64. СУРА АТ-ТАГАБУН (РАЗКРИВАНЕТО НА ЗАБЛУДАТА)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Мединска. Съдържа 18 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Негова е властта и Негова е възхвалата. Той над всяко нещо има сила.

2.  Той е, Който ви сътвори. Някои от вас са отричащи, а други –­ вярващи. Аллах е всезрящ за вашите дела.

3.  Той сътвори небесата и земята с мъдрост, и ви придаде образ, и направи образа ви превъзходен, и към Него е завръщането.

4.  Той знае всичко на небесата и на земята. И знае какво спотайвате и какво разкривате. Аллах знае съкровеното в сърцата.

5.  Не стигна ли до вас вестта за онези, които преди отричаха и вкусиха пагубността на своето дело? За тях има болезнено мъчение.

6.  Така е, техните пратеници им донасяха ясните знаци, а те казваха: “Нима хора ще ни напътват?” И отрекоха, и се отвърнаха. Но Аллах не се нуждае от тях. Аллах е всебогат, всеславен.

7.  Онези, които отричат, твърдят, че не ще бъдат възкресени. Кажи: “Не, кълна се в своя Господ, ще бъдете възкресени, после ще бъдете известени за вашите дела. За Аллах това е лесно.”

8.  Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината, която сме низпослали! Всесведущ е Аллах за вашите дела.

9.  Когато Той ви насъбере за Деня на събирането, това е Денят, в който ще се разкрие заблудата. На онези, които вярват в Аллах и вършат праведни дела, Той ще потули провиненията им и ще ги въведе в Градините, под които реки текат. Там ще векуват. Това е великото спасение.

10.  А които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обречените на Огъня. Там ще векуват. И колко лоша е тази участ!

11.  Никоя беда не идва без позволението на Аллах. А който вярва в Аллах, Той напътва сърцето му. Аллах всяко нещо знае.

(Без знанието, волята и одобрението на Аллах никакви беди не сполетяват човека. Онзи, който вярва, че несгоди като бедност, болест, смърт и  други нещастия са по волята на Аллах, той се примирява с тях по-лесно и без колебание, защото е убеден, че и в злините е вложена дълбока мъдрост и Божий промисъл.)

12.  И се покорявайте на Аллах, и се покорявайте на Пратеника! А ако се отвърнете, дълг за Пратеника Ни е само ясно да оповести.

13.  Аллах! Няма друг Бог освен Него! Затова на Аллах да се уповават вярващите!

14.  О, вие, които вярвате, сред вашите съпруги и деца имате и врагове ­– пазете се от тях! А ако се въздържите и извините, и простите ­– Аллах е опрощаващ, милосърден.

15.  Вашите имоти и деца са изпитание. А при Аллах има велика награда.

(Когато някои мюсюлмани решили да се изселят от Мека, съпругите и децата им поискали да ги отклонят от намерението с довода, че ще изпаднат в окаяно положение. Когато тези мюсюлмани научили за големите предимства на преселението, те понечили да накажат близките си. Тогава било низпослано знамението, което повелява опрощаване на тяхното прегрешение, но се посочва, че при определени обстоятелства имотът и семейството могат да въвлекат човека в грях и да го отклонят от подготовката му за отвъдния живот.)

16.  Затова бойте се от Аллах, колкото ви е по силите, и слушайте, и се покорявайте, и раздавайте за свое добро! А който се предпази от скъперничеството на своята душа ­– тези са сполучилите.

17.  Ако заемете хубав заем на Аллах, Той ще ви го умножи. И ще ви опрости. Аллах е признателен, всеблаг –­

18.  Знаещия и неведомото, и явното, Всемогъщия, Всемъдрия.

относно Mustafa

Проверете Също

Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г.

Мюсюлманско изповедание в Република България обявява Национална благотворителна кампания за социално подпомагане Рамазан 2021 г. под надслов: ,,Бъди надежда за …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir