72. СУРА АЛ-ДЖИНН (ДЖИНОВЕТЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 28 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммед]: “Разкрито ми бе, че няколко джинове слушали и казали: “Чухме удивителен Коран.

2.  Насочва той по правия път. Затова повярвахме в него и никого не ще съдружим със своя Господ.

3.  Той – върховно е величието на нашия Господ!  –  не се е сдобивал нито със съпруга, нито със син.

4.  Глупците измежду нас говорят измислици за Аллах.

(Глупците са сатаната Иблис или съдружаващите измежду джиновете.)

5.  А ние предполагахме, че хората и джиновете никога не ще изрекат лъжа за Аллах.

6.  Някои хора търсеха убежище при някои джинове, а им надбавиха безразсъдство.

7.  И те предполагаха, както и вие предполагахте, че Аллах не ще възкреси никого.

8.  И досегнахме небето, и открихме, че е пълно със силна стража и с огнени факли.

9.  А преди седяхме там на места, за да подслушваме. А който сега подслушва, го дебне огнена факла.

10.  И не знаем дали зло е поискано за онези, които са на земята, или техният Господ е поискал добро за тях.

11.  Сред нас има правдиви, сред нас има и други освен това. Следваме различни пътища.

12.  Вече сме убедени, че никога не ще обезсилим Аллах на земята и никога не ще Го обезсилим с бягство.

13.  И когато чухме Напътствието, повярвахме в него. А който вярва в своя Господ, да не се страхува нито от ощетяване, нито от угнетяване.

14.  Сред нас има отдали се на Аллах, но сред нас има и отклонили се. Онези, които са се отдали на Аллах  –  те са избрали правия път.

15.  А отклонилите се  –  те са горивото за Ада.”

16.  И ако се бяха придържали към правия път, Ние щяхме да им дадем вода в изобилие,

17.  за да ги изпитаме с това. А който се отдръпва от споменаването на своя Господ, Той ще го въведе в тежко мъчение.

18.  Джамиите са само за Аллах и затова не зовете никой друг заедно с Аллах!

19.  Когато рабът на Аллах [Мухаммед] се изправи да Го позове, те едва не се скупчиха около него.

(Когато Пророка ставал да отслужи молитва, джиновете се струпвали един връз друг около него в стремеж да слушат Корана. Това знамение се тълкува и по друг начин – че хората-идолопоклонници и джиновете се вкопчвали един в друг за противодействие срещу мисията на Пророка.)

20. Кажи: “Зова единствено своя Господ и никого не съдружавам с Него.”

21.  Кажи: “Аз нито мога да ви навредя, нито да съм ви от полза.”

22.  Кажи: “Никой не може да ме защити от Аллах и не ще намеря убежище при друг освен при Него.

23.  Аз предавам само известие от Аллах и Негови послания. А които не се подчиняват на Аллах и на Неговия Пратеник, за тях е Огънят на Ада, там ще векуват.”

24.  Щом видят обещаното им, ще научат кой има по-слаби и по-малобройни помощници.

25.  Кажи: “Не знам близо ли е това, което ви е обещано, или е сторил да има предел за него моят Господ –

26.  Знаещия неведомото. Той на никого не разкрива Своите тайни

27.  освен на онзи пратеник, когото е избрал. И сторва Той пред него и зад него да има пазители,

28.  за да знае, че са съобщили посланията на своя Господ. Обхваща Той това, което е у тях, и пресмята всяко нещо.”

(Според преданието, когато Аллах разкрива на Пророка вести от неведомото, Той праща ангели пазители, за да не бъдат подслушвани и обърквани вестите.)

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir