46. СУРА АЛ-АХКАФ (ПЯСЪЧНИТЕ ХЪЛМОВЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска с изключение на знамения 10, 15 и 35, които са медински. Съдържа 35 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ха. Мим.

2.  Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Всемъдрия.

3.  Не сътворихме Ние небесата и земята и всичко между тях иначе освен правдиво и за определен срок. А отричащите се отвръщат от това, за което са предупредени.

4.  Кажи: “Виждате ли онези, които зовете вместо Аллах? Покажете ми какво са сътворили те от земята, или имат съучастие на небесата? Донесете ми книга отпреди тази, или остатък от знание, ако говорите истината!”

5.  И кой е по-заблуден от онзи, който зове не Аллах, а онези, които не ще му откликнат до Деня на възкресението и неговия зов не чуват?

6.  И когато хората бъдат насъбрани, те ще се окажат техни врагове и ще отричат служенето им.

7.  И когато им биваха четени ясните Ни знамения, онези, които отричаха правдата, след като дойде при тях, казваха: “Това е явна магия.”

8.  Или казваха: “Той си го е съчинил.” Кажи [о, Мухаммед]: “Ако съм си го съчинил, вие с нищо не ще ме избавите от Аллах. Той най-добре знае в какво [слово] се впускате за това. Достатъчен е Той за свидетел между мен и вас. Той е Опрощаващия, Милосърдния.”

9.  Кажи: “Аз не съм първият пратеник и не знам нито с мен какво ще стане, нито с вас. Следвам само каквото ми бъде разкрито. Аз съм само явен предупредител.”

10.  Кажи: “Как мислите? А ако този [Коран] наистина е от Аллах и вие го отричате! И свидетел от синовете на Исраил е засвидетелствал, че [Коранът и предишните писания] са сходни, и затова е повярвал, а вие се възгордявате. Аллах не напътва хората угнетители.”

11.  Онези, които отричаха, казаха на онези, които вярваха: “Ако той беше добро нещо, нямаше да ни изпреварят в него.” И тъй като не пожелаха да се напътят чрез него, казват: “Той е стара лъжа.”

12.  А преди него бе Писанието на Муса –­ водител и милост. А този [Коран] е потвърждаваща Книга на арабски език, за да предупреди угнетителите и да е благовестие за добротворстващите.

13.  За онези, които казват: “Нашият Господ е Аллах!”, после следват правия път – не е страшно и не ще скърбят.

14.  Те са обитателите на Рая, там ще векуват –­ въздаяние за техните дела.

15.  И повелихме на човека да се отнася добре с родителите си. Носила го е майка му с усилие и го е родила с усилие. И бременността с него заедно с отбиването му е трийсет месеца. Когато достигне своята зрелост и достигне четирийсет години, той казва: “Господи мой, отреди ми да Ти бъда признателен за дара, който си дарил на мен и на родителите ми, и да върша праведни дела, които Ти одобряваш! И дай ми праведно потомство! Аз се покайвам пред Теб и само на Теб се отдавам.”

16.  На такива ще приемем хубавите дела и ще им опростим лошите постъпки. Те са от обитателите на Рая ­– истинно обещание, което им е обещано.

17.  А който казва на родителите си: “Уф, пък и вие! Нима ме плашите, че ще бъда възкресен, ­след като предишните поколения са си отишли?”… Родителите му зоват Аллах на помощ: “Горко ти! Бъди вярващ! Обещанието на Аллах е правда.” А той казва: “Това са само легенди на предците.”­

18.  Спрямо такива са се сбъднали думите сред отминали преди тях общности от джиновете и от хората. Те са губещите.

19.  За всички има степени от онова, което са извършили. Той ще им плати за техните деяния и не ще бъдат угнетени.

20.  И в Деня, когато бъдат докарани пред Огъня онези, които са отричали [ще им се каже]: “Пропиляхте своите блага в долния живот и им се насладихте, а Днес ще ви се въздаде с унизителното мъчение, защото на земята бяхте надменни без право и защото бяхте нечестивци.”

21.  И спомни си [Худ –]  брата на адитите, който предупреждаваше своя народ при пясъчните хълмове, където бяха минали много предупредители и дотогава, и след това: “Служете единствено на Аллах! Страхувам се за вас от мъчение във велик Ден.”

(Народът на Худ ­– адитите – живеел сред пясъчни хълмове край морето в Йемен, поради което областта е наречена Пясъчните хълмове  – Ал-ахкаф.)

22.  Казаха: “Нима дойде при нас да ни отлъчиш от нашите богове? Донеси ни онова, което ни обещаваш, ако говориш истината!”

23.  Каза: “Знанието е само при Аллах, а аз ви оповестявам само онова, с което съм изпратен. Ала виждам, че сте хора невежи.”

24.  И когато го видяха –­ широк облак, прииждащ към техните долини, –­ казаха: “Това е облак, който ще изсипе дъжд над нас”. Но не, то е онова, за което бързахте –­ вятър с болезнено мъчение в него.

25.  Той опустошава всяко нещо по волята на своя Господ. И от тях останаха само [руините на] домовете им. Така наказваме престъпващите хора.

(Този ужасен вихър понесъл хората и тяхното имущество между земята и небето, разкъсал ги и напълно ги унищожил. Спасили се единствено пророкът Худ и онези, които повярвали в зова му.)

26.  И ги бяхме утвърдили повече, отколкото вас утвърдихме [о, жители на Мека]. И им дадохме слух и зрение, и разум. Но с нищо не ги избави нито слухът им, нито зрението, нито разумът, защото отхвърляха знаменията на Аллах. И ги обгради онова, на което са се подигравали.

27.  И погубихме селищата около вас, и разяснихме знаменията, за да се завърнат [към вярата]!

(Унищожените наоколо селища са на живелите някога там самудяни, адити, народа на Лут и други, които  престъпвали Бажиите закони.)

28.  И защо не им помогнаха онези, които те приеха за богове, и на които се отдадоха вместо на Аллах? Да, изоставиха ги. Това е само тяхна лъжа и измислица.

29.  [И спомни си о, Мухаммед] как насочихме към теб група джинове, за да слушат Корана. И когато пристигнаха там, казаха: “Слушайте!” И щом бе приключено, те се завърнаха при своя народ с предупреждение.

30.  Казаха: “О, народе наш, чухме Книга, низпослана подир Муса в потвърждение на онова, което е преди нея. Насочва тя към истината и към правия път.

31.  О, народе наш, откликнете на зовящия към Аллах и му вярвайте! Ще ви опрости Той греховете и ще ви предпази от болезнено мъчение.

32.  А който не откликне на зовящия към Аллах –­ той е безсилен на земята и няма друг покровител освен Него. Такива са в явна заблуда.”

33.  Не виждат ли, че Аллах, Който сътвори небесата и земята, и не се умори от тяхното сътворяване, има сила да съживи мъртвите? Да, Той за всяко нещо има сила.

34.  В Деня, когато бъдат докарани пред Огъня онези, които отричаха [ще им се каже]: “Не е ли това правдата?” Ще кажат: “Да, кълнем се в своя Господ!” Ще каже [Аллах]: “Вкусете тогава мъчението, защото сте отричали!”

35.  Затова и ти бъди търпелив [о, Мухаммед], както търпяха пратениците, удостоени с твърдост, и не бързай за тези [отричащи]! В Деня, когато видят онова, което им е обещано, ще им се стори, че са престояли само час от деня. Този [Коран] е послание. А нима ще бъдат погубени други освен нечестивците?

(“… удостоени с твърдост” – Аллах е изпращал много пророци и пратеници,  двайсет и петима от които са споменати в Свещения Коран. Измежду тях само петима са удостоени с твърдост  – Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммед, мир на всички тях.)

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir