48. СУРА АЛ-ФАТХ (ПОБЕДАТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Низпослана е по пътя при напускането на долината ал-Худайбия. Съдържа 29 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ние ти дарихме [о, Мухаммед] явна победа,

2.  за да опрости Аллах твоите предишни грехове, и следващите, и за да завърши Той Своята благодат към теб, и за да те насочи по правия път,

3.  и за да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа.

(Божествената благодат, с която Пророка, мир нему, е удостоен завинаги  далеч от всеки грях, се проявила при завладяването на Мека и ат-Таиф, разпространението на неговата слава навред по земята, помощта и победите от Аллах Всевишния, преклонението на упорстващите отрицатели. Наистина Мухаммед е Божият любимец. Той е разкрил истината за предходните религиозни законодателства, удостоен е с въздигане до най-недостъпните висини, станал е Пророк на хора и джинове, за него и неговата общност е дадено позволение да използват придобитото във война. Той ще бъде застъпник за вярващите в Съдния ден. В призива към молитва и на много места в Свещения Коран Мухаммед се споменава наред с Аллах Всевишния, неговото име се включва в свидетелството, което декларира съществуването на единия Бог и това е най-големият дар от Аллах.)

4.  Той е, Който низпосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е всезнаещ, всемъдър ­

5.  и за да въведе вярващите мъже и жени в Градините, под които реки текат – ­ там ще векуват, ­ и за да потули провиненията им. Това е велико спасение при Аллах.

6.  И за да накаже лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, които допускат за Аллах лоша догадка. Над тях да е лошата превратност! Аллах им се разгневи и ги прокле, и приготви за тях Ада. Колко лоша участ е той!

7.  На Аллах принадлежат войнствата и на небесата, и на земята. Аллах е всемогъщ, всемъдър.

8.  Изпратихме те Ние [о, Мухаммед] за свидетел и благовестител, и предупредител,

9.  за да повярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да Го прославяте, и да Го почитате, и да Го възхвалявате сутрин и вечер.

10.  Които се заклеват във вярност на теб [о, Мухаммед], те се заклеват във вярност на Аллах. Ръката на Аллах е върху ръцете им. А който наруши [клетвата си], само в  свой ущърб нарушава. А който изпълнява обета си пред Аллах, Той ще му дари огромна награда.

(През шестата година от Хиджра Пророка, мир нему, се отправил  заедно с 1400 сподвижници на поклонение хадж в Мека. Курайшитите не желаели да ги допуснат в града и преградили пътя, но мюсюлманите успели да се доберат до долината ал-Худайбия. Пророка имал миролюбиви намерения, не желаел сражения, затова изпратил при курайшитите достойния Осман. Той не се завърнал в очаквания срок и под едно дърво сподвижниците дали на Пророка обет, че ще воюват до последната капка кръв и ще останат верни до смърт на делото, ако техният посланик бъде убит. Според обичая те се заклели, като поставили ръка върху ръката на Пророка. Но достойният Осман се завърнал и между курайшити и мюсюлмани бил сключен договор за десет години. Горното знамение споменава обета за вярност.)

11.  Останалите [по домовете си лицемери] бедуини ще ти кажат: “Задържаха ни нашите имоти и семейства, затова моли за нас опрощение!” Изричат с езиците си онова, което не е в сърцата им. Кажи: “Кой ще попречи с нещо на Аллах, ако Той поиска за вас беда или поиска благо?” Да, всесведущ е Аллах за вашите дела.

12.  Но вие мислехте, че Пратеника и вярващите никога не ще се върнат при семействата си. И бе разкрасено това в сърцата ви. И допуснахте лоша догадка. И станахте погубени хора.

13.  А за онези, които не вярват в Аллах и в Неговия Пратеник –­ Ние сме приготвили за отричащите пламъци.

14.  На Аллах принадлежи царството на небесата и на земята. Опрощава Той комуто пожелае и наказва Той когото пожелае. Аллах е опрощаващ, милосърден.

15.  Останалите [по домовете си] ще кажат, когато се отправите [на война] към богатства, за да ги вземете: “Позволете ни да ви последваме!” Искат да променят Словото на Аллах. Кажи: “Не ще ни последвате. Тъй рече Аллах от по-рано.” Ще кажат: “Не, вие ни завиждате.” Ала те малко проумяват.

16.  Кажи на останалите [по домовете си] бедуини: “Ще бъдете призовани срещу хора с огромна сила. Или ще се сражавате с тях, или ще се покорят. Аллах ще ви дари хубава награда, ако се подчините. А ако се отметнете, както се отметнахте преди, ще ви накаже Той с болезнено мъчение.”

17.  За слепеца не е грях, нито за куция е грях, нито за болния е грях, [ако не излязат на сражение]. А който се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, ще го въведе Той в Градините, под които реки текат. А който се отметне, ще го накаже Той с болезнено мъчение.

18.  Аллах бе доволен от вярващите, когато ти се заклеха във вярност под дървото [о, Мухаммед]. И узна Той какво носят в сърцата си. И спусна Той покой над тях. И им въздаде близка победа.

(Близката победа е превземането на оазиса Хайбар от мюсюлманската войска.)

19.  И много богатства ще вземат. Аллах е всемогъщ, всемъдър.

(Скоро мюсюлманите получили много блага и придобивки от битките.)

20.  Аллах ви обеща да вземете [във война] много богатства и ускори това за вас. И възпря от вас ръцете на хората, за да бъде то знамение за вярващите и да ви насочи по правия път.

(При Хайбар мюсюлманите извоювали първата от многобройните победи, обещани им от Аллах Всевишния, Който предотвратил и нападенията на враждебно настроените племена Асад и Гатафан ­– съюзници на жителите на Хайбар. С мира при ал-Худайбия се слага край на меканската агресия.)

21.  А други [победи], които не бяха по силите ви, Аллах потули. Аллах за всяко нещо има сила.

22.  А ако онези, които отричат, се бяха се сражавали с вас, те щяха да обърнат гръб в бяг. И нямаше да намерят нито покровител, нито избавител. ­

23.  Такъв бе обичаят на Аллах и преди. И ти не ще откриеш промяна в обичая на Аллах.

24.  Той е, Който възпря край Мека техните ръце от вас, и вашите ръце от тях, след като ви отреди да ги победите. Аллах е всезрящ за вашите дела.

(Чрез споразумението при ал-Худайбия Аллах Всевишния дарил на мюсюлманите Мека. Осемдесет пленени при мюсюлманската обсада бойци от вражеската армия били отведени при Пророка и освободени от него. Този акт станал причина враговете да поискат мир.)

25.  Те са онези, които отричаха и ви възпираха от Свещената джамия, и задържаха жертвените животни да не стигнат местоназначението си. И ако нямаше вярващи мъже и жени, които не познавахте, и да ги прегазите, без да знаете, и така да ви сполети грях… Аллах въвежда в Своето милосърдие когото пожелае. Ако бяха разделени [едни от други], щяхме да накажем с болезнено мъчение онези сред тях, които отричат.

(Курайшитите не допуснали мюсюлманите да влязат в Мека, като им попречили да извършат поклонение в храма ал-Кааба и да направят ритуалните жертвоприношения. Аллах Всевишния не позволил на Своите раби да отвърнат на предизвикателството, защото в Мека се намирали немалко вярващи, които все още не смеели открито да заявят своята вяра. Завземането на града било отложено, защото вярващите  живеели редом с враждебно настроените  курайшити.)

26.  Когато в сърцата на онези, които отричат, се възцари яростта –­ яростта на невежеството, –­ Аллах спусна покоя Си над Своя Пратеник и над вярващите, и ги обвърза със словото на богобоязънта. И бяха най-достойни те за него, и го заслужаваха. Аллах всяко нещо знае.

(Придържането към богобоязънта успокоило духовете, когато меканци и мюсюлмани подписвали споразумението при ал-Худайбия. Пророка, мир нему, казал на достойния Али: “Пиши: “Това е  споразумение, сключено между Пратеника на Аллах и жителите на Мека.” Представителите на Курайш казали: “Ако знаехме, че ти си пратеник на Аллах, не бихме ви попречили да влезете в ал-Кааба. Пишете така: “Това е споразумение между Мухаммед, сина на Абдуллах, и жителите на Мека.” Пророка, мир нему, приел този компромис и различията били загладени.)

27.  Аллах превърна съновидението на Своя Пратеник в истина. “Ще влезете в Свещената джамия, ако Аллах е пожелал, в безопасност, с бръснати глави или подстригани, без да се страхувате.” И знае Той, каквото вие не знаете. И освен това ви отреди близка победа.

28.  Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правдивата религия, за да я въздигне над всички религии. Достатъчен е Аллах за свидетел.

29.  Мухаммед е Пратеника на Аллах. А онези, които са заедно с него, са строги към отричащите, милостиви помежду си. Виждаш ги да се покланят и да свеждат чела до земята в суджуд. Търсят щедрост от Аллах и благоволение. Техният белег е по лицата им –­ вследствие на поклоните. Такова е описанието им и в Тората, и в Инджила ­– като посев, който подава кълн и го укрепва, и той наедрява, и се възправя върху стъблото си за радост на сеячите –­ за да гневи Той чрез това отричащите. Аллах обеща на онези, които вярват и вършат праведни дела, опрощение и велика награда.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir