36. СУРА ЙА СИН (ЙА СИН)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамение 45, което е мединско. Съдържа 83 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Йа. Син.

2.  Кълна се в мъдрия Коран!

3.  [О, Мухаммед] ти наистина си от пратениците

4.  по правия път –

5.  низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,

6.  за да предупредиш хора, чиито бащи не бяха предупредени, затова са нехайни.

7.  Сбъдна се словото за повечето от тях – те не са вярват,

8.  и сложихме на врата им окови, та [ръцете им] са [стегнати] до брадата, и са държани с вдигната глава.

9.  И сложихме пред тях ограда, и зад тях – ограда, и ги покрихме, та не виждат.

(Пътищата на вярата са затворени за тях, затова истината е недостъпна.)

10.  И е все едно дали ги предупреждаваш, или не ги предупреждаваш, те не вярват.

11.  Ти убеждаваш само онзи, който следва Напомнянето и се страхува от Всемилостивия и в уединение. Благовествай го за опрощение и щедра отплата!

12.  Ние съживяваме мъртвите. И записваме какво са направили отнапред, и следите им подир тях, и отбелязваме всичко в ясна книга.

(Съживяването на мъртвите се тълкува и като извеждане на невежите към правия път, и като обръщане на съдружаващите от многобожието към истинската вяра.)

13.  И им дай пример с жителите на селището, при което дойдоха пратениците!

14.  Изпратихме им двама, а те ги взеха за лъжци. Тогава ги подкрепихме с трети и казаха: “Наистина сме изпратени при вас.”

15.  Казаха: “Вие сте само хора като нас. Всемилостивия не е низпослал нищо. Вие само лъжете.”

16.  Казаха [пратениците]: “Нашият Господ знае, че наистина сме изпратени при вас.

17. Наш дълг е само ясно да оповестим.”

18.  Казаха: “Предчувстваме злочестие от вас. Ако не престанете, ще ви пребием с камъни и ще ви сполети от нас болезнено мъчение.”

19.  Казаха: “Злочестието ви е от самите вас. Нима да ви се напомня [е злочестие]? Вие сте престъпващи хора.”

20.  И дойде мъж от другия край на града ­ устремен. Каза: “О, народе мой, последвайте пратениците!

21.  Последвайте онези, които не търсят отплата от вас и са на правия път!

22.  И защо да не служа на Онзи, Който ме е сътворил и при Когото ще бъдете върнати?

23.  Нима ще приема други богове, а не Него? Ако Всемилостивия поиска да ме сполети беда, тяхното застъпничество не ще ме избави от нищо и не ще ме спасят.

24.  Тогава ще съм в явна заблуда.

25.  Аз повярвах във вашия Господ [о, пратеници], чуйте ме!”

(След тези думи хората, пред които проповядвал, го убили с камъни и, умирайки, той чул цитираните по-долу слова.)

26.  Казано му бе: “Влез в Рая!” Каза: “Ах, да знаеше моят народ

27.  как ме опрости моят Господ и ме стори да съм от удостоените!”

28.  И не изпратихме срещу народа му след него войнство от небето. Нямаше [нужда] да изпратим.

29.  Бе само един Вик, и ето ги – изпепелени!

30.  О, горко на рабите! Не идва при тях пратеник, без да се подиграят с него.

31.  Не виждат ли колко поколения преди тях погубихме? Те не ще се завърнат при тях.

32.  А всички при Нас ще бъдат доведени.

33.  И мъртвата земя е знамение за тях. Ние я съживяваме и изваждаме от нея зърно, от което ядат.

34.  И създаваме там градини с палми и грозде, и сторваме там да бликнат извори,

35.  за да ядат от техните плодове и от онова, което със своите ръце придобиват. Не ще ли бъдат признателни?

36.  Всечист е Онзи, Който сътвори  по двойки всичко от онова, което земята ражда, и от тях самите, и от онова, което не знаят!

37.  И нощта е знамение за тях. Ние отделяме от нея деня, и ето ги – в мрак!

38.  И слънцето е устремено към своето местопребиваване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

39.  И на луната отредихме фази, докато заприлича на изсъхнала палмова клонка.

40.  Нито слънцето може да настигне луната, нито нощта да изпревари деня. Всички по своя орбита плават.

41.  И знамение за тях е, че пренесохме бащите им [с Нух] в натоварения Кораб.

42.  И създадохме за тях негови подобия, на които се возят.

43.  И ако пожелаем, ще ги издавим и нито ще имат избавител, нито ще бъдат спасени,

44.  освен по милост от Нас и за временна наслада.

45.  И когато им се каже: “Бойте се от онова, което е било преди вас, и от онова, което ще бъде след вас [в Съдния ден], за да бъдете помилвани!”,

46.  и всякога, щом дойде при тях знамение от знаменията на техния Господ, те се отдръпват.

47.  И когато им се каже: “Раздавайте от онова, което Аллах ви е дал!”, отричащите казват на вярващите: “Нима да храним онзи, когото, ако Аллах пожелае, би го нахранил? Вие сте в явна заблуда.”

48.  И казват: “Кога ще е това обещание, ако говорите истината?”

49.  Очаква ги само един Вик, който ще ги сграбчи, както спорят.

50.  И не ще съумеят нито да се разпоредят, нито при семействата си да се завърнат.

51.  И ще се протръби с Рога, и ето ги – от гробовете към своя Господ се втурват!

52.  Ще кажат: “О, горко ни! Кой ни възкреси от нашите гробове?” [Ще им се каже:] “Това е, което Всемилостивия обеща, и пратениците говореха истината.”

53.  Ще е само един Вик, и ето ги – всички при Нас доведени!

54.  Днес никой не ще бъде угнетен с нищо и ще ви се въздаде само за онова, което сте вършили.

55.  Обитателите на Рая Днес ще са заети с наслади.

56.  Те и съпругите им ще са на сянка, облегнати на престоли.

57.  Там ще имат плодове и ще имат, каквото пожелаят.

58.  [И ще им се каже:] “Мир!” ­ Слово от милосърдния Господ.

59.  Отделете се Днес, о, престъпници!

60.  Не ви ли повелих, о, синове на Адам, да не служите на сатаната? Той е ваш явен враг.

61.  А на Мен да служите! Това е правият път.

62.  Заблуди той много народи сред вас. Не сте ли проумели?

63.  Това е Адът, който ви бе обещан.

64.  Горете Днес в него, защото сте отричали!

65.  Днес ще запечатаме устата им и ще Ни говорят ръцете им, и ще свидетелстват краката им какво са придобили.

66.  И ако пожелаехме, щяхме да ги ослепим и щяха да се блъскат по пътя. Как тогава биха виждали?

67.  И ако пожелаехме, на място щяхме да променим вида им и нямаше да могат нито да вървят напред, нито да се връщат.

68.  И на когото дадем дълголетие, преобръщаме неговата природа. Нима не проумяват?

69.  [Мухаммед] нито го научихме на поезия, нито му подобава. Това [на което го научихме] е само напомняне и ясен Коран,

70.  за да предупреди онзи, който е жив, и да се сбъдне Словото спрямо отричащите.

71.  Нима не виждат, че измежду онова, което Ръцете Ни сториха, сътворихме за тях добитък, а те го владеят?

72.  И им го подчинихме – от него са ездитните им животни и от него ядат.

73.  И от него имат други облаги, и за пиене. Не ще ли бъдат признателни?

74.  А вместо Аллах приеха други богове, за да им се помогне.

75.  Не могат те да им помогнат и срещу тях ще бъдат войнство, което ще бъде доведено [в Съдния ден].

76.  И да не те наскърбяват словата им! Най-добре Ние знаем какво спотайват и какво разкриват.

77.  Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица сперма? А ето го –­ явен противник!

78.  И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?”

79.  Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги изгради първия път. Той знае всичко как се сътворява.

80.  Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво, и ето ви – от него палите!”

81.  А нима Онзи, Който сътвори небесата и земята, не е способен да сътвори подобни [хора]? Да! Той е Всетворящия, Всезнаещия.

82.  Повелята Му, когато желае нещо, е само да му каже: “Бъди!” И то става.

83.  Всечист е Онзи, в Чиято Ръка е всяко царство и при Когото ще бъдете върнати!

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir