39. СУРА АЗ-ЗУМАР (ТЪЛПИТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамения 52, 53 и 54, които са медински. Съдържа 75 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Всемъдрия.

2.  На теб низпослахме Книгата правдиво. На Аллах служи, предан Нему в религията!

3.  Единствено Аллах е достоен за чистата религия. А които приемат покровители вместо Него, казват: “Служим на тях само за да ни приближават още повече до Аллах.” Аллах ще отсъди между тях в онова, за което са били в разногласие. Наистина Аллах не напътва никой лъжец, неблагодарник.

4.  Ако Аллах искаше да се сдобие със син, Той щеше да избере от Своите творения което пожелае. Всечист е! Той е Аллах, Единосъщия, Покоряващия!

5.  Сътвори Той небесата и земята с мъдрост. Той заставя нощта да следва деня и заставя деня да следва нощта. И подчини Той слънцето и луната, всяко да се движи до определен срок. Той е Всемогъщия, Многоопрощаващия.

6.  Той ви сътвори от един човек. После от него създаде съпругата му. И ви даде осем чифта от добитъка. И ви сътворява Той в коремите на майките ви – творение подир творение в три тъмнини. Това е Аллах, вашият Господ! Негова е властта. Няма друг Бог освен Него! Как тогава бивате отклонявани?

(Аллах Всевишния е сътворил Адам, от него – съпругата му, а чрез тях – човечеството. Сътворените осем двойки – мъжки и женски животни – са камилата, кравата, овцата и козата. Трите мрака са утробата, матката и обвивката на плода. Под прехода от творение към творение се разбират спермата, съсирекът кръв, късчето плът, костите и зародишът, които представят етапите на развитие на човешкия ембрион в майчината утроба.)

7.  Ако Го отричате, Аллах не се нуждае от вас. И не приема Той отрицанието у Своите раби. А да сте признателни, това приема Той за вас. Никой прегрешил не ще понесе греха на друг. После при вашия Господ е завръщането ви и Той ще ви извести какво сте вършили. Той знае съкровеното в сърцата.

8.  А когато беда сполети човек, той зове своя Господ, покайвайки се пред Него. А когато го дари от Своята благодат, забравя той за какво Го е зовял по-рано и сторва на Аллах подобия, за да отклонява от Неговия път. Кажи: “Понаслаждавай се малко на отрицанието си! Ти си от обречените на Огъня.”

9.  Нима [такъв е като] онзи, който се моли в часовете на нощта изправен и кланящ се доземи в суджуд, и се опасява за отвъдния живот, и се надява на милост от своя Господ? Кажи: “Нима са равни онези, които знаят, и онези, които не знаят? Поучават се само разумните хора.”

10.  Кажи [о, Мухаммед]: “О, Мои вярващи раби, бойте се от своя Господ! За онези, които вършат добро в този живот, ще има добрина. Земята на Аллах е обширна. На търпеливите непременно се изплаща безмерна отплата.”

11.  Кажи: “Повелено ми бе да служа на Аллах, предан Нему във вярата.

12.  И ми бе повелено да бъда първият Нему отдаден.”

13.  Кажи: “Страх ме е, ако се възпротивя на своя Господ, от мъчение във велик Ден.”

14.  Кажи: “На Аллах служа, предан Нему в своята религия.

15.  А вие служете на каквото желаете вместо на Него!” Кажи: “Губещите са онези, които ще погубят себе си и своите семейства в Деня на възкресението. Да, това е явната загуба!”

16.  Над себе си ще имат слоеве от Огъня, и под себе си ­– слоеве. С това Аллах заплашва Своите раби: “О, раби Мои, бойте се от Мен!”

17.  А които отказват да служат на идолите и се разкайват пред Аллах, за тях е благата вест. И благовести Моите раби,

18.  които слушат Словото и следват най-хубавото от него! Тези са, които Аллах е напътил и тези са разумните хора.

19.  Нима [ти можеш да напътиш] онзи, спрямо когото се сбъдне Словото за мъчението? И нима ти [о, Мухаммед] ще спасиш онзи, който е в Огъня?

20.  А онези, които се боят от своя Господ, ще имат въздигнати обиталища, изградени върху други обиталища, реки под тях ще текат. Обещано е от Аллах! Аллах не нарушава обещанието.

21. Нима не виждаш [о, човеко], че Аллах изсипва вода от небето и я влива в потоци под земята, после чрез нея вади посеви от различни видове. После те изсъхват и ги виждаш пожълтели, после ги превръща в съчки. В това има напомняне за разумните хора.

22.  И нима [коравосърдечният е като] онзи, чиято гръд Аллах е разтворил за Исляма и е получил светлина от своя Господ? Горко на коравосърдечните за напомнянето на Аллах! Тези са в явна заблуда.

23.  Аллах низпосла най-прекрасното Слово в Книга със сходни, повтарящи се части. Настръхва от него кожата на онези, които се страхуват от своя Господ, после кожата и сърцата им се смекчават при споменаването на Аллах. Това е напътствието на Аллах. Напътва с него Той когото пожелае. А когото Аллах остави в заблуда, никой не ще го напъти.

24.  А нима онзи, който с лице се брани от най-лошото мъчение в Деня на възкресението, [е като онзи в Рая]? И ще се каже на угнетителите: “Вкусете онова, което сте придобили!”

25.  И онези преди тях мислеха, че е лъжа, и мъчението ги връхлетя, откъдето не им е било хрумвало.

26.  И Аллах ги накара да вкусят позора в долния живот, а мъчението в отвъдния е още по-голямо, ако знаят.

27.  И дадохме в този Коран всякакви примери на хората, за да се поучат –

28.  Коран на арабски без изопачавания в него, за да се побоят!

29.  Аллах дава пример за човек с [много] господари, каращи се помежду си, и човек, подчинен само на един мъж. Нима двамата са равни? Слава на Аллах! Ала повечето от тях не знаят.

30.  И ти ще умреш [о, Мухаммед], и те ще умрат.

31.  После в Деня на възкресението пред вашия Господ ще се оспорвате.

32.  А кой е по-голям угнетител от онзи, който лъже за Аллах и взима за лъжа истината, щом тя му се яви? Нима в Ада няма място за отричащите?

33.  А онзи, който донесе истината и я потвърди, тези са богобоязливите.

34.  Те ще имат при своя Господ, каквото пожелаят. Такава е наградата за добротворстващите,

35.  за да ги избави Аллах и от най-лошите им деяния, и да им въздаде тяхната отплата според най-добрите им дела.

36.  Нима Аллах не е достатъчен за Своя раб? И заплашват теб с други освен Него. Но когото Аллах остави в заблуда, никой не ще го напъти.

(Съдружаващите казвали на Пророка: “Не осквернявай нашите божества, защото ще те поразят.” Когато Пророка, мир нему, изпратил Халид ибн ал-Уалид да разруши идола, наречен ал-Узза, пазителите му рекли: “Погледни, той е разгневен, внимавай да не ти се случи нещо!” Но Халид счупил носа на идола и така се разбрало, че заплахите им били голословни.)

37.  И когото Аллах напътва, никой не ще го заблуди. Нима Аллах не е всемогъщ, въздаващ отмъщение?

38.  И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, непременно ще кажат: “Аллах!” Кажи: “Видяхте ли? Ако Аллах поиска да ми причини беда, нима онези, които зовете вместо Аллах, могат да премахнат Неговата беда? Или ако поиска Той да ми дари милост, нима те ще възпрат Неговата милост?” Кажи: “Достатъчен ми е Аллах! На него се уповават уповаващите се.”

39.  Кажи: “О, народе мой, работете според своите възможности, и аз ще работя, и скоро ще узнаете

40.  при кого ще дойде позорящо го мъчение и кого ще сполети постоянно мъчение!”

41.  На теб [о, Мухаммед] Ние низпослахме правдиво Книгата за хората. И който се напъти, то е за самия него, а който се заблуди, само в свой ущърб се заблуждава. Ти не си над тях блюстител.

42.  Аллах прибира душите по време на смъртта, а на онези, които все още не са мъртви – в съня им. Задържа Той душата на онзи, комуто е отсъдил да умре и връща другата до определен срок. В това има знамения за хора мислещи.

(В мига на смъртта връзката между душата и тялото се прекъсва напълно. Отделянето на душата от тялото в съня е привидно. Действителното и привидното отделяне на душата от тялото при смъртта и в съня е доказателство, че Аллах има силата да носи и живот, и смърт, и че Той притежава способността да възкресява и след смъртта.)

43.  Или [отричащите] се сдобиха със застъпници вместо Аллах? Кажи: “Нима дори ако не владеят нищо и не проумяват?”

44.  Кажи: “На Аллах принадлежи застъпничеството изцяло. Негово е царството на небесата и на земята. После при Него ще бъдете върнати.”

45.  И щом бива споменаван единствено Аллах, сърцата на онези, които не вярват в отвъдния живот, се отвращават, а щом биват споменавани други [богове] освен Него, те се радват.

46.  Кажи: “О, Аллах, Творецо на небесата и на земята, знаещ и скритото, и явното, Ти ще отсъдиш между Своите раби в онова, по което са били в разногласие.”

47.  И дори да притежаваха всичко на земята, а и още толкова отгоре, угнетителите биха го дали за откуп от суровото мъчение в Деня на възкресението. И Аллах ще им покаже, каквото не са допускали.

(Угнетителите ще изпитат Божия гняв и Божието наказание, защото са изключвали неговото съществуване и са забравили за него.)

48.  И ще им се явят лошите последствия на онова, което са придобили, и ще ги обгради онова, което са подигравали.

49.  И щом беда сполети човек, той Нас зове. После, щом му дарим от Нашата благодат, казва: “Това ми бе дарено само заради моето знание.” Ала не, то е изпитание. Но повечето от тях не знаят.

50.  Казваха го вече и онези преди тях. И не ги избави онова, което са придобили.

51.  И ги поразиха лошите последствия на онова, което са придобили. И угнетителите сред тези ще ги поразят лошите последствия на онова, което са придобили, и не ще могат нищо да предотвратят.

52.  Нима не знаят, че Аллах увеличава препитанието комуто пожелае, и Той го намалява. В това има знамения за хора вярващи.

53.  Кажи: “О, раби Мои, които престъпвате в ущърб на себе си, не губете надежда за милостта на Аллах! Аллах опрощава всичките грехове [щом се покаете]. Той е Опрощаващия, Милосърдния.

54.  И се обърнете към своя Господ, и Му се отдайте, преди мъчението да дойде при вас, защото после не ще ви се помогне.

55.  И следвайте Най-прекрасното, което ви бе низпослано от вашия Господ, преди мъчението да дойде при вас внезапно, без да усетите!”

56.  Някой ще каже: “О, горко ми, че нехаех за подчинението пред Аллах и че бях от присмиващите се!”

57.  Или ще каже: “Ако ме бе напътил Аллах, щях да съм от богобоязливите.”

58.  Или ще каже, когато види мъчението: “Ако можех да се върна [на земята], щях да съм от добротворстващите.”

59.  Не, вече дойдоха при теб Моите знамения, а ти ги взе за лъжа и се възгордя, и бе от отричащите.

60.  В Деня на възкресението ще видиш онези, които лъжеха за Аллах, с почернели лица. Нима в Ада няма място за горделивите?

(Под лъжи за Аллах се разбира да Му се приписват съдружници и потомство, и да се отричат Неговите качества.)

61.  И ще спаси Аллах богобоязливите с тяхното избавление [в Рая]. Не ще ги докосне злото и не ще скърбят.

62.  Аллах е творец на всяко нещо и Той на всяко нещо е блюстител.

63.  Негови са ключовете на небесата и на земята. А които отричат знаменията на Аллах, те са губещите.

(Изразът “ключовете на небесата и на земята” илюстрира абсолютното могъщество и  господство на Аллах, както и закрилата от Него.)

64.  Кажи: “Нима на друг, а не на Аллах, ми повелявате да служа, о, невежи?”

65.  И вече се разкри на теб и на онези преди теб: “Ако съдружиш с Аллах, твоето дело пропада и ще бъдеш от губещите.

66.  Служи единствено на Аллах и бъди от признателните!”

67.  И не оцениха те Аллах с истинското Му величие. Земята –­ цялата – ще бъде в Неговата Длан в Деня на възкресението, а небесата ще са сгънати в Десницата Му. Всечист е Той, превисоко е над онова, с което Го съдружават!

(Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, предава следното:“Чух Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да казва: “Аллах ще сграбчи земята [в Своята Длан] и ще сгъне небето в Десницата Си, после ще каже: “Аз съм Царят, къде са царете на земята?”)

68.  И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята ще паднат безжизнени, освен за когото Аллах не е пожелал. После още веднъж ще се протръби, и ето ги – станали – чакат!

69.  И ще засияе земята със светлината на своя Господ. И ще бъде положена книгата [на делата], и ще бъдат доведени пророците и свидетелите, и ще се отсъди между хората справедливо, и не ще бъдат угнетени.

70.  И напълно ще се въздаде на всеки за онова, което е вършил. Най-добре Той знае техните дела.

71.  И на тълпи ще бъдат подкарани към Ада онези, които са отричали. Когато стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще им кажат: “Нима не дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат знаменията на вашия Господ и да ви предупредят за вашата среща в този Ден?” Ще кажат: “Да!” Ала словото за мъчението ще се изпълни спрямо отричащите.

72.  Ще се каже: “Влезте през вратите на Ада, тук ще векувате!” И колко лошо е обиталището на горделивите!

73.  А богобоязливите ще бъдат поведени към Рая на групи. Щом стигнат там, вратите му ще се разтворят. И неговите пазители ще кажат: “Мир вам! Бяхте праведни, затова влезте, тук ще векувате!”

74.  А те ще кажат: “Слава на Аллах, Който изпълни към нас Своето обещание и ни остави в наследство тази земя, в Рая да се настаним, където пожелаем.” И колко прекрасна е отплатата за дейните!

75.  И ще видиш ангелите, обградили Трона, прославящи с възхвала своя Господ. И ще се отсъди между творенията справедливо, и ще се каже: “Слава на Аллах, Господа на световете!”

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir