41. СУРА ФУССИЛАТ (РАЗЯСНЕНИТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 54 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Низпослание от Всемилостивия, Милосърдния –

3.  Книга с разяснени знамения – Коран на арабски за хора разбиращи –

4.  благовестител и предупредител. Но повечето от тях се отвръщат и не се вслушват.

5.  И казват: “Сърцата ни имат броня срещу онова, към което ни зовеш, и в ушите ни има глухота. Между нас и теб има преграда. Затова работи! И ние ще работим.”

6.  Кажи [о, Мухаммед]: “Аз съм само човек като вас. Разкрито ми бе, че вашият Бог е единственият Бог. Затова към Него се обръщайте и Го молете за опрощение! Горко на съдружаващите,

(Знамението е низпослано в отговор на неверниците, които твърдят, че между тях и Пророка има преграда. Той не е нито ангел, нито бог, така че не би трябвало да има бариера между него и слушателите му. Но той е избран, за да им предаде послание за истината и надеждата. Хората трябва да приемат истината за Божието единосъщие и като се разкаят, да получат Божията милост и опрощение. Онези, които приписват на единствения Бог съдружници и не вярват в отвъдния живот, са лишени от благодат.)

7.  които не дават милостинята закат и отвъдния живот отричат.

8.  А за онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има безспирна отплата.”

9.  Кажи: “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господа на световете.”

10.  И стори по нея непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието й точно в четири дни поравно ­ за търсещите…

11.  После се насочи към [сътворяването на] небето, а то бе дим, и каза на него и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Казаха: “Покоряваме се доброволно.”

(Аллах повелява на земята и небето всяко от тях да изпълнява възложените му функции, както подобава.)

12.  И ги направи седем небеса в два дни, и отреди Той на всяко небе делото му. И украсихме най-ниското небе със светилници, и за опазване. Така е отредил Всемогъщия, Всезнаещия.

13.  А ако се отвърнат, кажи: “Предупреждавам ви с мълния, подобна на мълнията за адитите и самудяните.”

14.  Пратениците дойдоха при тях и отпред, и отзад: “Не служете на друг освен на Аллах!” Казаха: “Ако нашият Господ бе пожелал, щеше да спусне ангели. Ние не вярваме в това, с което сте изпратени.”

15.  А адитите се възгордяха на земята без право и казваха: “Кой е по-силен от нас?” Нима не видяха, че Аллах, Който ги е сътворил, е по-силен от тях? Така те отхвърляха Нашите знамения.

16.  И затова изпратихме срещу им леден вихър в злополучни дни, за да ги накараме да вкусят мъчението на позора в долния живот. А мъчението в отвъдния е още по-позорно и не ще им се помогне.

17.  И самудяните напътихме, но те предпочетоха слепотата пред напътствието. Тогава ги обхвана мълнията на унизителното мъчение заради онова, което са придобили.

18.  И спасихме онези, които повярваха и бяха богобоязливи.

19.  В Деня, когато враговете на Аллах бъдат насъбрани за Огъня, те ще бъдат строени в редици.

20.  Когато стигнат там, и слухът, и зрението, и кожата им ще свидетелстват против тях за онова, което са вършили.

21.  И ще кажат на кожата си: “Защо засвидетелства против нас?” Ще каже: “Накара ме да говоря Аллах, Който кара всяко нещо да проговори. Той ви сътвори първия път и при Него е завръщането ви.”

22.  И не се опасявахте, че и слухът, и зрението, и кожата ви ще свидетелстват за вас, а предполагахте, че Аллах не ще узнае много от онова, което правите.

23.  Тази ваша догадка, която допускахте за своя Господ, ви донесе гибел и така се озовахте сред губещите.

24.  Дори да търпят, обиталището им е Огънят. И дори да молят милост, не ще получат милост.

25.  И им отредихме приятели, които им разкрасяваха всичко пред тях и всичко зад тях. И така се сбъдна и спрямо тях словото [за мъчението], както и за предишни общности от джинове и хора. Несъмнено те са губещи.

(Това, което лошите приятели разкрасяват пред отричащите, са земните дела, защото виждат в тях само онази страна, която е удобна за извличане на материална полза и плътски наслади, и възжелават единствено нея. А делата за постигане на отвъдния живот захвърлят зад гърба си. Лошите приятели внушават, че отричането на Възкресението и Съдния ден носи покой.)

26.  И казваха онези, които отричат: “Не слушайте този Коран и вдигайте глъчка там, [където го четат] за да надвиете вие!”

27.  Непременно ще накараме онези, които отричат, да вкусят сурово мъчение и непременно ще им въздадем според най-лошото, което са вършели.

28.  Това е възмездието за враговете на Аллах – Огънят – Вечният дом за тях – възмездие, защото са отхвърляли Нашите знамения!

29.  И ще кажат онези, които отричат: “Господи наш, посочи ни онези от джиновете и хората, които ни заблудиха, да ги стъпчем под краката си, та да бъдат най-отдолу [в Ада]!”

30.  При онези, които казват: “Аллах е нашият Господ!” и следват правия път, ангелите ще слязат: “Не се страхувайте и не скърбете! И се радвайте на Рая, който ви е обещан!

31.  Ние сме вашите ближни и в долния живот, и в отвъдния. Ще имате там, каквото пожелаят душите ви и ще имате там, каквото поискате –

32.  гостоприемство от опрощаващ, милосърден.”

33.  И кой има по-хубаво слово от онзи, който зове към Аллах и върши праведни дела, и казва: “Аз съм отдаден!”

34.  Не са равни добрината и злината. Отблъсквай я с най-доброто и тогава онзи, от когото те е деляла вражда, става като близък приятел.

(Лошото се предотвратява с най-доброто: на гнева се отговаря с търпение, на невежеството –­ със снизхождение, на злото – ­ с прошка.)

35.  Но с това са удостоени само търпеливите. С това са удостоени само щастливците.

36.  И ако те подбуди сатаната, при Аллах търси убежище! Той е Всечуващия, Всезнаещия.

37.  И от Неговите знамения са нощта и денят, и слънцето, и луната. Не се покланяйте нито на слънцето, нито на луната, а се покланяйте на Аллах, Който ги е сътворил, ако на Него служите!

38.  И ако [отричащите] се възгордяват, то [ангелите] които са при твоя Господ, Го прославят нощем и денем, и това не им дотяга.

39.  И от Неговите знамения е, че виждаш земята безжизнена. А щом изсипем вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва. Онзи, Който я съживява, може и мъртвите да съживи. Той за всяко нещо има сила.

40.  Онези, които изопачават Нашите знамения, не са скрити за Нас. Дали онзи, който ще бъде хвърлен в Огъня, е по-добър, или онзи, който ще дойде в безопасност в Деня на възкресението? Вършете, каквото пожелаете! Всезрящ е Той за вашите дела.

41.  Онези, които отричат Напомнянето, след като е дошло при тях… А то е защитена книга,

42.  която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от всемъдър, всеславен.

43.  Не ти се казва [от отричащите] друго освен каквото бе казано на пратениците преди теб. Твоят Господ е владетел на опрощение и владетел на болезнено наказание.

44.  А ако го сторехме Коран на чужд език, [отричащите] щяха да кажат: “Защо знаменията му не са разяснени?” [Коран] на чужд език и [пратеник] арабин? Кажи: “За онези, които вярват, той е напътствие и изцеление, а онези, които отричат, имат в ушите си глухота и той за тях е непонятен, сякаш са призовавани от далечно място.”

45.  И на Муса дадохме Писанието, и настана разногласие по него. И ако нямаше предишно Слово от твоя Господ, щеше да е отсъдено между тях. И те с подозрение се съмняваха в него.

46.  Който върши праведни дела, то е за самия него, а който стори зло, то е в негов ущърб. Твоят Господ не е угнетител за рабите.

47.  При Него е знанието за Часа. И не излиза плод от своята обвивка, и не забременява женска, и не ражда без Неговото знание. В този Ден Той ще ги призове: “Къде са Моите съдружници?”. Ще кажат: “Известяваме те, няма сред нас свидетел.”

48.  И ще изчезне от тях онова, което са зовели преди, и ще се убедят, че няма за тях избавление.

49.  Не му дотяга на човека да зове доброто, а засегне ли го злото, той се отчайва, унива.

50.  А дадем ли му да вкуси милост от Нас подир беда, която го е засегнала, казва: “Аз заслужавам това и не мисля, че ще настъпи Часът. Но дори да бъда върнат при своя Господ, при Него ще имам най-доброто.” Ала Ние ще съобщим на онези, които отричат, какво са извършили, и ще ги накараме да вкусят сурово мъчение.

51.  И щом облагодетелстваме човек, той се отдръпва и се възгордява. А засегне ли го злото, дълго [Ни] зове.

52.  Кажи: “Как мислите, щом този [Коран] е от Аллах, а вие после го отричате, кой ще е по-заблуден от онзи, който е в дълбок раздор?”

53.  Ще им покажем Нашите знамения по хоризонтите и в тях самите, додето им се изясни, че това е правдата. Нима не е достатъчно, че твоят Господ е свидетел на всяко нещо?

54.       Съмняват се в срещата със своя Господ. А Той всяко нещо обгръща.

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir