59. СУРА АЛ-ХАШР (ИЗСЕЛВАНЕТО)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 24 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

2.  Той е, Който прогони от домовете им при първото изселване онези сред хората на Писанието, които отричаха. Вие не мислехте, че ще излязат, а те мислеха, че крепостите им ще ги защитят от Аллах. Но повелята на Аллах им се яви оттам, откъдето не очакваха, и всели в сърцата им ужас, та разрушиха своите домове със собствените си ръце и с ръцете на вярващите. Поучете се, о, зрящи хора!

(Когато Пратеника на Аллах пристигнал в ал-Медина, той сключил с юдеите договор за неутралитет. След победата на мюсюлманите в битката при Бадр юдеите казали: “Това е Пророка, комуто в Петокнижието е обещана победата.” Ала след битката при Ухуд те напълно променили своето отношение и нарушили споразумението. Юдейският водач Кааб ибн ал-Ашраф отишъл в Мека, съпровождан от конници, и сключил с Абу Суфян съюз срещу мюсюлманите. В отговор Пратеника на Аллах обградил с отред бойци жилищата на юдейското племе ан-Надир и не вдигнал обсадата, докато не приели неговото условие да се изселят. Повечето отишли в Дамаск, Йерихон, Азраат, ал-Хира, а някои родове се насочили към Хайбар. Това е поводът за низпославането на началните шест знамения от сурата.)

3.  И ако Аллах не им бе предписал отпращане, щеше да ги мъчи в долния живот, а в отвъдния за тях е мъчението на Огъня.

4.  Това е, защото се противяха на Аллах и на Неговия Пратеник. А който се противи на Аллах ­ – Аллах е суров в наказанието.

5.  Каквато и палма да отсечете, или да я оставите изправена върху корените й, то е с позволението на Аллах и за да опозори Той нечестивците.

6.  За онова, което Аллах е дарил от тях на Своя Пратеник, вие не сте препускали нито на коне, нито на камили. Но Аллах овластява Своите пратеници над когото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.

(Придобивките от похода срещу племето ан-Надир Пророка разпределил сред преселниците по своя преценка, като направил дар и на трима медински бедняци.)

7.  Онова, което Аллах е дарил на Своя Пратеник от жителите на селищата, принадлежи на Аллах и на Пратеника, и на роднините [му], и на сираците, и нуждаещите се, и пътниците [в нужда], за да не бъде в обращение сред богатите измежду вас. И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бойте се от Аллах! Аллах е суров в наказанието.

8.  [Част от това е] за бедняците-преселници, които бяха прогонени от своите домове и имоти, търсейки щедрост и благоволение от Аллах, и помагайки на Аллах и на Неговия Пратеник… Те са правдивите.

9.  Онези, които са се установили в дома [на преселението ал-Медина] и [са приели] вярата преди пришълците там, ги обичат и не сещат в сърцата си завист за онова, което им бе дарено. Предпочитат ги пред себе си, дори ако те самите са в нужда. А които се опазят от скъперничеството на душите си,­ те са сполучилите.

10.  А които дойдоха след тях, казват: “Господи, опрости нас и братята ни, които ни изпревариха във вярата, и не влагай в сърцата ни омраза към онези, които са повярвали! Господи, Ти си състрадателен, милосърден.”

(Последвалите преселниците и помагачите са всички вярващи, приели вярата след тях до Деня на възкресението. Тук се споменават с почит сподвижниците на Пророка, мир нему. Те са предпазени  от  лоши думи  и не таят в душата си злоба.)

11.  Не виждаш ли как лицемерите казват на своите братя сред хората на Писанието, които отричат: “Ако бъдете прогонени, ще излезем заедно с вас и не ще се подчиним заради вас никога на никого, и ако бъдете нападнати, ще ви подкрепим.” Аллах е свидетел, че наистина са лъжци.

(Това знамение съобщава за отношенията на  Абдуллах ибн Убай, водача на лицемерите, с юдейското племе ан-Надир, и за помощта, която той им обещал. Знамението е свидетелство за красноречието и лаконичността на Свещения Коран.)

12.  Ако бъдат прогонени, те не ще излязат заедно с тях, и ако бъдат нападнати, не ще ги подкрепят. А ако ги подкрепят, ще обърнат гръб в бягство. После не ще им се помогне.

13.  В сърцата им вие сте по-страшни от Аллах. Това е, защото са хора, които не разбират.

14.  И не ще се сражават с вас вкупом, освен ако са в укрепени селища или зад стени. Враждебността помежду им е силна. Смяташ ги, че са вкупом, ала сърцата им са разединени. Това е, защото са хора, които не проумяват.

(Когато юдеите и лицемерите воювали срещу Аллах и Неговия Пратеник, мир нему, сърцата им обземал страх. Те вървели по грешен път във вярата и целите им си противоречали, поради което не можели да стигнат до обединени действия. Фактът, че не били в състояние да встъпят открито във война, говори за тяхната слабост и нерешителност.)

15.  Подобно на онези, които бяха преди тях неотдавна, те вкусиха пагубността на своето дело и за тях има болезнено мъчение,

16.  подобно на сатаната, който казва на човека: “Отречи вярата!” А щом той [я] отрече, казва: “Непричастен съм към теб. Страхувам се от Аллах, Господа на световете.”

17.  Последствието и за двамата е, че пребъдват в Огъня, там векуват. Такова е възмездието за угнетителите.

18.  О, вие, които вярвате, бойте се от Аллах! И всеки да види какво е приготвил за Утре! И бойте се от Аллах! Всесведущ е Аллах за вашите дела.

(Под “Утре” се има предвид Денят на възкресението, защото според времевите измерения на Аллах земният живот е само като единствен ден.)

19.  И не бъдете като онези, които забравиха Аллах ­– Той ги накара да забравят себе си! Те са нечестивците.

20.  Не са равни обречените на Огъня и обитателите на Рая. Обитателите на Рая са спасените.

21.  Ако бяхме низпослали този Коран на планина, щеше да я видиш смирена, разцепена от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме на хората, за да размислят.

22.  Той е Аллах, няма друг Бог освен Него –­ Знаещия и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния.

(Аллах знае всичко за земното и отвъдното,  всичко съществуващо и несъществуващо. Неговите Имена “Всемилостивия” (Ар-Рахман) и “Милосърдния” (Ар-Рахим) имат общ корен, който означава “милост”. “Всемилостив” означава, че Божията милост се разпростира върху всички създания, а “Милосърден” – че в Деня на възкресението тя ще се ограничи единствено върху вярващите.)

23.  Той е Аллах, няма друг Бог освен Него ­– Владетеля, Всесветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Всеечист е Аллах от онова, с което Го съдружават!

24.  Той е Аллах – Сътворителя, Изкусния, Ваятеля! Негови са Най-прекрасните имена. Прославя Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir