъдрата Книга –

3.  напътствие и милост за добротворстващите,

4.  които отслужват молитвата и дават милостинята закат, и за отвъдния живот са убедени.

5.  Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.

6.  А сред хората някой купува слова за забавление,  за да отклонява в неведение от пътя на Аллах и да го взимат на присмех. За тези има унизително мъчение.

(Според преданието това знамение е низпослано по повод мъж на име Надр ибн Харис, който купувал и донасял книги с персийски разкази, и се обръщал към меканците с думите: “Мухаммед ви разказва историята за адитите и самудяните, а аз ще ви чета предания за гърците и персите.” Като забавлявал съдружаващите, той се стремял да отклони хората от слушането на Свещения Коран.)

7.  И когато Нашите знамения му биват четени, той се отвръща високомерно, сякаш не ги чува, сякаш е оглушал. Възвести го за болезнено мъчение!

8.  За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството,

9.  там ще векуват – правдиво обещание от Аллах. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

10.  Сътвори Той небесата без видима за вас опора и положи върху земята непоклатими планини, за да не се люлее с вас, и пръсна по нея всякакви животни. И изсипваме вода от небето, и караме с нея да пониква всякакъв полезен вид.

11.  Това е творението на Аллах. Покажете Ми какво са сътворили другите освен Него! Да, угнетителите са в явна заблуда.

12.  И дадохме на Лукман мъдростта: “Бъди признателен на Аллах! Който е признателен, за себе си е признателен. А който е неблагодарен ­– Аллах е над всяка нужда, всеславен.”

13.  И каза Лукман на сина си, поучавайки го: “О, синко мой, не съдружавай с Аллах! Съдружаването е огромен гнет.”

14.  И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си… Носи го майка му в слабост връз слабост и го отбива за две години. Бъди признателен на Мен и на родителите си! Завръщането е при Мен.

15.  А ако те принуждават да съдружаваш с Мен онова, за което нямаш знание, не им се покорявай! И бъди добър с тях в долния живот, и следвай пътя на онзи, който се е насочил към Мен! После вашето завръщане е към Мен и ще ви известя какво сте вършили.

16.  “О, синко мой, всяко твое дело, дори и да е с тежест на синапено зърно, и то да е в скала, или да е на небесата, или на земята, Аллах ще го покаже. Аллах е всепроникващ, всесведущ.

17.  О, синко мой, отслужвай молитвата и повелявай одобряваното, и възбранявай отхвърленото, и бъди търпелив към онова, което те сполети! Това е от решителните дела.

18.  И не криви лице пред хората, и не върви по земята с високомерие! Аллах не обича никой горделивец, самохвалец.

19.  И бъди умерен в своята походка, и снижавай своя глас! Най-противният от гласовете е магарешкият глас.”

20.  Не виждате ли, че Аллах подчинява за вас всичко на небесата и всичко на земята, и щедро ви дава Своята благодат – и явна, и скрита? А някои от хората спорят за Аллах, без да имат нито знание, нито напътствие, нито просветляващо писание.

21.  И когато им се каже: “Следвайте онова, което Аллах е низпослал!”, казват: “Не, ще следваме онова, с което заварихме предците си.” Ала нима и ако сатаната ги е зовял към мъчението на Пламъците?

22.  А който се отдава на Аллах и добротворства, той се държи за най-здравата връзка. При Аллах е завръщането на делата.

23.  А който отрича, да не те наскърбява отричането му! Към Нас е тяхното завръщане и ще им известим какво са вършили. Аллах знае съкровеното в сърцата.

24.  Даваме им да се насладят малко, после ще ги подкараме към тежко мъчение.

25.  И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, непременно ще рекат: “Аллах!” Кажи: “Слава на Аллах!” Ала повечето от тях не съзнават.

26.  На Аллах е всичко на небесата и на земята. Аллах е Всебогатия, Всеславния.

27.  И ако всички дървета на земята станат калеми, и в морето придойдат още седем морета [мастило], няма да се изчерпат Словата на Аллах. Аллах е всемогъщ, всемъдър.

28.  Вашето сътворяване и вашето възкресяване е само като на една душа. Аллах е всечуващ, всезрящ.

29.  Нима не виждаш, че Аллах въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и подчинява слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок, и че за вашите дела Аллах е всесведущ?

30.  Така е, защото Аллах е Правдата и защото всичко, което зоват вместо Него, е лъжа, и защото Аллах е Всевишния, Всевеликия.

31.  Нима не виждаш, че корабите плават по морето с милостта на Аллах, за да ви покаже Той от Своите знамения? В това има знамения за всеки многотърпелив, признателен.

32.  И щом ги покрият вълни като сенчести планини, те зоват Аллах, предани Нему в религията. А щом Той ги спаси на сушата, някои от тях са въздържани. Отхвърля Нашите знамения не друг, а всеки изменник, неблагодарник.

33.  О, хора, бойте се от своя Господ и се страхувайте от Деня, в който нито на родителя ще се въздаде нещо заради детето му, нито на детето ще се въздаде заради родителя му! Обещанието на Аллах е правда. И никога да не ви подмами долният живот, и никога най-измамният да не ви измами за Аллах!

34.  Единствено при Аллах е знанието за Часа. Той изсипва дъжда и знае какво има в утробите. И никой не знае какво ще придобие утре, и никой не знае къде ще умре. Аллах е всезнаещ, всесведущ.

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir