45. СУРА АЛ-ДЖАСИЯ (КОЛЕНОПРЕКЛОННАТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска  с изключение на знамение 13, което е мединско. Съдържа 37 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Всемъдрия.

3.  На небесата и на земята има знамения за вярващите.

4.  И във вашето сътворяване, и в това на тварите, пръснати [по земята], има знамения за хора убедени.

5.  И смяната на нощта и деня, и онова, което Аллах изсипва от небето за препитание, и съживява с него земята след нейното умиране, и обръщането на ветровете, са знамения за хора проумяващи.

6.  Това са знаменията на Аллах. Четем ти ги според правдата. Тогава в кое слово след това на Аллах и след Неговите знамения ще повярват?

7.  Горко на всеки лъжец, грешник!

8.  Чува той знаменията на Аллах да му се четат, после надменно упорства, сякаш че не ги е чул. Възвести го за болезнено мъчение!

9.  И щом узнае нещо от Нашите знамения, той им се подиграва. За тези има унизително мъчение.

10.  Пред тях е Адът. И не ще ги избави с нищо онова, което са придобили, нито онова, което са взели за покровител вместо Аллах. За тях има огромно мъчение.

11.  Този [Коран] е напътствие. А за онези, които отричат  знаменията на своя Господ, за тях има изтезание –­ болезнено мъчение.

12.  Аллах е, Който подчини за вас морето, за да плават там корабите според Неговата повеля и за да търсите от Неговата щедрост. И за да сте признателни.

13.  И подчини Той за вас всичко на небесата и всичко на земята ­– всичко е от Него. В това има знамения за хора мислещи.

14.  Кажи на онези, които вярват, да прощават на онези, които не се надяват на дните на Аллах, но Той ще въздаде на всички хора, каквото са придобили!

15.  Който върши праведни дела, то е за самия него, а който върши злини, то е в негов ущърб. После при своя Господ ще бъдете върнати.

16.  И дадохме на синовете на Исраил Писанието и отсъждането, и пророчеството, и им дарихме от благата, и ги предпочетохме над народите [тогава].

17.  И им дадохме ясни знаци за [съдбовната] повеля. Но те изпаднаха в разногласие от завист помежду си, щом им се яви знанието. В Деня на възкресението твоят Господ ще отсъди между тях за онова, по което са били в разногласие.

(На израилтяните било съобщено кое е позволено, и кое ­– не, както и това, че Мухаммед е пророк. Показани им били и чудеса, обаче мисията на Пророка, мир нему, ги  изпълнила с ревност и враждебност, защото се смятали за единствения и вовеки богоизбран народ.)

18.  После ти отредихме [о, Мухаммед] да си на правия път в повелята. Следвай него, а не следвай страстите на онези, които не знаят!

(Първенците на Курайш непрекъснато призовавали Пророка, мир нему, да се върне към религията на дедите си. Горното свещено знамение напомня, че Ислямът е религията, която трябва да се следва. Той е средният път и други пристрастия не бива да отклоняват човека от него.)

19.  Те не  те избавят от Аллах с нищо. Угнетителите са покровители един на друг. А Аллах е Покровителя на богобоязливите.

20.  Този [Коран] е прозрение за човеците и напътствие, и милост за хора убедени.

21.  Нима онези, които вършат злини, смятат, че в живота им и в смъртта им ще сторим да бъдат равни с онези, които вярват и вършат праведни дела? Колко лошо отсъждат!

22.  И сътвори Аллах небесата и земята с правдата, и за да се въздаде на всяка душа, каквото е придобила, и не ще бъдат угнетени.

23.  Не виждаш ли онзи, който взима за божество своите страсти? И го остави Аллах в заблуда съзнателно, и запечата слуха и сърцето му, и сложи пелена пред погледа му. Кой ще го напъти подир Аллах? Не ще ли се поучите?

24.  И казват: “Съществува само долният ни живот. Умираме и живеем, и само времето ни погубва.” А те нямат знание за това и само предполагат.

25.  И когато им бъдат четени ясните Ни знамения, техният довод е само да кажат: “Доведете предците ни, ако говорите истината!”

26.  Кажи: “Аллах ви дарява живот, после ви носи смърт, после ще ви насъбере в Деня на възкресението, за който няма съмнение. Ала повечето хора не знаят.”

27.  На Аллах принадлежи царството на небесата и на земята. И в Деня, когато Часът настъпи, в този Ден измамниците ще загубят.

28.  И ще видиш всяка общност на колене. Всяка общност ще бъде призована към своята книга: “Днес ще ви се въздаде за вашите дела.

29.  Това е Нашата Книга. Тя говори правдата за вас. Ние сме записали делата ви.”

(Последователите на всички религии ще бъдат насъбрани пред Аллах, за да получат книгите на делата си и да им се въздаде за добрините и за греховете.)

30.  Онези, които вярват и вършат праведни дела, техният Господ ще ги въведе в Своята милост. Това е явното спасение.

31.  А на онези, които не вярват [ще се каже]: “Не ви ли бяха четени Моите знамения? Но се възгордяхте и бяхте хора престъпващи.

32.  И когато се каза, че обещанието на Аллах е правда, и че няма съмнение за Часа, казахте: “Не знаем какво е Часът ­– само предполагаме, но не сме убедени.””

33.  И ще изникнат пред тях злините, които са сторили, и ще ги обгради онова, на което са се подигравали.

34.  И ще се каже: “Днес ще ви забравим, както и вие забравихте срещата в този ваш Ден. Мястото ви е Огънят и не ще имате закрилници.

35.  Това е, защото се подигравахте със знаменията на Аллах и ви изкуси долният живот.” А в този Ден не ще бъдат изведени оттам и не ще им се позволи покаяние.

36.  Прославата е за Аллах –­ Господа на небесата и Господа на земята, Господа на световете.

37.  Негово е величието на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir