77 степени на вярата

Пратеника на Аллах  (саллеллаху алейхи веселлем) е казал:

„Има над седемдесет степени на вярата. Най-висшата степен е да се засвидетелства, че няма друг бог, освен Аллах, и че Мухаммед е Пратеника на Аллах. (Ля иляхе иллеллах Мухаммедур расулюллах). Най-нисшата степен е отстраняването на препятствие от пътя. Скромността също е от вярата.”

„77-те  степени на вярата” е съставена от имам ел-Бейхеки. В нея той обяснява основните добродетели, които отразяват истинската вяра (иман), разказвайки коранични айети и пророчески хадиси.

Тези 77 степени са някои от основните дела, които истинският вярващ трябва да върши или да се стреми към тях.

Цялостната вяра (иман) в действителност се състои от три компонента: първо, потвърждаване със сърцето на всички основи на вярата; второ, потвърждаване с думи; трето, потвърждаване с дела.

По този начин 77-те степени на вярата са разделени в три групи, първата от които се отнася до намерението, вярата и дейността на сърцето, втората засяга използването на езика, а третата се отнася до  всички останали части на тялото.

Тридесет качества са свързани със сърцето
1. Да вярваш в Аллах.
2. Да вярваш, че нищо друго освен Аллах не е съществувало. Аллах Теаля е създал всичко.
3. Да вярваш в съществуването на ангелите (меляике).
4. Да вярваш, че всички небесни книги, изпратени на различните пророци, са истина. Въпреки това, с изключение на Корана, всички други книги вече не са действителни.
5. Да вярваш, че всички пророци са истина. Въпреки това, на нас ни е заповядано да следваме само пророка Мухаммед (саллеллаху алейхи веселлем).
6. Да вярваш, че Аллах Теаля има знание за всичко и само онова, което Той пожелае, ще се случи.
7. Да вярваш, че съживяването на мъртвите наистина ще се случи.
8. Да вярваш в съществуването на Рая (Дженнет).
9. Да вярваш в съществуването на Ада (Джехеннем).
10. Да обичаш Аллах Теаля.
11. Да обичаш Пратеника на Аллах (саллеллаху алейхи веселлем).
12. Да обичаш или мразиш някого само заради Аллах.
13. Да вършиш всички дела само с намерение за религията.
14. Да съжаляваш и да се разкайваш, когато извършиш грях.
15. Да се страхуваш от Аллах Теаля.
16. Да се надяваш на милостта на Аллах Теаля.
17. Да бъдеш скромен.
18. Да благодариш за благата.
19. Да изпълняваш обещанията си.
20. Да бъдеш търпелив.
21. Да имаш себе си по-долу от другите.
22. Да имаш милост към създанията.
23. Да бъдеш доволен от онова, което Аллах Теаля ти е изпратил като преживяване, каквото и да е то.
24. Да се уповаваш на Аллах Теаля.
25. Да не се гордееш и да не се хвалиш заради някакво качество, което притежаваш.
26. Да не изпитваш злоба или омраза към никого.
27. Да не завиждаш на никого.
28. Да не се ядосваш.
29. Да не желаеш зло никому.
30. Да не изпитваш любов към този свят.

Седем качества са свързани с езика 31. Да изкажеш свидетелството за вяра (келиме-и шехадет) с езика си.
32. Да четеш Корана.
33. Да придобиеш знание.
34. Да предадеш знание.
35. Да отправяш дуа.
36. Да споменаваш Аллах Теаля (зикр).
37. Да се въздържаш от лъжи, злословене, вулгарни думи, проклятия, пеене, което е в противоречие с шериата.

Четиридесет качества са свързани с цялото тяло38. Да извършваш частично и цялостно обмиване (абдест и гусл) и да пазиш дрехите си чисти.
39. Да бъдеш постоянен в изпълнението на намаза.
40. Да даваш зекят и садакат-ул-фитр.
41. Да говееш.
42. Да отидеш на хадж.
43. Да правиш итикяф.
44. Да се преместиш далеч от място, което вреди на религията ти.
45. Да изпълниш обета, който си дал пред Аллах Теаля.
46. Да изпълниш клетвите си, които не са греховни.
47. Да платиш откуп (кеффарет) за неизпълнените клетви.
48. Да покриеш онези части на тялото, които е задължително (фарз) да бъдат покрити.
49. Да колиш курбан.
50. Да завиеш с плат и да погребеш починалия.
51. Да изплатиш дълга си.
52. Да се въздържаш от забранени неща, когато сключваш парични сделки.
53. Да не криеш нещо, за което може да си свидетел.
54. Да се ожениш, когато душата желае това.
55. Да отдадеш правата на онези, които са под твоя опека.
56. Да направиш така, че родителите ти да бъдат доволни от теб.
57. Да отгледаш децата си по подходящ начин.
58. Да не прекъсваш връзките с приятелите и роднините си.
59. Да се подчиняваш на господаря си.
60. Да бъдеш справедлив.
61. Да не въвеждаш нещо ново, което е в противоречие с болшинството от мюсюлманите.
62. Да се подчиняваш на владетеля, при условие, че заповедите му не противоречат на шериата.
63. Да сдобриш двама души или две воюващи групи.
64. Да подпомогнеш благородна кауза.
65. Да повеляваш доброто и да забраняваш злото.
66. Ако представляваш правителството, да отсъдиш наказанията в съответствие с шериата.
67. Да се бориш с враговете на религията, когато се отдаде такъв повод.
68. Да върнеш повереното ти (еманет).
69. Да дадеш заеми на онези, които са в нужда.
70. Да се погрижиш за нуждите на съседите си.
71. Да си осигуриш чист приход.
72. Да харчиш съгласно шериата.
73. Да отговориш на онзи, който те е поздравил.
74. Да кажеш „Йерхамукеллах” (Аллах да се смили над теб), когато някой каже „Елхамдулиллях” (Хвала на Аллах) след кихане.
75. Да не причиняваш вреда на никого несправедливо.
76. Да се въздържаш от игри и забавления, противоречащи на шериата.
77. Да отстраниш камъни, тръни, клони и други подобни от пътя.

500 and under suits Read inside
Porno Filme Divide dough as recipe directs

Why is a Degree in ‘Fashion
xhamster The company aesthetic focuses on many casual urban separates

Diamond Earrings Collection For Women
Porno If you’re proud of your body

New York Runway to Real World Fashion
Einfachporno.com then ride the arroyo

Dawgs PREMIUM BOY’S DESTINATION FLIP FLOPS DARK BROWN
Kostenlose Porno hot birthday party programs during 9

Sexy Lingerie For Valentines Day
pornos Bangs with curls cascading down a little girl’s back looks good

Jobs That Allow You to Be Creative
blackporn which provides abundant resources for fashion trend research

Pope John Paul 2 And Pope Benedict XVI
black porn It was built as a royal residence

относно Mustafa

Проверете Също

ЗЕКЯТ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ (УШУР)

Факихите са на мнение, че заповедта “… и (раздавайте) от онова, което извадихме за вас …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir