58. СУРА АЛ-МУДЖАДАЛА (СПОРЪТ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 22 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Чу Аллах думите на онази, която спореше с теб за своя съпруг и се оплака на Аллах. Аллах чу вашия разговор. Аллах е всечуващ, всезрящ.

(Вж. тълкуването към 33: 4. През езическата епоха арабите имали обичай, наречен зихар. Мъжът казвал на съпругата си:“Ти си като майчиния ми гръб (захр)!” – т.е. „ти си ми като майка – и това било достатъчно основание да я лиши от грижи и внимание, без да я освобождава от съпружеския обет. Един от сподвижниците на Пророка ­– Аус ибн ас-Самит – ­ изоставил съпругата си по този начин. Тя се оплакала на Пророка, че на младини е служела на семейството си, отгледала е деца, грижела се е за близките си, а сега, на стари години, вместо благодарност, е подложена на унижения. Жената помолила Пророка да отсъди в нейна полза и да възстанови нарушените й права. Въпреки че тя настоявала, Пратеника на Аллах не можел да вземе решение, което противоречи на съществуващите традиции и законни положения. По-късно било низпослано горното знамение, в което споменатият обичай се определя като погрешна практика и се подчертава, че съпругата не може да се превърне в майка на своя съпруг. Следващите знамения разясняват и утвърждават повелята на Аллах.)

2.  На онези от вас, които изоставят жените си с думите: “Ти за мен си като майчиния ми гръб!” –­ те не са им майки. Майки са им само онези, които са ги родили. Те наистина изричат скверни думи и лъжа. Аллах е извиняващ, опрощаващ.

3.  Онези, които [така] изоставят жените си, но после се откажат от думите си ­– да освободят роб, преди да са ги докоснали. С това бивате поучавани. Всесведущ е Аллах за вашите дела.

4.  А който не може –­ да говее два поредни месеца, преди да се докоснат. А който не е в състояние ­– да нахрани шейсет нуждаещи се. Това е, за да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник. Тези са границите на Аллах. А за отричащите има болезнено мъчение.

5.  Които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник, ще бъдат сломени, както бяха сломени и онези преди тях. Вече низпослахме ясни знамения. А за отричащите има унизително мъчение.

6.  Един Ден Аллах ще ги възкреси всички и ще ги извести за техните дела. Аллах е пресметнал, а те може и да са забравили. Аллах на всяко нещо е свидетел.

7.  Не виждаш ли, че Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята? И няма таен разговор на трима, без Той да е четвъртият, нито на петима, без Той да е шестият, и нито по-малко от това, и нито повече, без Той да е с тях, където и да са. После, в Деня на възкресението, ще ги извести за делата им. Аллах всяко нещо знае.

8.  Не виждаш ли онези, на които бе забранен тайният разговор? После се връщат към онова, което им бе забранено, и тайно разговарят за грях и вражда, и неподчинение на Пратеника. И когато идват при теб, те поздравяват с онова, с което Аллах не те поздравява, и си казват: “Защо Аллах не ни наказва за нашите думи?” Достатъчен им е Адът. Ще горят в него. Колко лоша е тази участ!

(Това били юдеите и лицемерите, които се опитвали да всеят смут сред мюсюлманите, да разколебаят надеждите им за избавление от бедите, да им внушат страха, че и оцелелите ще бъдат избити. Тук се осъжда тяхното поведение. Също така при среща с Пророка, мир нему, юдеите отправяли към него поздрав, който в действителност означавал “Смърт на теб!”. Пратеника на Аллах отвръщал: “И на вас!”, без да измени на обичайната си любезност.)

9.  О, вие, които вярвате, ако разговаряте тайно, не разговаряйте за грях и вражда, и неподчинение на Пратеника, а разговаряйте за праведност и богобоязливост, и се бойте от Аллах, при Когото ще бъдете насъбрани!

10.  Тайният [враждебен] разговор е само от сатаната, за да наскърбява онези, които вярват. Но той не ще им навреди с нищо без позволението на Аллах. На Аллах да се уповават вярващите!

11.  О, вие, които вярвате, щом ви се каже: “Направете място при събиранията!”, направете! И Аллах ще ви направи място. И щом се каже: “Станете!”, станете! Аллах ще въздигне по степени онези от вас, които вярват и са дарени със знание. Всесведущ е Аллах за вашите дела.

12.  О, вие, които вярвате, ако ще разговаряте насаме с Пратеника, раздайте преди вашия разговор милостиня! Това е най-доброто за вас и най-чистото. А ако не можете –­ Аллах е опрощаващ, милосърден.

(Тази повеля включва изисквания като засвидетелстване на почит към Пророка, подпомагане на бедните, въздържане от излишни въпроси и други предписания. Знамението регламентира и реда за срещи и беседи с Пратеника на Аллах, който не намирал покой от безкрайните посещения.)

13.  Нима ви е страх да раздавате милостиня преди разговора си насаме? Ако не го направите, след като Аллах вече ви е простил, отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат, и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник! Сведущ е Аллах за вашите дела.

(Тук се отменя повелята от предишното знамение –  даването на милостиня, и се оповестява, че ако не се даде, това не се порицава.)

14.  Не виждаш ли сближилите се с народ, комуто Аллах се е разгневил? Те не са нито от вас, нито от тях, и се кълнат в лъжата, знаейки.

(Общността от хора, които трябва да бъдат разпознати, са лицемерите. Те се стремят към съдружие с юдеите, които си навлекли Божия гняв и в същото време се кълнат, че са вярващи и заявяват принадлежността си към мюсюлманската общност.)

15.  Аллах е приготвил за тях сурово мъчение. Лошо е онова, което вършат!

16.  Те превръщат клетвите си в прикритие и възпират от пътя на Аллах. За тях има унизително мъчение.

17.  С нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Тези са обречените на Огъня, там ще векуват.

18.  Един Ден Аллах ще ги възкреси всички и ще Му се кълнат, както се кълнат и на вас, и ще мислят, че имат полза. Ала те са лъжците!

(Клетвите им пред Аллах, че са мюсюлмани, не ще им помогнат.)

19.  Завладя ги сатаната и ги накара да забравят споменаването на Аллах. Тези са привържениците на сатаната. Ала привържениците на сатаната са губещите.

20.  Онези, които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник, те са сред най-унизените.

21.  Аллах предписа: “Аз ще надвия, и Моите пратеници.” Аллах е всесилен, всемогъщ.

22.  Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в Сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята, или роднините им. На тези Той е вложил вярата в сърцата им и ги е подкрепил с дух от Себе си. И ще ги въведе в Градините, под които реки текат, там ще векуват. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Те са привържениците на Аллах. А привържениците на Аллах са сполучилите.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir