50. СУРА КАФ (КАФ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска  с изключение на знамение 38, което е мединско. Съдържа 45 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Каф. Кълна се в славния Коран.

2.  Да, учудиха се, че им се е явил предупредител измежду тях. И казаха отричащите: “Това е чудно нещо.

3.  Нима след като умрем и станем на пръст [ще бъдем възкресени]? Такова завръщане е невероятно.”

4.  Знаем Ние какво земята отнема от тях и имаме съхраняваща Книга.

5.  Ала те взеха за лъжа истината, когато им се яви, и са в недоумение.

6.  Нима не виждат небето над тях, как Ние го изградихме и го украсихме, и е без процепи?

7.  И земята разпростряхме, и положихме по нея непоклатими планини, и сторихме от нея да поникнат всякакви прекрасни видове –­

8.  поука и напомняне за всеки покайващ се раб.

9.  И изсипваме от небето благословена вода, и сторваме да израстват чрез нея градини и зърно за жътва,

10.  и високи палми с гроздове, скупчени един връз друг –  ­

11.  препитание за рабите. И съживяваме с нея мъртва земя. Така ще бъде и възкресението.

12.  Преди тях смятаха, че е лъжа и народът на Нух, и обитателите на ар-Рас, и самудяните,

(Вж. 25: 38)

13.  и адитите, и Фараонът, и братята на Лут,

14.  и обитателите на Горичката, и народът на Туббаа. Всички смятаха за лъжци пратениците и се изпълни Моето обещание.

(Вж. 15: 78 и 44: 37)

15.  Нима Ни затрудни първото сътворяване? Ала се съмняват те в новото сътворяване.

16.  Сътворихме Ние човека и знаем какво му нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото вената на шията [му].

17.  Отдясно и отляво до него стоят двама записващи ангели,

18.  не изрича и една дума, без да има готов надзорник при него.

19.  И смъртната агония ще донесе истината: “Това е, което си избягвал.”

20.  И ще се протръби с Рога. “Това е Денят на обещанието!”

21.  И с всеки човек ще дойде водач и свидетел [от ангелите].

22.  [И ще му се каже:] “Ти нехаеше за това. Но снехме от теб булото и твоят поглед Днес е проницателен.”

23.  А съпътствалият го [ангел] ще каже: “Готово е това, което е у мен.”

(Аллах Всевишния ще каже:)

24.  “Хвърлете в Ада всеки упорстващ отрицател,

25.  възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се,

26.  който е приел за бог друг заедно с Аллах! Затова го хвърлете в суровото мъчение!”

27.  Съпътствалият го [сатана] ще каже: “Господи наш, не аз го накарах да престъпва, а сам той бе в дълбока заблуда.”

28.  Ще каже [Аллах]: “Не се карайте пред Мен! Аз ви предупреждавах.

29.  Не се променя Моето Слово. И не съм угнетител на рабите.”

30.  В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще каже: “Има ли още?”

31.  И не след дълго Раят ще бъде приближен за богобоязливите.

32.  Това е, което ви бе обещано ­ за всеки покайващ се, спазващ [повелите],

33.  който и в уединение се бои от Всемилостивия, и идва със сърце, молещо за прошка.

34.  “Влезте тук в мир! Това е Денят на вечността!”

35.  Ще имат там, каквото пожелаят, а при Нас има повече.

36.  И колко поколения преди тях погубихме, а бяха по-силни от тях и обикаляха по земята! Но има ли избавление?

37.  Наистина в това се съдържа поука за всеки, който има сърце или надава слух като свидетел.

38.  Сътворихме Ние небесата и земята и всичко между тях за шест дена, без да Ни засегне умора.

(С това знамение се отхвърлят думите на юдеите: “Бог се оттегли за почивка в Съботата и поседна на земята.” Според някои тълкуватели под “шест дена” трябва да се разбират “шест периода”.)

39.  Бъди търпелив към това, което казват, и прославяй с възхвала своя Господ преди изгрева на слънцето и преди залеза!

40.  И през нощта Го прославяй, и след поклоните!

41.  И вслушвай се в Деня, когато прогласяващият ще прогласи от близко място!

(Припомня се на хората да не забравят за зова на Исрафил, който ще протръби с Рога от небесата и ще протръби за Часа на равносметката.)

42.  В този Ден ще чуят Вика с истината. Това е Денят на възкресението.

(Оттук се разбира, че хората ще чуят и втората тръба на Исрафил, след което ще възкръснат и ще излязат от гробовете.)

43.  Ние отреждаме и живота, и смъртта, и при Нас е завръщането.

44.  В този Ден земята ще се разцепи над тях ­– забързани. Това е събиране, лесно за Нас.

45.  Най-добре Ние знаем какво изричат. А ти не си за тях принудител. И поучавай с Корана всеки, който се страхува от Моето предупреждение!

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir