61. СУРА АС-САФФ (РЕДИЦАТА )

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 14 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

2.  О, вие, които вярвате, защо говорите онова, което не вършите?

(Според преданието мюсюлманите казали: “Ако знаехме кое е любимото деяние за Аллах, щяхме да пожертваме за него и имотите, и душите си.” В отговор на думите им било низпослано знамението:“Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път”. Но отстъплението на някои в битката при Ухуд станало причина за порицанието, изразено в горното знамение.)

3.  Най-омразно пред Аллах е да говорите онова, което не вършите.

4.  Аллах обича онези, които се сражават по Неговия път в редица, сякаш са здрава крепост.

5.  И каза Муса на своя народ: “О, народе мой, защо ме огорчавате, след като вече узнахте, че аз съм пратеник на Аллах при вас?” И когато се отклониха, Аллах отклони сърцата им. Аллах не напътва нечестивите хора.

6.  И каза Иса, синът на Мариам: “О, синове на Исраил, аз съм пратеник на Аллах при вас, да потвърдя Тората отпреди мен и да благовестя за пратеник, който ще дойде след мен. Името му е Ахмад.” А когато [Мухаммед] им донесе ясните знаци, казаха: “Това е явна магия.”

(Ахмад е едно от имената на Пророка Мухаммед, мир нему.)

7.  И кой е по-голям угнетител от онзи, който съчинява лъжа за Аллах, когато го зоват към Исляма? Аллах не напътва хората угнетители.

(Да се измислят лъжи за Аллах означава да Му се приписват съдружници, да се твърди, че Той има потомство и Неговите знамения да се определят като магия.)

8.  Те искат да угасят светлината на Аллах с устата си. Но Аллах ще стори да засияе в пълнота Неговата светлина, дори отричащите да възненавиждат това.

(Т.е. дори отричащите да клеветят религията на Аллах и Неговата Книга, като я наричат “магия”, “поезия” и ”гадателство”, тя пак ще се извиси.)

9.  Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия, за да я издигне над всички религии, дори съдружаващите да възненавиждат това.

10.  О, вие, които вярвате, да ви посоча ли търговия, която ще ви спаси от болезнено мъчение?

11.  Да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да се борите по пътя на Аллах чрез своите имоти и души. Това е най-доброто за вас, ако знаете.

12.  Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви въведе в Градините, под които реки текат, и в хубави жилища в Градините Адн. Това е великото спасение.

13.  И друго, което обичате ­– помощ от Аллах и близка победа. И благовествай вярващите!

14.  О, вие, които вярвате, бъдете помощници [по пътя] на Аллах, както Иса, синът на Мариам, каза на апостолите си: “Кои са моите помощници [по пътя] на Аллах?” Апостолите казаха: “Ние сме помощниците [по пътя] на Аллах.” И част от синовете на Исраил повярва, а друга отрече. И подкрепихме вярващите срещу врага им, и те станаха победители.

(Апостолите са дванайсет святи и чисти люде, повярвали преди всички други, че Иса е раб Божи и Негов пророк, и че именно като такъв е възнесен на небето. Отричащите пророк Иса са онези, които заявяват, че той е син Божи и е третият от Троицата.)

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir