51. СУРА АЗ-ЗАРИЙАТ (ОТВЯВАЩИТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 60 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в отвяващите с веене [ветрове]

2.  и в носещите товар [облаци],

3.  и в плаващите с лекота [кораби],

4.  и в разпределящите по повеля [ангели],

5.  че е истина това, което ви е обещано!

6.  И че възмездието ще настъпи.

7.  Кълна се в небето, осеяно с пътища!

8.  Объркани са вашите слова [о, отричащи].

(Както се споменава и в Свещения Коран, противниците на  Пророка го наричали “магьосник”, “поет”, “гадател” ­­– твърдения, които той неведнъж бил принуден да отхвърля.)

9.  Отклонява се от него онзи, който е бил отклонен.

10.  Проклети да са лъжците,

11.  които в бездната [на неверието] нехаят!

12. Питат: “Кога ще е Съдният ден?”

13.  В този Ден върху Огъня ще бъдат измъчвани.

14.  “Вкусете своето мъчение! Това е, за което бързахте.”

15.  Богобоязливите ще бъдат сред градини и извори,

16.  ще взимат онова, което им дарява техният Господ. Преди това те вършеха добро –­

17.  малко спяха през нощта

18.  и на развиделяване молеха за опрощение,

19.  и от имотите си заделяха за просяка и нуждаещия се.

20.  За убедените има знамения на земята

21.  и в самите вас. Нима не съзирате?

22.  На небето има препитание за вас и там е онова, което ви е обещано.

23.  А то, кълна се в Господа на небето и на земята, е истина, както това, че говорите.

24.  Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим?

(Вж. 15: 51)

25.  Влязоха при него и казаха: “Мир!” Каза: “Мир!” И си каза: “Непознати хора!”

26.  И без да го видят, свърна към своето семейство и дойде с тлъсто [печено] теле,

27.  и им го поднесе. Каза: “Ще похапнете ли?”

28.  И спотаи страх от тях. Казаха: “Не се страхувай!” И го благовестиха за знаещ син.

29.  И пристъпи жена му с вик, удряйки лицето си, и каза: “Но аз съм бездeтна старица!”

30.  Казаха: “Тъй каза твоят Господ. Той е Всемъдрия, Всезнаещия.”

31.  Каза: “А какво ви е намерението, о, пратеници?”

32.  Казаха: “Изпратени сме при хора престъпници,

33.  за да изсипем върху тях камъни от глина,

34.  белязани при твоя Господ за прекаляващите.”

35.  И изведохме Ние само вярващите, които бяха там.

36.  И намерихме там само в един дом отдадени [на Аллах].

37.  И оставихме там знамение за онези, които се страхуват от болезненото мъчение.

38.  …И за Муса, когато го изпратихме при Фараона с явен довод.

39.  И се отвърна той със своята опора, и каза: “Магьосник или луд.”

40.  И сграбчихме него и войските му, и ги хвърлихме в морето. Вината бе негова.

41.  И за адитите, срещу които изпратихме опустошителния вятър…

42.  И не остави той нищо, над което премина, без да го превърне в прах.

43.  И за самудяните, когато им бе казано: “Наслаждавайте се до време!”

44.  И се възгордяха пред повелята на своя Господ, [затова] мълнията ги порази, както си гледаха.

45.  И не можаха да се изправят, и не им се помогна.

46.  И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.

47.  И небето изградихме с [Нашата] сила. Ние разширяваме.

48.  И земята Ние разстлахме. Колко прекрасно разстиламе!

49.  И от всяко нещо сътворихме двойки, за да се поучите!

(Аллах Всевишния е създал всякакъв вид двойки –­ мъжко и женско, земя и небе,  слънце и луна, равнина и планина, море и суша, лято и зима, живот и смърт, сладко и горчиво, светлина и мрак. Така човекът, който размишлява над съчетаването на противоположностите в едно, би трябвало да повярва в абсолютния, единствения Бог и абсолютния Творец, и да стане Негов раб.)

50.  Затова към Аллах се устремете! Аз съм Негов явен предупредител за вас.

51.  И не приемайте друг Бог заедно с Аллах! Аз съм Негов явен предупредител за вас.

52.  Така и онези преди тях, щом дойдеше пратеник, казваха: “Магьосник или луд.”

53.  Нима си завещаваха това един другиму? Не, ала те са престъпващи хора.

54.  Отвърни се от тях и не ще бъдеш упрекван!

55.  И поучавай! Наистина поучението носи полза на вярващите.

56.  Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат.

57.  Не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят.

58.  Аллах! Той е Даващия препитанието, Владетеля на силата, Най-непоклатимия.

59.  Угнетителите имат участ като участта на своите другари. Затова да не избързват!

60.  Горко на онези, които отричат, в техния Ден обещан!

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir