74. СУРА АЛ-МУДДАССИР (ОБВИВАЩИЯТ СЕ)

istanbulda_20_bin_otele_kurani_kerim_dagitildi13513280030_h944714

Меканска. Съдържа 56 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  О, ти, който се завиваш [в своите одежди],

2.  стани и предупреждавай,

3.  и своя Господ възвеличавай,

4.  и дрехите си почиствай,

5.  и скверността отбягвай,

6.  и давайки, не се стреми да получиш вповече,

7.  и в името на своя Господ бъди търпелив!

8.  И когато се протръби с Рога,

9.  тогава този Ден ще е тежък Ден,

10.  за отричащите  –  нелек.

11.  Остави на Мен онзи, когото сътворих самотен

12.  и комуто отредих голямо богатство,

13.  и синове до него,

14.  и всичко му улесних!

(Ал-Уалид ибн ал-Мугира, посочен като причина за низпославането на тези знамения, бил човек с изключителен авторитет сред курайшите, много богат, баща на синове, които винаги били на негово разположение, защото нямало нужда да ги праща по търговия и други дела.)

15.  А после той ламти да му надбавя.

16.  Ала не! Пред Нашите знамения той упорства.

17.  Ще го подложа на непоносимо мъчение.

18.  Размисли той и прецени,

19.  и  –  проклет да е!  –  как прецени!

20.  И пак  –  проклет да е!  –  как прецени!

21.  После погледна.

22.  После се намръщи и навъси.

23.  После се отвърна и се възгордя.

24.  И каза: “Това е само разпространена магия.

25.  Това е само хорска реч.”

(Ал-Уалид ибн ал-Мугира чул Пророка да чете сура, после отишъл при съдружаващите и казал: “Кълна се, чух от Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари,  слово, което не прилича нито на словата на хората, нито на тези на джиновете. Много омайни, много красиви слова. Той е като дърво, обсипано с много плодове, а стволът му –­ напояван обилно с вода. Несъмнено той ще възтържествува над всичко и никога не ще бъде победен.” Съдружаващите курайши  се изплашили, че и други ще последват неговия пример и ще се отметнат от вярата си. Брат му Абу Джахл  го разубедил, но  ал-Уалид отказал да използва обидните прозвища “луд”, “магьосник”, “поет” и “лъжец”, с които се обръщали към Мухаммед, мир нему. Въпреки това след дълги увещания той казал: “Мухаммед е само магьосник.”)

26.  Ще го пека Аз в Преизподнята.

27.  И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята?  –

28.  Тя нищо не оставя и не пощадява  –

29.  обгаря кожата.

30.  Пазят я деветнайсет [ангели].

31.  И сторихме пазители на Огъня да бъдат само ангели, и сторихме броя им единствено за изпитание на онези, които са отричали, за да се убедят дарените с Писанието и да се усили вярата на онези, които са повярвали, и да не се съмняват дарените с Писанието и вярващите, и за да кажат онези, в чиито сърца има болест, и отричащите: “Какво цели Аллах с този пример?” Така Аллах оставя в заблуда когото пожелае и напътва Той когото пожелае. И никой освен Него не знае войнствата на твоя Господ. А този [Огън] е само напомняне за хората.

32.  Ала не! Кълна се в луната

33.  и в нощта, когато отминава,

34.  и в утрото, когато засиява!

35.  Този [Огън] е едно от великите изпитания ­–

36.  предупреждение за хората,

37.  за всеки от вас, който пожелае да напредва или да изостава.

38.  Всеки е заложник на онова, което е придобил,

39.  освен получилите отдясно.

40.  В градини те ще разпитват

41.  за престъпниците.

42.  “Какво ви отведе в Преизподнята?”

43.  Ще кажат: “Ние не бяхме сред отслужващите молитвата

44.  и не хранехме нуждаещия се,

45.  и затъвахме в празнословие със затъващите,

46.  и взимахме за лъжа Съдния ден,

47.  докато ни застигна смъртта.”

48.  Затова не ще им помогне ничие застъпничество.

49.  Какво им е, защо се отдръпват от напомнянето,

50.  сякаш са подплашени диви магарета,

51.  бягащи от лъв?

52.  И всеки от тях иска да му се даде разясняващата книга.

53.  Ала не! Те не се страхуват от отвъдния живот.

54.  Ала не! Той [– Коранът] е поучение.

55.  И който пожелае, ще се поучи.

56.  И не се поучават, без Аллах да пожелае. Той е Достойния да се боят от Него и е Достойния да опрости.

относно Mustafa

Проверете Също

ЦЕЛТА НА ИБАДЕТИТЕ КАТО ЦЯЛО

Думата “ибадет” означава насочването към Аллах, желаейки от сърце, обожаване, кланяме, и служене. Думата служене …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir