43. СУРА АЗ-ЗУХРУФ (УКРАСАТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамение 45, което, както се твърди, е мединско. Съдържа 89 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Кълна се в ясната Книга.

3.  Ние я сторихме Коран на арабски, за да проумеете.

4.  Той е в Книгата–майка при Нас – възвисен, мъдър.

5.  Нима ще ви лишим от Напомнянето, защото сте хора престъпващи?

6.  И колко пророци изпратихме сред предците!

7.  И не е отивал при тях пророк, без да му се подиграят.

8.  И погубихме по-силни от тях. Отминаха много примери с предците.

9.  И ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, ще рекат: “Сътворил ги е Всемогъщия, Всезнаещия,

10.  Който стори земята да е постеля за вас и прокара там друмища, за да се напътвате.

11.  И Който изсипва от небето вода с мяра, и съживява с нея мъртвата земя.  Така ще бъдете извадени [от гробовете].

12.  И Който сътвори всички видове, и стори за вас корабите и добитъка да са средство за пътуване,

13.  за да се настанявате на гърбовете им и да споменавате благодатта на своя Господ, щом се настаните върху тях, и да казвате: “Всечист е Онзи, Който подчини това на нас! Ние сме неспособни за това.

14.  При своя Господ ще се завърнем.”

15.  И Му приписаха [отричащите] част от Неговите раби. Човекът е явен неблагодарник.

(Някои неверници обявявали ангелите за дъщери на Аллах.)

16.  Нима от онова, което е сътворил, Той си взе дъщери, а на вас дари синовете?

17.  И когато известят някого от тях за раждането на онова, което той приписва на Аллах, лицето му помрачнява и спотайва печал.

18.  Нима [Му приписват] онези, които израстват сред накити и в спора са безсилни?

19.  Те помислиха за жени ангелите, които са рабите на Всемилостивия. Нима присъстваха на тяхното сътворяване? Ще се запише тяхното твърдение и ще бъдат разпитвани.

20.  И казват: “Ако Всемилостивия пожелаеше, нямаше да им служим [на идолите].”  Те нямат знание за това, а само съчиняват.

21.  Или им дадохме друга книга преди това, та към нея се придържат?

22.  Не! Казаха: “Заварихме предците си с религия. И ние по техните стъпки вървим.”

23.  И така, преди теб не изпратихме в никое селище предупредител, без живеещите там в доволство да рекат: “Заварихме предците си с религия и ние техните стъпки следваме.

24.  Каза: “Нима и ако съм дошъл при вас с по-добро напътване от това, с което сте заварили предците си?” Казаха: “Отричаме това, с което сте изпратени.”

25.  И им отмъстихме. И виж какъв бе краят на опровергаващите!

26.  Ибрахим каза на своя баща и на своя народ: “Аз отхвърлям това, на което служите,

27.  а [служа] само на Онзи, Който ме е създал. Той ще ме напъти.”

28.  И стори Той това слово да остане у неговите потомци, за да се върнат [към него].

29.  Да, на тези [неверници] и на техните предци дадох да се насладят, докато при тях дойде истината и явен пратеник.

(Истината е Свещеният Коран, а явният пратеник  – Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари.)

30.  И щом правдата дойде при тях, казаха: “Това е магия. Ние я отричаме.”

31.  И казаха: “Защо този Коран не бе низпослан на някой големец от двете селища?”

(Според отричащите Коранът трябвало да бъде низпослан или на богатия меканец ал-Уалид ибн ал-Мугира, или на таифянина Уруа ас-Сакафи. Ал-Уалид казал:“След като аз съм курайшитски първенец и Уруа е най-велик измежду сакифитите, нима Коранът ще бъде изпратен на Мухаммед?” Ала пред Аллах величието не се измерва с богатство и знатен произход, а с благочестие. Всъщност Мухаммед бил от знатен род, но останал кръгъл сирак, а и не бил заможен.)

32.  Нима те разпределят милостта на твоя Господ? Ние разпределяме помежду им тяхното препитание в долния живот и въздигаме едни от тях над други, та едните да се възползват от другите. А милостта на твоя Господ е по-добро от онова, което те трупат.

33.  Ако хората не биха станали единна общност от [неверници], щяхме да направим за домовете на онези, които отричат Всемилостивия, сребърни покриви и стълбища, по които да се изкачват,

34.  и [сребърни] врати за домовете им, и престоли, на които да се облягат,

35.  и украса. Но всичко това е само насладата на долния живот. А отвъдният при твоя Господ е за богобоязливите.

36.  А за онзи, който се отдръпва от напомнянето на Всемилостивия, определяме един сатана, той да му е приятел.

37.  Тези [сатани] ги възпират от пътя, а те мислят, че са напътени.

38.  А когато се яви той пред Нас, казва [на сатаната]: “Ах, да имаше между мен и теб разстояние, колкото от изток до запад! Колко лош приятел си бил!”

39.  И не ще ви е от полза Днес съучастието в мъчението, щом бяхте угнетители.

40.  Нима ти [о, Мухаммед] ще накараш глухия да чуе или ще напътиш слепия и онзи, който е в явна заблуда?

41.  И да те приберем, Ние ще им отмъстим.

42.  Или ще ти покажем онова, с което ги заплашвахме. Ние имаме надмощие.

43.  И се придържай към откровението, което ти бе разкрито! Ти си на правия път.

44.  То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани.

45.  И питай онези от Нашите пратеници, които изпратихме преди теб, дали сме сторвали Ние други богове, на които да се служи вместо на Всемилостивия!

(Когато детайлно се проучат предходните небесни религии, се разбира, че нито една от тях не съдържа призив към идолопоклонство. Всички пророци без изключение споделят вярата в единия Бог.)

46.  И Муса изпратихме с Нашите знамения при Фараона и първенците му, и той каза: “Аз съм пратеник от Господа на световете.”

47.  И когато им донесе Нашите знамения, те им се подиграха.

48.  И всяко знамение, което им показвахме, бе по-голямо от предишното. И ги сграбчвахме с мъчението, за да се завърнат [към правия път].

49.  И рекоха: “О, вълшебнико, позови за нас своя Господ за онова, което ти е обещал! И непременно ще се напътим.”

50.  И когато отмахнахме от тях мъчението, ето ги – нарушиха обещанието!

51.  И призова Фараонът своя народ, и каза: “О, народе мой, нима не принадлежи на мен властта над Египет и над тези реки, течащи под мен? Нима не виждате?

(Когато говори за дворците и за река Нил, която тече под тях, Фараонът изтъква своята мощ, богатство и великолепие, и същевремено напомня за слабостта и бедността на пророка Муса.)

52.  Нима не съм по-добър от този, който е слаб и едвам обяснява?

53.  И защо не му бяха дарени гривни от злато или защо не дойдоха ангелите с него за подкрепа?”

54.  И така подведе той своя народ, и те му се покориха. Наистина бяха нечестиви хора.

55.  И когато Ни разгневиха, им отмъстихме и ги издавихме всичките.

56.  И ги сторихме да са поука и пример за идните.

57.  И когато синът на Мариам бе даден за пример, ето – твоят народ му се подигра!

(При спор за Иса и майка му Мариам някакъв езичник рекъл: “Ако почитаните Иса, Мариам, Узайр и ангелите са в Ада, аз съм съгласен да бъда с тях.” При тези думи другите съдружаващи високомерно се изсмели. Знамението е низпослано по повод на това тяхно безогледно поведение.)

58.  И рекоха: “Нашите богове ли са по-добри или той [Иса]?” Дадоха ти го само за спор. Да, те са заядлив народ.

59.  Той е само раб, комуто Ние дадохме благодат и го сторихме да бъде пример за синовете на Исраил.

(Иса, мир нему, е велика личност, удостоена с милостта да стане пророк. Чрез него на израилтяните бил даден пример за Божията сила, способна да сътворява без наличие на баща.)

60.  И ако пожелаехме, щяхме да сторим ангели вместо вас да останат на земята.

61.  Той е знак за Часа. И не се съмнявайте в него, и Ме следвайте! Това е правият път.

(Появата на Иса е знак за настъпването на Съдния ден.)

62.  И сатаната да не ви отклони! Той е ваш явен враг.

63.  И когато Иса донесе ясните знаци, каза: “Дойдох при вас с мъдростта и за да ви обясня част от онова, по което сте в разногласие! Затова бойте се от Аллах и ми се покорете!

64.  Аллах е моят Господ и вашият Господ. Затова единствено на Него служете! Това е правият път.”

65.  Но групите сред тях изпаднаха в разногласие [относно Иса]. Горко на угнетителите от мъчение в болезнения Ден!

66.  Нима очакват друго освен Часът да дойде при тях внезапно, без да усетят?

67.  В този Ден приятелите ще са врагове един на друг освен богобоязливите.

68.  “О, раби Мои, Днес няма страх за вас и не ще скърбите!

69.  Вие, които повярвахте в Нашите знамения и бяхте отдадени –

70.  влезте в Рая, вие и съпругите ви, възрадвани!”

71.  Обслужвани са с блюда от злато и със стакани, и има в тях, каквото душите поискат и каквото радва очите. Там ще векувате.

72.  Това е Раят, който ви е оставен в наследство заради вашите дела!

73.  Има там за вас много плодове, от които ще ядете.

74.  Престъпниците ще пребивават вечно в мъчението на Ада.

75.  То не ще бъде облекчено и ще ги обземе отчаяние.

76.  Не ги угнетихме Ние, а те себе си угнетяваха.

77.  И ще зоват: “О, Малик, нека твоят Господ ни унищожи!” Ще каже: “Тук ще останете!”

(Отричащите се обръщат със зов към Малик, пазача на Ада, и възжелават да умрат, защото предпочитат смъртта пред живота във вечни страдания. Но Малик им разкрива, че няма за тях спасение.)

78.  Донесохме ви правдата, ала повечето от вас мразят правдата.

79.  Нима [отричащите] нещо друго са решили? Но Ние също сме решили.

80.  Или смятат, че не чуваме техните тайни и скришните им беседи? Да, и Нашите пратеници [–ангели] при тях [всичко] записват.

81.  Кажи [о, Мухаммед]: “Ако Всемилостивия имаше син, Аз щях да съм първият от поклонниците.

82.  Всечист е Господа на небесата и на земята – Господа на Трона – от онова, което Му приписват!”

83.  Остави ги да затъват и да се забавляват, додето срещнат своя Ден, който им е обещан!

84.  Той е Бога на небето и Бога на земята. Той е Всемъдрия, Всезнаещия.

85.  Да бъде благословен Онзи, Чието е царството на небесата и на земята, и на всичко между тях! При Него е знанието за Часа и при Него ще бъдете върнати.

86.  А онези, които [съдружаващите] зоват вместо Него, не могат да се застъпят, освен онези, които потвърждават истината и я знаят.

87.  И ако ги попиташ кой ги е сътворил, ще кажат: “Аллах!” Как тогава биват подлъгвани?

88.  И словата му: “О, Господи мой, тези са хора невярващи!…”

(Това са думи, които Мухаммед, мир нему, е отправил към Аллах Всевишния в израз на отчаяние от тези хора.)

89.  Отдръпни се от тях [о, Мухаммед] и кажи: “Мир!” Те ще узнаят.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir