52. СУРА АТ-ТУР (ПЛАНИНАТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 49 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в Планината

2.  и в Книгата, написана

3.  на разгънат свитък,

4.  и в посещавания Дом,

(Планината, в името на която се изрича клетвата, е Синай в Мадян, където Аллах Всевишния говорил на пророка Муса. Книгата е Петокнижието, Коранът или Книгата на съдбите. Посещаваният Дом е храмът ал-Кааба или небесното място, което ангелите обхождат.)

5.  и във въздигнатия [небесен] свод,

6.  и в препълненото море ­–

7.  мъчението на твоя Господ ще настъпи!

8.  Никой не ще го отблъсне

9.  в Деня, когато небето бурно се завърти

10.  и планините силно се разместят.

11.  Горко в Деня за онези, които отричат,

12.  за онези, които в празнословие се забавляват!

13.  В Деня, когато ще бъдат подкарани към огъня на Ада:

14.  “Това е Огънят, който взимахте за лъжа.

15.  Магия ли е това, или не съзирате?

16.  Горете там и да търпите, и да не търпите, все едно е за вас! Ще ви се въздаде само за вашите дела!”

17.  Богобоязливите ще са в градини и в блаженство,

18.  радостни с онова, което им е дарил техният Господ и ги е предпазил техният Господ от мъчението на Ада.

19.  Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили!

20.  Облегнати на подредени престоли… И ще им дадем за съпруги хубавици с големи очи.

21.  Към онези, които вярват и тяхното потомство ги последва с вяра –­ ще присъединим към тях потомството им и не ще отнемем нищо от делата им. Всеки човек ще отговаря за делата си.

22.  И ще им дарим в изобилие плодове и месо, каквито пожелаят.

23.  Ще си подават там един на друг стакан, който не ще носи нито празнословие, нито подбуда към грях.

24.  И ще им прислужват юноши, които сякаш са скрити бисери.

25.  И ще се обръщат един към друг, разпитвайки се.

26.  Ще кажат: “Бояхме се [от Аллах] и преди, когато бяхме сред своите роднини.

27.  Но Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящото мъчение.

28.  Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.”

29.  И поучавай [о, Мухаммед]! Ти не си – по милост от твоя Господ –­ нито гадател, нито луд.

30.  Или казват: “Ти си поет! Изчакваме превратностите на съдбата.”

31.  Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”

32.  Нима умовете им повеляват това, или са престъпващи хора?

33.  Или искат да кажат: “Сам си го е съчинил!” Не, те не вярват.

34.  Нека донесат слово, подобно на него, ако говорят истината!

35.  Нима бяха сътворени от нищо, или те са творците?

36.  Или те сътвориха небесата и земята? Не, ала не се убеждават.

37.  Или при тях са съкровищниците на твоя Господ, или те са властващите?

38.  Или имат стълба, от която подслушват? Тогава нека онзи от тях, който е чул нещо, да донесе явен довод!

39.  Или за Него са дъщерите, а за вас ­– синовете?

40.  Или просиш отплата от тях [о, Мухаммед], та са обременени с дълг?

41.  Или при тях е неведомото и те записват?

42.  Или искат да скроят хитрина? Ала онези, които отричат, те ще са надхитрените.

43.  Или имат друг бог освен Аллах? Всечист е Аллах от онова, с което Го съдружават!

44.  И дори да видят отломък, падащ от небето, казват: “Скупчени облаци.”

45.  Остави ги, докато срещнат своя Ден, когато ще бъдат поразени от мълнията!

46.  Деня, когато нито хитрината им ще ги избави, нито ще им се помогне.

47.  А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.

(Това е мъчението, което ще понесат преди смъртта или в гроба. Иначе в земния живот те са изпитали много други страдания като бедност, поражения в битки и редица нещастия.)

48.  И бъди търпелив пред повелята на своя Господ! Ти наистина си пред Очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!

49.  И нощем Го прославяй, и при скриването на звездите!

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir