35. СУРА ФАТИР (ТВОРЕЦА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 45 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Слава на Аллах, Твореца на небесата и на земята, Който стори ангелите да са пратеници с по две, по три, по четири крила! Той надбавя в творението, каквото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.

2.  Никой не ще възпре милостта на Аллах, ако Той реши да я дари на хората, и каквото Той задържи, никой после не може да го пусне. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

3.  О, хора, помнете благодатта на Аллах към вас! Има ли друг творец освен Аллах, който да ви дава препитание и от небето, и от земята? Няма друг бог освен Него! Как тогава бивате подлъгвани?

4.  И ако теб [о, Мухаммед] взимат за лъжец, то и други пратеници преди теб бяха взимани за лъжци. При Аллах ще бъдат върнати делата.

5.  О, хора, обещанието на Аллах е правда. Никога да не ви подмамва долният живот и никога най-измамният да не ви измами за Аллах!

6.  Сатаната е ваш враг. Затова го приемете като враг! Той призовава своите последователи само за да станат обитатели на Пламъците.

7.  За онези, които отричат, има сурово мъчение, а за онези, които вярват и вършат праведни дела, има опрощение и голяма отплата.

8.  А нима [получават същото] онези, на които са разкрасени лошите им деяния и им се струват хубави? Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва когото пожелае. Затова не се погубвай от скръб по тях! Аллах знае какво правят.

9.  Аллах е, Който праща ветровете и те понасят облаци, и ги насочваме Ние към мъртва земя, и съживяваме с тях земята след нейното умиране. Така ще бъде и възкресението!

10.  Който търси могъществото – на Аллах принадлежи цялото могъщество. Към Него се възнася хубавото слово и праведното дело го въздига. А които замислят злини, за тях ще има сурово мъчение. И лукавството им ще пропадне.

(Само Аллах приема хубавото слово, подкрепено с праведни дела в съответствие с Неговите повели.)

11.  Аллах ви сътвори от пръст, после от частица сперма, после стори да бъдете съпрузи. И никоя жена не забременява и не ражда без Неговото знание. И нито се дава дълголетие на дълголетник, нито се скъсява възрастта, без да е записано в книга. Това е лесно за Аллах.

(В началото от пръст е създаден човешкият прародител ­– пророкът  Адам, а после се народили неговите потомци. Книгата, в която е описано всичко, е Книгата на съдбите (ал-лаух ал-махфуз) ­  тя съдържа знанията и делата на Аллах.)

12.  И не са еднакви двете води [на реките и на моретата] –­ едната е сладка, утолява жаждата, приятна е за пиене, а другата е солена, горчива, и от всяка ядете прясно месо, и [от солената] извличате украшения, които носите. И виждаш корабите там да порят вълните, за да търсите от Неговата благодат. И за да сте признателни!

13.  Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта, и Той подчини слънцето и луната – всяко да се движи до определен срок. Това е Аллах, вашият Господ. Негова е властта. А онези, които зовете освен Него, не владеят дори ципица от фурма.

14.  Призовете ли ги, те не чуват вашия зов, а дори да са чули, не ви откликват. И в Деня на възкресението те ще отрекат съдружаването им от вас. И няма никой всесведущ [като Него], който да ви извести.

15.  О, хора, вие сте нуждаещите се от Аллах, а Аллах е Всебогатия, Всеславния.

16.  Ако пожелае, Той ще ви погуби и ще ви замени с ново творение.

17.  Това за Аллах не е трудно.

18.  Никой съгрешил не ще носи греха на друг. И ако някой натоварен с бреме призове, нищо от него не ще бъде облекчено, дори и от роднина. Ти ще можеш да убедиш само онези, които и в уединение се боят от своя Господ, и отслужват молитвата. А който се пречисти, единствено за себе си се пречиства. Към Аллах е завръщането.

19.  Не са равни слепият и зрящият,

20.  нито тъмнините и светлината,

21.  нито сянката и зноят.

22.  И не са равни живите и мъртвите. Аллах кара когото пожелае да чуе. Но ти не можеш да накараш онези, които са в гробовете, да чуят.

23.  Ти си само предупредител.

(Знаещите са онези, които търсят знание за Аллах и хранят почит към Него, като Го възвеличават. Един хадис гласи:“Най-висшата степен е тази на знанието.” Най-ценно е знанието, което се слива с вярата в Аллах, защото тя е път към отвъдния живот.)

24.  Ние те изпратихме правдиво за благовестител и предупредител. И нямаше общност, сред която да не е минал предупредител.

25.  И ако теб [о, Мухаммед] взимат за лъжец, то и онези преди тях взимаха за лъжци своите пратеници, които им донасяха ясните знаци, писанията и озаряващото Писание.

26.  После Аз сграбчвах онези, които отричаха. И какво бе Моето наказание!

27.  Нима не виждаш, че Аллах изсипва вода от небето! Чрез нея вадим плодове с различни цветове и [прокарваме] сред планините пътища: бели и червени, с различни цветове, и гарвановочерни.

28.  И [сътворяваме] също хората, животните и добитъка с различни цветове. Боят се от Аллах само знаещите сред Неговите раби. Аллах е всемогъщ, опрощаващ.

29.  Онези, които четат Книгата на Аллах и отслужват молитвата, и дават скришом и явно от онова, което им дарихме, наистина се надяват на търговия, която не ще пропадне,

30.  защото Той ще им изплати напълно техните награди и ще им надбави от Своята благодат. Той е опрощаващ, признателен.

31.  Книгата, която Ние ти разкрихме, е истината, потвърждаваща предходните [Писания]. За Своите раби Аллах е всесведущ, всезрящ.

32.  После оставихме Книгата в наследство на онези, които Ние избрахме сред Своите раби. Някои от тях сами угнетяват себе си, други са умерени, а трети изпреварват в добрините с позволението на Аллах. Това е великата благодат.

(Избраните, на които е оставена в наследство Книгата, са сподвижниците на Мухаммед и техните последователи, т.е. избраниците сред общността – получилите знание. Да угнетяват себе си означава да пренебрегват извършването на делата, предписани от Корана. Умерени са онези, които постъпват съгласно Корана, а изпреварващите в добрините са онези, които следват напътствията на Корана и насочват и другите хора към тях.)

33.  В Градините Адн ще влязат с украшения – гривни от злато и бисери, и дрехата им там ще е коприна.

34.  И ще кажат: “Слава на Аллах, Който премахна от нас скръбта! Нашият Господ е опрощаващ, признателен.

(Да се премахне скръбта означава да изчезне страхът от Ада и от смъртта, както и земната печал.)

35.  Със своята щедрост Той ни настани в Дома на вечното пребивание. Не ни засяга тук трудност, нито ни засяга тук умора.”

36.  А за онези, които отричат, е Огънят на Ада. Там не ще им бъде съдено да умрат, нито ще им бъде смекчено мъчението. Така наказваме всеки неблагодарник.

37.  И ще крещят там за помощ: “Господи наш, изведи ни, за да правим добро, а не онова, което сме правили!” А нима не ви дадохме достатъчно дълъг живот, за да се поучи през него онзи, който иска да се поучи! И предупредителят дойде при вас. Затова вкусете [мъчението]! За угнетителите няма закрилник.

38.  Аллах знае неведомото на небесата и на земята. Той знае съкровеното в сърцата.

39.  Той е, Който ви стори наместници на земята. А който отрича, отричането му е в негова вреда. Отричането на отричащите само увеличава омерзението у техния Господ. Отричането на отричащите само увеличава тяхната загуба.

40.  Кажи: “Виждате ли онези, които съдружавате и зовете вместо Аллах? Посочете ми какво са сътворили на земята!” Или имат дял на небесата? Или им дадохме писание, та от него имат ясен довод? Не, угнетителите си обещават един другиму само измама.

41.  Аллах държи небесата и земята да не се разрушат, а ако се рушат, никой не може да ги държи освен Него. Той е всеблаг, опрощаващ.

42.  И се вричаха в Аллах с най-усърдните си клетви, че ако дойде при тях предупредител, непременно ще следват неговото напътствие повече от всяка друга общност. А щом дойде при тях [Мухаммед като] предупредител, това само увеличи тяхното отвращение,

43.  от надменност на земята и лукавство в злината. Но злото лукавство поразява само онези, които го кроят. И нима чакат друго освен обичая спрямо предците? И не ще откриеш ти промяна в обичая на Аллах, и не ще откриеш отклоняване в обичая на Аллах.

44.  И не ходят ли по земята, за да видят какъв бе краят на онези преди тях? А те бяха по-силни от тях. Нищо не възпира Аллах нито на небесата, нито на земята. Той е всезнаещ, всеможещ.

45.  И ако Аллах наказваше хората за онова, което са заслужили, Той не би оставил на земята дори една твар. Ала Той ги отлага за определен срок. И  щом срокът им дойде, Аллах и тогава ще е всезрящ за Своите раби.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir