32. СУРА АС-САДЖДА (ПОКЛОНЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамения от 16 до 20, които са медински. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Мим.

2.  Низпославането на Книгата – няма съмнение в нея – е от Господа на световете.

3.  А [отричащите] казват: “Той я е съчинил!” Не, тя е правдата от твоя Господ, за да предупредиш народ, при който дотогава не е идвал друг предупредител, та да бъдат напътени.

4.  Аллах е, Който сътвори небесата и земята, и всичко между тях за шест дена. После се възправи Той на Трона. Нямате освен Него друг покровител, нито застъпник. Не ще ли се поучите?

5.  Той управлява делата от небето до земята, после те се въздигат при Него в един Ден, колкото хиляда години, според вашето броене.

6.  Той е Знаещия и скритото, и явното, Всемогъщия, Милосърдния,

7.  Който сътвори със съвършенство всяко нещо и начена сътворяването на човека от глина.

8.  После Той сътвори потомството му от капка нищожна вода.

9.  После го осъразмери и му вдъхна от Своя дух. И стори за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!

10.  И казаха: “Нима след като изчезнем в земята, наистина ще бъдем сътворени отново?” Да, срещата със своя Господ те отричат.

11.  Кажи: “Ще ви прибере душите Ангелът на смъртта, комуто сте възложени. После при своя Господ ще бъдете върнати.”

12.  Ако видиш как престъпниците свеждат глави пред своя Господ: “Господи наш, видяхме и чухме! Върни ни, за да сторим праведни дела! Ние вече сме убедени.”

13.  Ако пожелаехме, щяхме да дадем на всекиго неговото напътствие. Но ще се потвърди Словото Ми – ще напълня Ада с джинове и хора заедно.

14.  “Вкусете, защото забравихте срещата в този ваш Ден! Забравяме ви и Ние. Вкусете вечното мъчение заради онова, което сте извършили!”

15.  Вярват в Нашите знамения само онези, които щом им се спомене за тях, падат ничком, кланяйки се доземи в суджуд, и прославят с възхвала своя Господ, и не се възгордяват.

(В хадис, предаден от Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се казва: “Когато човек прочете знамение, споменаващо за поклон доземи  в суджуд, и се поклони, сатаната се оттегля в ридания с думите: “Горко ми! На човека бе повелено да се поклони, той се подчини и получи Рая. И на мен бе повелено да се поклоня, ала аз се възпротивих и завърших в Огъня.”)

16.  И напускат постелите си, и със страх и копнеж зоват своя Господ, и от онова, което сме им дали, раздават.

17.  Никой не знае каква радост за окото е скрита за тях –­ въздаяние за онова, което са вършили.

(Тук много лаконично се разкрива невъзможността да се опише райската благодат, която Аллах Всевишния е подготвил за Своите любими раби. Земното ни човешко въображение е твърде ограничено, за да си представи небесните дарове.)

18.  Нима онзи, който вярва, е като онзи, който е нечестивец? Не са равни те.

19.  Които вярват и вършат праведни дела, техни са Градините на обителта – ­ гостоприемство за онова, което са вършили.

20.  А които са нечестивци, мястото им е Огънят. Всякога, щом поискат да излязат от него, ще бъдат връщани там. И ще им се казва: “Вкусете мъчението на Огъня, който взимахте за лъжа!”

21.  И им даваме да вкусят от най-близкото мъчение преди най-голямото мъчение, за да се покаят.

22.  И кой е по-голям угнетител от онзи, на когото се напомнят знаменията на неговия Господ, а после той се отвръща от тях? Отмъщаваме Ние на престъпниците.

23.  И дадохме на Муса Писанието: “Не се съмнявай в срещата с Него!” И го сторихме да е напътствие за синовете на Исраил.

24.  И когато бяха търпеливи и в Нашите знамения се бяха убедили, сторихме от тях водители, напътващи според Нашата повеля.

25.  В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което са били в разногласие.

26.  И нима не бяха напътени колко поколения преди тях погубихме? [Сега] тези се движат в техните жилища. В това има знамения. Не ще ли се вслушат?

27.  И нима не виждат, че Ние насочваме водата към сухата земя, и сторваме чрез нея да поникнат насаждения, от които се хранят и те, и техният добитък. Не ще ли прозрат?

28.  И казват: “Кога ще е това отсъждане, ако говорите истината?”

29.  Кажи: “За онези, които отричат, в Деня на отсъждането не ще е от полза, ако тогава повярват. И не ще им се даде отсрочка.”

30.  Отдръпни се от тях и чакай! И те чакат.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir